Asset Class Navigation

Brent Last Day Financial Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
540 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2018

08/2018

09/2018
07/2018

08/2018

09/2018
780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
07/2018

08/2018

09/2018

10/2018
07/2018

08/2018

09/2018

10/2018
695 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
665 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

10/2018
680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2018
07/2018

11/2018
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

01/2019
725 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

02/2019
800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

03/2019
830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

04/2019
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

05/2019
870 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

06/2019
870 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
07/2018

07/2019

07/2020
07/2018

07/2019

07/2020
720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

10/2019
940 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2019
07/2018

11/2019
990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

01/2020
1,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

02/2020
1,120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

03/2020
1,160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

04/2020
07/2018

04/2020
1,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

05/2020
07/2018

05/2020
1,260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

06/2020
1,320 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

07/2020
07/2018

07/2020
1,360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2020
07/2018

08/2020
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2020
07/2018

09/2020
1,430 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2020
07/2018

10/2020
1,480 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2020
07/2018

11/2020
1,530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

12/2020
1,570 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

01/2021
07/2018

01/2021
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

02/2021
07/2018

02/2021
1,670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

03/2021
07/2018

03/2021
1,720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

04/2021
07/2018

04/2021
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

05/2021
07/2018

05/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

06/2021
07/2018

06/2021
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

07/2021
07/2018

07/2021
1,890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2021
07/2018

08/2021
1,890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2021
07/2018

09/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2021
07/2018

10/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2021
07/2018

11/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

12/2021
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

01/2022
07/2018

01/2022
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

02/2022
07/2018

02/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

03/2022
07/2018

03/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

04/2022
07/2018

04/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

05/2022
07/2018

05/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

06/2022
07/2018

06/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

07/2022
07/2018

07/2022
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2022
07/2018

08/2022
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2022
07/2018

09/2022
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2022
07/2018

10/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2022
07/2018

11/2022
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

12/2022
2,140 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

01/2023
07/2018

01/2023
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

02/2023
07/2018

02/2023
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

03/2023
07/2018

03/2023
2,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

04/2023
07/2018

04/2023
2,280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

05/2023
07/2018

05/2023
2,280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

06/2023
07/2018

06/2023
2,310 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

07/2023
07/2018

07/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

08/2023
07/2018

08/2023
2,420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

09/2023
07/2018

09/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

10/2023
07/2018

10/2023
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
07/2018

11/2023
07/2018

03/2026
2,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
08/2018

09/2018

10/2018

11/2018
08/2018

09/2018

10/2018

11/2018
75 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2018

09/2018

10/2018
08/2018

09/2018

10/2018
60 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

10/2018
180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2018
08/2018

11/2018
260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

01/2019
400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

02/2019
08/2018

02/2019
470 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

03/2019
540 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

04/2019
08/2018

04/2019
610 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

05/2019
680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

06/2019
08/2018

06/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
08/2018

08/2019

08/2020
08/2018

08/2019

08/2020
420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

10/2019
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2019
08/2018

11/2019
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
1,160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

