Asset Class Navigation

PJM Western Hub Real-Time Off-Peak Calendar-Day 5 MW Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 03/02/2018 03/19/2018 180 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 03/20/2018 04/30/2018 100 USD 0.2