Asset Class Navigation

OneOk, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 03/2018 03/2018 280 USD 0.025
NYM NATURAL GAS ONEOK OKLAHOMA NG BASIS 8X 04/2018 12/2021 225 USD 0.025