01/2020
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

02/2020
08/2018

02/2020
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

03/2020
1,320 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

04/2020
08/2018

04/2020
1,360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

05/2020
08/2018

05/2020
1,420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

06/2020
08/2018

06/2020
1,470 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

07/2020
08/2018

07/2020
1,520 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

08/2020
08/2018

08/2020
1,560 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2020
08/2018

09/2020
1,600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2020
08/2018

10/2020
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2020
08/2018

11/2020
1,640 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

12/2020
08/2018

12/2020
1,680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

01/2021
08/2018

01/2021
1,720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

02/2021
08/2018

02/2021
1,740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

03/2021
08/2018

03/2021
1,770 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

04/2021
08/2018

04/2021
1,790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

05/2021
08/2018

05/2021
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

06/2021
08/2018

06/2021
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

07/2021
08/2018

07/2021
1,820 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

08/2021
08/2018

08/2021
1,830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2021
08/2018

09/2021
1,860 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2021
08/2018

10/2021
1,890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2021
08/2018

11/2021
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

12/2021
08/2018

12/2021
1,940 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

01/2022
08/2018

01/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

02/2022
08/2018

02/2022
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

03/2022
08/2018

03/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

04/2022
08/2018

04/2022
2,020 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

05/2022
08/2018

05/2022
2,040 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

06/2022
08/2018

06/2022
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

07/2022
08/2018

07/2022
2,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

08/2022
08/2018

08/2022
2,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2022
08/2018

09/2022
2,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2022
08/2018

10/2022
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2022
08/2018

11/2022
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

12/2022
08/2018

12/2022
2,180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

01/2023
08/2018

01/2023
2,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

02/2023
08/2018

02/2023
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

03/2023
08/2018

03/2023
2,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

04/2023
08/2018

04/2023
2,260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

05/2023
08/2018

05/2023
2,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

06/2023
08/2018

06/2023
2,260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

07/2023
08/2018

07/2023
2,280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

08/2023
08/2018

08/2023
2,320 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

09/2023
08/2018

09/2023
2,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

10/2023
08/2018

10/2023
2,310 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
08/2018

11/2023
08/2018

03/2026
2,380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
90 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
09/2018

10/2018

11/2018

12/2018
09/2018

10/2018

11/2018

12/2018
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2018

10/2018

11/2018
09/2018

10/2018

11/2018
50 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
320 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
460 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
660 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
09/2018

09/2019

09/2020
09/2018

09/2019

09/2020
410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
1,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
1,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
1,180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
1,290 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
1,340 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
1,400 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

07/2020
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

08/2020
09/2018

08/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

09/2020
1,530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2020
09/2018

10/2020
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2020
09/2018

11/2020
1,570 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

12/2020
1,610 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

01/2021
09/2018

01/2021
1,640 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

02/2021
09/2018

02/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

03/2021
1,680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

04/2021
09/2018

04/2021
1,710 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

05/2021
1,720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

06/2021
09/2018

06/2021
1,720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

07/2021
1,740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

08/2021
09/2018

08/2021
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

09/2021
1,780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2021
09/2018

10/2021
1,810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2021
09/2018

11/2021
1,840 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

12/2021
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

01/2022
09/2018

01/2022
1,870 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

02/2022
09/2018

02/2022
1,880 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

03/2022
1,910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

04/2022
09/2018

04/2022
1,940 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

05/2022
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

06/2022
09/2018

06/2022
1,980 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

07/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

08/2022
09/2018

08/2022
2,010 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

09/2022
2,040 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2022
09/2018

10/2022
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2022
09/2018

11/2022
2,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

12/2022
2,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

01/2023
09/2018

01/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

02/2023
09/2018

02/2023
2,110 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

03/2023
2,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

04/2023
09/2018

04/2023
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

05/2023
09/2018

05/2023
2,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

06/2023
09/2018

06/2023
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

07/2023
09/2018

07/2023
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

08/2023
09/2018

08/2023
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

09/2023
09/2018

09/2023
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

10/2023
09/2018

10/2023
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
09/2018

11/2023
09/2018

03/2026
2,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
10/2018

11/2018

12/2018

01/2019
10/2018

11/2018

12/2018

01/2019
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
80 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2018

11/2018

12/2018
10/2018

11/2018

12/2018
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
660 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

