Asset Class Navigation

Henry Hub Natural Gas Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2018
03/2018

04/2018
1,350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
01/2018

04/2018

05/2018
03/2018

04/2018

05/2018
900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2018
03/2018

05/2018
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2018
03/2018

06/2018
1,650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2018
03/2018

07/2018
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2018
03/2018

08/2018
1,750 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2018
03/2018

09/2018
1,800 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2018
03/2018

10/2018
1,850 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2018
03/2018

11/2018
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2018
03/2018

12/2018
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2019
03/2018

01/2019
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2019
03/2018

02/2019
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2019
03/2018

03/2019
1,950 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2019
03/2018

04/2019
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2019
03/2018

05/2019
2,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2019
03/2018

06/2019
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2019
03/2018

07/2019
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2019
03/2018

08/2019
2,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2019
03/2018

09/2019
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2019
03/2018

10/2019
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2019
03/2018

11/2019
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2019
03/2018

12/2019
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2020
03/2018

01/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2020
03/2018

02/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2020
03/2018

03/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2020
03/2018

04/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2020
03/2018

05/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2020
03/2018

06/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2020
03/2018

07/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2020
03/2018

08/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2020
03/2018

09/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2020
03/2018

10/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2020
03/2018

11/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2020
03/2018

12/2020
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2021
03/2018

01/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2021
03/2018

02/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2021
03/2018

03/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2021
03/2018

04/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2021
03/2018

05/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2021
03/2018

06/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2021
03/2018

07/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2021
03/2018

08/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2021
03/2018

09/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2021
03/2018

10/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2021
03/2018

11/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2021
03/2018

12/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2022
03/2018

01/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2022
03/2018

02/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2022
03/2018

03/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2022
03/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2022
03/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2022
03/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2022
03/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2022
03/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2022
03/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2022
03/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2022
03/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2022
03/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2023
03/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2023
03/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2023
03/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

04/2023
03/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

05/2023
03/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

06/2023
03/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

07/2023
03/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

08/2023
03/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

09/2023
03/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

10/2023
03/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

11/2023
03/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

12/2023
03/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

01/2024
03/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

02/2024
03/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
01/2018

03/2024
03/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
04/2018

05/2018

06/2018
04/2018

05/2018

06/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

05/2018
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2018
04/2018

06/2018
305 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2018
04/2018

07/2018
455 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2018
04/2018

08/2018
455 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2018
04/2018

09/2018
455 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2018
04/2018

10/2018
500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2018
04/2018

11/2018
555 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2018
04/2018

12/2018
555 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2019
04/2018

01/2019
555 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2019
04/2018

02/2019
560 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2019
04/2018

03/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

04/2019
04/2018

04/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2019
04/2018

05/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2019
04/2018

06/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2019
04/2018

07/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2019
04/2018

08/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2019
04/2018

09/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2019
04/2018

10/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2019
04/2018

11/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2019
04/2018

12/2019
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2020
04/2018

01/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2020
04/2018

02/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2020
04/2018

03/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

04/2020
04/2018

04/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2020
04/2018

05/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2020
04/2018

06/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2020
04/2018

07/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2020
04/2018

08/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2020
04/2018

09/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2020
04/2018

10/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2020
04/2018

11/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2020
04/2018

12/2020
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2021
04/2018

01/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2021
04/2018

02/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2021
04/2018

03/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

04/2021
04/2018

04/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2021
04/2018

05/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2021
04/2018

06/2021
1,700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2021
04/2018

07/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2021
04/2018

08/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2021
04/2018

09/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2021
04/2018

10/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2021
04/2018

11/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2021
04/2018

12/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2022
04/2018

01/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2022
04/2018

02/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2022
04/2018

03/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

04/2022
04/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2022
04/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2022
04/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2022
04/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2022
04/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2022
04/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2022
04/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2022
04/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2022
04/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2023
04/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2023
04/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2023
04/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

