Asset Class Navigation

ANR, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 11/2017 11/2017 200 USD 0.15
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 12/2017 12/2017 180 USD 0.1
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 01/2018 05/2018 155 USD 0.05
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 06/2018 12/2021 95 USD 0.05