08/2019
10/2018

08/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

09/2019
810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
10/2018

10/2019

10/2020
10/2018

10/2019

10/2020
390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

10/2019
10/2018

10/2019
890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2019
10/2018

11/2019
940 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

01/2020
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

02/2020
10/2018

02/2020
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

03/2020
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

04/2020
10/2018

04/2020
1,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

05/2020
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

06/2020
10/2018

06/2020
1,290 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

07/2020
1,340 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

08/2020
10/2018

08/2020
1,390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

09/2020
10/2018

09/2020
1,410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

10/2020
10/2018

10/2020
1,430 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2020
10/2018

11/2020
1,460 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

12/2020
1,490 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

01/2021
10/2018

01/2021
1,520 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

02/2021
10/2018

02/2021
1,530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

03/2021
10/2018

03/2021
1,560 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

04/2021
10/2018

04/2021
1,590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

05/2021
10/2018

05/2021
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

06/2021
10/2018

06/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

07/2021
1,660 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

08/2021
10/2018

08/2021
1,670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

09/2021
10/2018

09/2021
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

10/2021
10/2018

10/2021
1,730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2021
10/2018

11/2021
1,760 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

12/2021
1,770 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

01/2022
10/2018

01/2022
1,790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

02/2022
10/2018

02/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

03/2022
10/2018

03/2022
1,830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

04/2022
10/2018

04/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

05/2022
10/2018

05/2022
1,870 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

06/2022
10/2018

06/2022
1,890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

07/2022
1,910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

08/2022
10/2018

08/2022
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

09/2022
10/2018

09/2022
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

10/2022
10/2018

10/2022
1,970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2022
10/2018

11/2022
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

12/2022
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

01/2023
10/2018

01/2023
2,020 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

02/2023
10/2018

02/2023
2,040 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

03/2023
10/2018

03/2023
2,060 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

04/2023
10/2018

04/2023
2,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

05/2023
10/2018

05/2023
2,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

06/2023
10/2018

06/2023
2,110 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

07/2023
10/2018

07/2023
2,120 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

08/2023
10/2018

08/2023
2,140 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

09/2023
10/2018

09/2023
2,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

10/2023
10/2018

10/2023
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
10/2018

11/2023
10/2018

03/2026
2,210 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
11/2018

12/2018

01/2019

02/2019
11/2018

12/2018

01/2019

02/2019
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2018

12/2018

01/2019
11/2018

12/2018

01/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

01/2019
160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

02/2019
11/2018

02/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

03/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

04/2019
11/2018

04/2019
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

05/2019
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

06/2019
11/2018

06/2019
530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

07/2019
590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

08/2019
11/2018

08/2019
660 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

09/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

10/2019
11/2018

10/2019
790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
11/2018

11/2019

11/2020
11/2018

11/2019

11/2020
390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

11/2019
11/2018

11/2019
850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

01/2020
950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

02/2020
11/2018

02/2020
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

03/2020
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

04/2020
11/2018

04/2020
1,090 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

05/2020
1,140 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

06/2020
11/2018

06/2020
1,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

07/2020
1,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

08/2020
11/2018

08/2020
1,280 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

09/2020
11/2018

09/2020
1,310 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

10/2020
11/2018

10/2020
1,330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

11/2020
11/2018

11/2020
1,360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

12/2020
1,390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

01/2021
11/2018

01/2021
1,410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

02/2021
11/2018

02/2021
1,420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

03/2021
11/2018

03/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

04/2021
11/2018

04/2021
1,480 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

05/2021
11/2018

05/2021
1,510 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

06/2021
11/2018

06/2021
1,540 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

07/2021
1,580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

08/2021
11/2018

08/2021
1,590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

09/2021
11/2018

09/2021
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

10/2021
11/2018

10/2021
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

11/2021
11/2018

11/2021
1,680 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

12/2021
1,690 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

01/2022
11/2018

01/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

02/2022
11/2018

02/2022
1,710 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

03/2022
11/2018

03/2022
1,740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

04/2022
11/2018

04/2022
1,760 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

05/2022
11/2018

05/2022
1,790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

06/2022
11/2018

06/2022
1,810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

07/2022
1,840 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

08/2022
11/2018

08/2022
1,870 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

09/2022
11/2018

09/2022
1,890 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

10/2022
11/2018

10/2022
1,910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

11/2022
11/2018

11/2022
1,940 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

12/2022
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

01/2023
11/2018

01/2023
1,980 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

02/2023
11/2018

02/2023
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

03/2023
11/2018

03/2023
2,010 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

04/2023
11/2018

04/2023
2,010 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

05/2023
11/2018

05/2023
2,020 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

06/2023
11/2018

06/2023
2,020 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

07/2023
11/2018

07/2023
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

08/2023
11/2018

08/2023
2,040 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

09/2023
11/2018

09/2023
2,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

10/2023
11/2018

10/2023
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
11/2018

11/2023
11/2018

03/2026
2,170 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2018

01/2019

02/2019
12/2018

01/2019

02/2019
55 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
12/2018

01/2019

02/2019

03/2019
12/2018

01/2019

02/2019

03/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
570 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
660 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
760 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
12/2018

