Asset Class Navigation

ANR, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 07/2018 07/2018 320 USD 0.15
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 08/2018 08/2018 300 USD 0.1
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 09/2018 01/2019 255 USD 0.05
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 02/2019 12/2021 300 USD 0.05