Asset Class Navigation

Chicago Ethanol (Platts) Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
10/2017

11/2017
10/2017

11/2017
2,942 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
10/2017

12/2017
10/2017

04/2018
1,842 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
10/2017

05/2018
10/2017

09/2020
1,442 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
11/2017

12/2017
11/2017

04/2018
1,100 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
11/2017

05/2018
11/2017

09/2020
1,600 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
12/2017

12/2017
04/2018

04/2018
900 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
12/2017

05/2018
04/2018

09/2020
1,300 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
05/2018

05/2018
09/2020

09/2020
900 USD