12/2019

12/2020
12/2018

12/2019

12/2020
370 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
860 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
1,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
1,100 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

07/2020
1,140 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

08/2020
12/2018

08/2020
1,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

09/2020
1,220 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

10/2020
12/2018

10/2020
1,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

11/2020
12/2018

11/2020
1,260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

12/2020
1,290 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

01/2021
12/2018

01/2021
1,320 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

02/2021
12/2018

02/2021
1,330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

03/2021
1,360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

04/2021
12/2018

04/2021
1,390 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

05/2021
1,410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

06/2021
12/2018

06/2021
1,450 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

07/2021
1,470 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

08/2021
12/2018

08/2021
1,510 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

09/2021
1,520 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

10/2021
12/2018

10/2021
1,540 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

11/2021
12/2018

11/2021
1,580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

12/2021
1,610 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

01/2022
12/2018

01/2022
1,640 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

02/2022
12/2018

02/2022
1,670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

03/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

04/2022
12/2018

04/2022
1,730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

05/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

06/2022
12/2018

06/2022
1,780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

07/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

08/2022
12/2018

08/2022
1,830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

09/2022
12/2018

09/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

10/2022
12/2018

10/2022
1,880 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

11/2022
12/2018

11/2022
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

12/2022
1,910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

01/2023
12/2018

01/2023
1,930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

02/2023
12/2018

02/2023
1,950 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

03/2023
12/2018

03/2023
1,960 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

04/2023
12/2018

04/2023
1,970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

05/2023
12/2018

05/2023
1,970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

06/2023
12/2018

06/2023
1,980 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

07/2023
12/2018

07/2023
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

08/2023
12/2018

08/2023
1,990 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

09/2023
12/2018

09/2023
2,000 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

10/2023
12/2018

10/2023
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
12/2018

11/2023
12/2018

03/2026
2,070 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

02/2019
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
01/2019

02/2019

03/2019
01/2019

02/2019

03/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
01/2019

02/2019

03/2019

04/2019
01/2019

02/2019

03/2019

04/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

03/2019
01/2019

03/2019
160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

04/2019
01/2019

04/2019
230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

05/2019
300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

06/2019
01/2019

06/2019
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

07/2019
01/2019

07/2019
430 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

08/2019
01/2019

08/2019
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

09/2019
01/2019

09/2019
570 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

10/2019
630 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

11/2019
01/2019

11/2019
690 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

12/2019
01/2019

12/2019
740 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

01/2020
01/2019

01/2020
780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
01/2019

01/2020

01/2021
01/2019

01/2020

01/2021
410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

02/2020
01/2019

02/2020
830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

03/2020
01/2019

03/2020
880 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

04/2020
01/2019

04/2020
920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

05/2020
01/2019

05/2020
970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

06/2020
01/2019

06/2020
1,010 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

07/2020
01/2019

07/2020
1,060 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

08/2020
01/2019

08/2020
1,110 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

09/2020
01/2019

09/2020
1,130 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

10/2020
01/2019

10/2020
1,150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

11/2020
01/2019

11/2020
1,180 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

12/2020
01/2019

12/2020
1,200 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

01/2021
01/2019

01/2021
1,230 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

02/2021
01/2019

02/2021
1,240 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

03/2021
01/2019

03/2021
1,270 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

04/2021
01/2019

04/2021
1,300 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

05/2021
01/2019

05/2021
1,330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

06/2021
01/2019

06/2021
1,350 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

07/2021
01/2019

07/2021
1,380 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

08/2021
01/2019

08/2021
1,420 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

09/2021
01/2019

09/2021
1,460 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

10/2021
01/2019

10/2021
1,490 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