04/2023
04/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

05/2023
04/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

06/2023
04/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

07/2023
04/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

08/2023
04/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

09/2023
04/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

10/2023
04/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

11/2023
04/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

12/2023
04/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

01/2024
04/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

02/2024
04/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
04/2018

03/2024
04/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
05/2018

06/2018

07/2018
05/2018

06/2018

07/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2018
05/2018

06/2018
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2018
05/2018

07/2018
305 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2018
05/2018

08/2018
305 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2018
05/2018

09/2018
305 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2018
05/2018

10/2018
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2018
05/2018

11/2018
405 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2018
05/2018

12/2018
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2019
05/2018

01/2019
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2019
05/2018

02/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2019
05/2018

03/2019
560 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

04/2019
05/2018

04/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

05/2019
05/2018

05/2019
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2019
05/2018

06/2019
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2019
05/2018

07/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2019
05/2018

08/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2019
05/2018

09/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2019
05/2018

10/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2019
05/2018

11/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2019
05/2018

12/2019
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2020
05/2018

01/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2020
05/2018

02/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2020
05/2018

03/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

04/2020
05/2018

04/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

05/2020
05/2018

05/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2020
05/2018

06/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2020
05/2018

07/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2020
05/2018

08/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2020
05/2018

09/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2020
05/2018

10/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2020
05/2018

11/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2020
05/2018

12/2020
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2021
05/2018

01/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2021
05/2018

02/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2021
05/2018

03/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

04/2021
05/2018

04/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

05/2021
05/2018

05/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2021
05/2018

06/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2021
05/2018

07/2021
1,500 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2021
05/2018

08/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2021
05/2018

09/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2021
05/2018

10/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2021
05/2018

11/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2021
05/2018

12/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2022
05/2018

01/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2022
05/2018

02/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2022
05/2018

03/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

04/2022
05/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

05/2022
05/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2022
05/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2022
05/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2022
05/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2022
05/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2022
05/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2022
05/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2022
05/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2023
05/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2023
05/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2023
05/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

04/2023
05/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

05/2023
05/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

06/2023
05/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

07/2023
05/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

08/2023
05/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

09/2023
05/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

10/2023
05/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

11/2023
05/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

12/2023
05/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

01/2024
05/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

02/2024
05/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
05/2018

03/2024
05/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
06/2018

07/2018

08/2018
06/2018

07/2018

08/2018
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

07/2018
180 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2018
06/2018

08/2018
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2018
06/2018

09/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2018
06/2018

10/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2018
06/2018

11/2018
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2018
06/2018

12/2018
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2019
06/2018

01/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2019
06/2018

02/2019
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2019
06/2018

03/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

04/2019
06/2018

04/2019
630 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

05/2019
06/2018

05/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

06/2019
06/2018

06/2019
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2019
06/2018

07/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2019
06/2018

08/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2019
06/2018

09/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2019
06/2018

10/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2019
06/2018

11/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2019
06/2018

12/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2020
06/2018

01/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2020
06/2018

02/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2020
06/2018

03/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

04/2020
06/2018

04/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

05/2020
06/2018

05/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

06/2020
06/2018

06/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2020
06/2018

07/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2020
06/2018

08/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2020
06/2018

09/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2020
06/2018

10/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2020
06/2018

11/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2020
06/2018

12/2020
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2021
06/2018

01/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2021
06/2018

02/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2021
06/2018

03/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

04/2021
06/2018

04/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

05/2021
06/2018

05/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

06/2021
06/2018

06/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2021
06/2018

07/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2021
06/2018

08/2021
1,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2021
06/2018

09/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2021
06/2018

10/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2021
06/2018

11/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2021
06/2018

12/2021
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2022
06/2018

01/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2022
06/2018

02/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2022
06/2018

03/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

04/2022
06/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

05/2022
06/2018

05/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

06/2022
06/2018

06/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2022
06/2018

07/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2022
06/2018

08/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2022
06/2018

09/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2022
06/2018

10/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2022
06/2018

11/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2022
06/2018

12/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2023
06/2018

01/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2023
06/2018

02/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2023
06/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

