Asset Class Navigation

MichCon Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 12/2017 01/2018 155 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 02/2018 04/2018 120 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 05/2018 12/2018 85 USD 25.000%
NYM NATURAL GAS MICHIGAN BASIS NF 01/2019 10/2020 115 USD 25.000%