Asset Class Navigation

PP Polypropylene (PCW) Financial Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Nov 2015 PPPX15 02 Jan 2013
30 Nov 2015
02 Dec 2015 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2015 PPPZ15 02 Jan 2013
31 Dec 2015
05 Jan 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2016 PPPF16 02 Jan 2014
29 Jan 2016
02 Feb 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2016 PPPG16 02 Jan 2014
29 Feb 2016
02 Mar 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2016 PPPH16 02 Jan 2014
31 Mar 2016
04 Apr 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2016 PPPJ16 02 Jan 2014
29 Apr 2016
03 May 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2016 PPPK16 02 Jan 2014
31 May 2016
02 Jun 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2016 PPPM16 02 Jan 2014
30 Jun 2016
05 Jul 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2016 PPPN16 02 Jan 2014
29 Jul 2016
02 Aug 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2016 PPPQ16 02 Jan 2014
31 Aug 2016
02 Sep 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2016 PPPU16 02 Jan 2014
30 Sep 2016
04 Oct 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2016 PPPV16 02 Jan 2014
31 Oct 2016
02 Nov 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2016 PPPX16 02 Jan 2014
30 Nov 2016
02 Dec 2016 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2016 PPPZ16 02 Jan 2014
30 Dec 2016
03 Jan 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2017 PPPF17 02 Jan 2015
31 Jan 2017
02 Feb 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2017 PPPG17 02 Jan 2015
28 Feb 2017
02 Mar 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2017 PPPH17 02 Jan 2015
31 Mar 2017
04 Apr 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2017 PPPJ17 02 Jan 2015
28 Apr 2017
02 May 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2017 PPPK17 02 Jan 2015
31 May 2017
02 Jun 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2017 PPPM17 02 Jan 2015
30 Jun 2017
05 Jul 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2017 PPPN17 02 Jan 2015
31 Jul 2017
02 Aug 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2017 PPPQ17 02 Jan 2015
31 Aug 2017
05 Sep 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2017 PPPU17 02 Jan 2015
29 Sep 2017
03 Oct 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2017 PPPV17 02 Jan 2015
31 Oct 2017
02 Nov 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2017 PPPX17 02 Jan 2015
30 Nov 2017
04 Dec 2017 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2017 PPPZ17 02 Jan 2015
29 Dec 2017
03 Jan 2018 -
-
-
-
-
-
-
-