Asset Class Navigation

Transco Zone 6 Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 05/2018 05/2018 2,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 06/2018 06/2018 1,600 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 07/2018 10/2018 950 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS TRANSCO ZONE 6 BASIS FUT NZ 11/2018 12/2021 950 USD 15.000%