Asset Class Navigation

HDPE High Density Polyethylene (PCW) Financial Margins

Start Period End Period
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 07/2015 07/2015 282 USD 0.08
NYM NGL/PETROCHEMICALS HDPE HIGH DEN POLYETHYLENE CAL FUT HPE 08/2015 06/2017 1,500 USD 0.08