Asset Class Navigation

Chicago Ethanol (Platts) Futures Calendar

Contract Month Product Code First Trade
Last Trade
Settlement First Holding
Last Holding
First Position
Last Position
First Notice
Last Notice
First Delivery
Last Delivery
Dec 2017 CUZ17 02 Jan 2015
29 Dec 2017
03 Jan 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2018 CUF18 02 Feb 2015
31 Jan 2018
02 Feb 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2018 CUG18 02 Mar 2015
28 Feb 2018
02 Mar 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2018 CUH18 01 Apr 2015
29 Mar 2018
03 Apr 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2018 CUJ18 01 May 2015
30 Apr 2018
02 May 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2018 CUK18 01 Jun 2015
31 May 2018
04 Jun 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2018 CUM18 01 Jul 2015
29 Jun 2018
03 Jul 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2018 CUN18 03 Aug 2015
31 Jul 2018
02 Aug 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2018 CUQ18 01 Sep 2015
31 Aug 2018
05 Sep 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2018 CUU18 01 Oct 2015
28 Sep 2018
02 Oct 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2018 CUV18 02 Nov 2015
31 Oct 2018
02 Nov 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2018 CUX18 01 Dec 2015
30 Nov 2018
04 Dec 2018 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2018 CUZ18 04 Jan 2016
31 Dec 2018
03 Jan 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2019 CUF19 01 Feb 2016
31 Jan 2019
04 Feb 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2019 CUG19 01 Mar 2016
28 Feb 2019
04 Mar 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2019 CUH19 01 Apr 2016
29 Mar 2019
02 Apr 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2019 CUJ19 02 May 2016
30 Apr 2019
02 May 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2019 CUK19 01 Jun 2016
31 May 2019
04 Jun 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2019 CUM19 01 Jul 2016
28 Jun 2019
02 Jul 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2019 CUN19 01 Aug 2016
31 Jul 2019
02 Aug 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2019 CUQ19 01 Sep 2016
30 Aug 2019
04 Sep 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2019 CUU19 03 Oct 2016
30 Sep 2019
02 Oct 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2019 CUV19 01 Nov 2016
31 Oct 2019
04 Nov 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2019 CUX19 01 Dec 2016
29 Nov 2019
03 Dec 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2019 CUZ19 03 Jan 2017
31 Dec 2019
03 Jan 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Jan 2020 CUF20 01 Feb 2017
31 Jan 2020
04 Feb 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Feb 2020 CUG20 01 Mar 2017
28 Feb 2020
03 Mar 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Mar 2020 CUH20 03 Apr 2017
31 Mar 2020
02 Apr 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Apr 2020 CUJ20 01 May 2017
30 Apr 2020
04 May 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
May 2020 CUK20 01 Jun 2017
29 May 2020
02 Jun 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Jun 2020 CUM20 03 Jul 2017
30 Jun 2020
02 Jul 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Jul 2020 CUN20 01 Aug 2017
31 Jul 2020
04 Aug 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Aug 2020 CUQ20 01 Sep 2017
31 Aug 2020
02 Sep 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Sep 2020 CUU20 02 Oct 2017
30 Sep 2020
02 Oct 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Oct 2020 CUV20 01 Nov 2017
30 Oct 2020
03 Nov 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Nov 2020 CUX20 01 Dec 2017
30 Nov 2020
02 Dec 2020 -
-
-
-
-
-
-
-
Dec 2020 CUZ20 02 Jan 2018
31 Dec 2020
05 Jan 2021 -
-
-
-
-
-
-
-