Asset Class Navigation

ANR, Oklahoma Natural Gas (Platts IFERC) Basis Margins

Start Period End Period
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 12/2017 01/2018 200 USD 0.15
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 02/2018 02/2018 180 USD 0.1
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 03/2018 07/2018 155 USD 0.05
NYM NATURAL GAS ANR OKLAHOMA NE 08/2018 12/2021 135 USD 0.05