04/2023
06/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

05/2023
06/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

06/2023
06/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

07/2023
06/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

08/2023
06/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

09/2023
06/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

10/2023
06/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

11/2023
06/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

12/2023
06/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

01/2024
06/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

02/2024
06/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
06/2018

03/2024
06/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
07/2018

08/2018

09/2018
07/2018

08/2018

09/2018
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

10/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2018
07/2018

11/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

01/2019
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

02/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

03/2019
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

04/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

05/2019
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

06/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

10/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2019
07/2018

11/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

01/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

02/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

03/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

04/2020
07/2018

04/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

05/2020
07/2018

05/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

06/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

07/2020
07/2018

07/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2020
07/2018

08/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2020
07/2018

09/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2020
07/2018

10/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2020
07/2018

11/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2021
07/2018

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2021
07/2018

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2021
07/2018

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

04/2021
07/2018

04/2021
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

05/2021
07/2018

05/2021
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

06/2021
07/2018

06/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

07/2021
07/2018

07/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2021
07/2018

08/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2021
07/2018

09/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2021
07/2018

10/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2021
07/2018

11/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

12/2021
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2022
07/2018

01/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2022
07/2018

02/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2022
07/2018

03/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

04/2022
07/2018

04/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

05/2022
07/2018

05/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

06/2022
07/2018

06/2022
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

07/2022
07/2018

07/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2022
07/2018

08/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2022
07/2018

09/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2022
07/2018

10/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2022
07/2018

11/2022
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

12/2022
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2023
07/2018

01/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2023
07/2018

02/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2023
07/2018

03/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

04/2023
07/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

05/2023
07/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

06/2023
07/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

07/2023
07/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

08/2023
07/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

09/2023
07/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

10/2023
07/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

11/2023
07/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

12/2023
07/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

01/2024
07/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

02/2024
07/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
07/2018

03/2024
07/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
08/2018

09/2018

10/2018
08/2018

09/2018

10/2018
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

10/2018
250 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2018
08/2018

11/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

01/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2019
08/2018

02/2019
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

03/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

04/2019
08/2018

04/2019
540 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

05/2019
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

06/2019
08/2018

06/2019
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

10/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2019
08/2018

11/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

01/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2020
08/2018

02/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

03/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

04/2020
08/2018

04/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

05/2020
08/2018

05/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

06/2020
08/2018

06/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

07/2020
08/2018

07/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

08/2020
08/2018

08/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2020
08/2018

09/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2020
08/2018

10/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2020
08/2018

11/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2020
08/2018

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2021
08/2018

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2021
08/2018

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2021
08/2018

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

04/2021
08/2018

04/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

05/2021
08/2018

05/2021
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

06/2021
08/2018

06/2021
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

07/2021
08/2018

07/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

08/2021
08/2018

08/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2021
08/2018

09/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2021
08/2018

10/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2021
08/2018

11/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2021
08/2018

12/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2022
08/2018

01/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2022
08/2018

02/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2022
08/2018

03/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

04/2022
08/2018

04/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

05/2022
08/2018

05/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

06/2022
08/2018

06/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

07/2022
08/2018

07/2022
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

08/2022
08/2018

08/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2022
08/2018

09/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2022
08/2018

10/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2022
08/2018

11/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2022
08/2018

12/2022
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2023
08/2018

01/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2023
08/2018

02/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2023
08/2018

03/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

04/2023
08/2018

04/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

05/2023
08/2018

05/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

06/2023
08/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

07/2023
08/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

08/2023
08/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

09/2023
08/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

10/2023
08/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

11/2023
08/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

12/2023
08/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

01/2024
08/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

02/2024
08/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
08/2018

03/2024
08/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
09/2018

10/2018

11/2018
09/2018

10/2018

11/2018
155 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
400 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
550 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
700 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
725 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
980 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

07/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2020
09/2018

08/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

09/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2020
09/2018

10/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2020
09/2018

11/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

12/2020
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2021
09/2018

01/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2021
09/2018

02/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

03/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2021
09/2018

04/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

05/2021
1,000 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2021
09/2018

06/2021
1,010 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

07/2021
1,020 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2021
09/2018

08/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

09/2021
1,100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2021
09/2018

10/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2021
09/2018

11/2021
1,110 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

12/2021
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2022
09/2018

01/2022
1,720 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2022
09/2018

02/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

03/2022
1,730 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2022
09/2018

04/2022
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

05/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2022
09/2018

06/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

07/2022
1,760 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2022
09/2018

08/2022
1,780 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

09/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2022
09/2018

10/2022
1,890 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2022
09/2018

11/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

12/2022
1,900 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2023
09/2018

01/2023
1,910 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2023
09/2018

02/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

03/2023
1,920 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

04/2023
09/2018

04/2023
1,930 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

05/2023
09/2018

05/2023
1,940 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

06/2023
09/2018

06/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

07/2023
09/2018

07/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

08/2023
09/2018

08/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

09/2023
09/2018

09/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

10/2023
09/2018

10/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

11/2023
09/2018

11/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

12/2023
09/2018

12/2023
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

01/2024
09/2018

01/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

02/2024
09/2018

02/2024
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
09/2018

03/2024
09/2018

12/2030
2,200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
200 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

2

1
A

B

A
10/2018

11/2018

12/2018
10/2018

11/2018

12/2018
150 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
300 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
350 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
480 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
650 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
675 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES NG 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
700 USD