11/2021
01/2019

11/2021
1,520 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

12/2021
01/2019

12/2021
1,550 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

01/2022
01/2019

01/2022
1,580 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

02/2022
01/2019

02/2022
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

03/2022
01/2019

03/2022
1,640 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

04/2022
01/2019

04/2022
1,670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

05/2022
01/2019

05/2022
1,700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

06/2022
01/2019

06/2022
1,730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

07/2022
01/2019

07/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

08/2022
01/2019

08/2022
1,780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

09/2022
01/2019

09/2022
1,800 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

10/2022
01/2019

10/2022
1,820 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

11/2022
01/2019

11/2022
1,830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

12/2022
01/2019

12/2022
1,850 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

01/2023
01/2019

01/2023
1,860 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

02/2023
01/2019

02/2023
1,880 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

03/2023
01/2019

03/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

04/2023
01/2019

04/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

05/2023
01/2019

05/2023
1,900 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

06/2023
01/2019

06/2023
1,910 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

07/2023
01/2019

07/2023
1,920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

08/2023
01/2019

08/2023
1,930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

09/2023
01/2019

09/2023
1,930 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

10/2023
01/2019

10/2023
1,980 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
01/2019

11/2023
01/2019

03/2026
2,030 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
70 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
02/2019

03/2019

04/2019
02/2019

03/2019

04/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1

1

1
A

B

B

A
02/2019

03/2019

04/2019

05/2019
02/2019

03/2019

04/2019

05/2019
40 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

04/2019
150 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

05/2019
02/2019

05/2019
220 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

06/2019
290 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

07/2019
02/2019

07/2019
360 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

08/2019
430 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

09/2019
02/2019

09/2019
500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

10/2019
540 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

11/2019
02/2019

11/2019
600 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

12/2019
02/2019

12/2019
650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

01/2020
02/2019

01/2020
700 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

02/2020
02/2019

02/2020
750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

2

1
A

B

A
02/2019

02/2020

02/2021
02/2019

02/2020

02/2021
410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

03/2020
02/2019

03/2020
790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

04/2020
02/2019

04/2020
830 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

05/2020
02/2019

05/2020
880 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

06/2020
02/2019

06/2020
920 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

07/2020
02/2019

07/2020
970 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

08/2020
02/2019

08/2020
1,010 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

09/2020
02/2019

09/2020
1,040 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

10/2020
02/2019

10/2020
1,050 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

11/2020
02/2019

11/2020
1,080 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

12/2020
02/2019

12/2020
1,110 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

01/2021
02/2019

01/2021
1,160 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

02/2021
02/2019

02/2021
1,190 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

03/2021
02/2019

03/2021
1,220 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

04/2021
02/2019

04/2021
1,250 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

05/2021
02/2019

05/2021
1,260 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

06/2021
02/2019

06/2021
1,290 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

07/2021
02/2019

07/2021
1,330 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

08/2021
02/2019

08/2021
1,370 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

09/2021
02/2019

09/2021
1,410 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

10/2021
02/2019

10/2021
1,440 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

11/2021
02/2019

11/2021
1,470 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

12/2021
02/2019

12/2021
1,500 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

01/2022
02/2019

01/2022
1,530 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

02/2022
02/2019

02/2022
1,560 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

03/2022
02/2019

03/2022
1,590 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

04/2022
02/2019

04/2022
1,620 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

05/2022
02/2019

05/2022
1,650 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

06/2022
02/2019

06/2022
1,670 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

07/2022
02/2019

07/2022
1,690 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

08/2022
02/2019

08/2022
1,720 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

09/2022
02/2019

09/2022
1,730 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

10/2022
02/2019

10/2022
1,750 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

11/2022
02/2019

11/2022
1,760 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

12/2022
02/2019

12/2022
1,780 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

01/2023
02/2019

01/2023
1,790 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

02/2023
02/2019

02/2023
1,810 USD
NYM CRUDE OIL BRENT CRUDE OIL LAST DAY FINANCIAL FUTURES BZ 1

1
A

B
02/2019

03/2023
02/2019

03/2023
1,830 USD