Asset Class Navigation

HDPE High Density Polyethylene (PCW) Financial Margins

Start Period End Period
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 01/2016 01/2016 % 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 02/2016 02/2016 986 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 03/2016 01/2018 1,000 USD 0.08