Asset Class Navigation

Chicago Ethanol (Platts) Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
03/2018

04/2018
03/2018

04/2018
2,232 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
03/2018

05/2018
03/2018

09/2018
1,232 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
03/2018

10/2018
03/2018

02/2021
1,082 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

09/2018
1,000 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
04/2018

10/2018
04/2018

02/2021
1,250 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
05/2018

05/2018
09/2018

09/2018
900 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
A

B
05/2018

10/2018
09/2018

02/2021
1,050 USD
NYM ETHANOL CHICAGO ETHANOL (PLATTS) SWAP FUTURES CU 1

1
B

A
10/2018

10/2018
02/2021

02/2021
900 USD