Asset Class Navigation

PJM Western Hub Real-Time Off-Peak Calendar-Day 5 MW Margins

Start Period End Period
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 12/01/2017 12/17/2017 120 USD 0.2
NYM ELECTRICITY PJM WESTERN HUB RT OP DAILY WOR 12/18/2017 01/31/2018 35 USD 0.2