Asset Class Navigation

HDPE High Density Polyethylene (PCW) Financial Margins

Start Period End Period
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 04/2015 04/2015 750 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 05/2015 03/2017 1,500 USD 0.08