Asset Class Navigation

Chicago Ethanol (Platts) Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
12/2017

01/2018
12/2017

01/2018
2,071 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
12/2017

02/2018
12/2017

06/2018
971 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
12/2017

07/2018
12/2017

11/2020
829 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
01/2018

02/2018
01/2018

06/2018
1,100 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
01/2018

07/2018
01/2018

11/2020
1,600 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
02/2018

02/2018
06/2018

06/2018
900 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
02/2018

07/2018
06/2018

11/2020
1,300 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
07/2018

07/2018
11/2020

11/2020
900 USD