Asset Class Navigation

Soybean Meal Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

07/2018
06/2018

07/2018
270 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2018

07/2018

08/2018
06/2018

07/2018

08/2018
140 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

08/2018
06/2018

08/2018
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

09/2018
06/2018

09/2018
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

10/2018
06/2018

11/2018
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

12/2018
06/2018

12/2018
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

01/2019
06/2018

02/2019
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

03/2019
06/2018

04/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

05/2019
06/2018

06/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

07/2019
06/2018

07/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

08/2019
06/2018

08/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

09/2019
06/2018

09/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

10/2019
06/2018

11/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

12/2019
06/2018

12/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

01/2020
06/2018

02/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2018

03/2020
06/2018

12/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2018

08/2018

09/2018
07/2018

08/2018

09/2018
130 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

11/2018
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

02/2019
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

04/2019
605 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

06/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

11/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

02/2020
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

12/2021
750 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2018

09/2018

10/2018
08/2018

09/2018

11/2018
130 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

11/2018
315 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

02/2019
460 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

04/2019
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

06/2019
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
600 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

11/2019
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

02/2020
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

12/2021
650 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

11/2018
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
09/2018

10/2018

12/2018
09/2018

11/2018

12/2018
130 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

02/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

04/2019
325 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

06/2019
500 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

11/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

02/2020
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

12/2021
550 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
10/2018

12/2018

01/2019
11/2018

12/2018

02/2019
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

12/2018
11/2018

12/2018
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

01/2019
11/2018

02/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

03/2019
11/2018

04/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

05/2019
11/2018

06/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

07/2019
11/2018

07/2019
475 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

08/2019
11/2018

08/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

09/2019
11/2018

09/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

10/2019
11/2018

11/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

12/2019
11/2018

12/2019
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

01/2020
11/2018

02/2020
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2018

03/2020
11/2018

12/2021
525 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

02/2019
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
12/2018

01/2019

03/2019
12/2018

02/2019

04/2019
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

04/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

06/2019
315 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

11/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

02/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

03/2019
02/2019

04/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
01/2019

03/2019

05/2019
02/2019

04/2019

06/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

05/2019
02/2019

06/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

07/2019
02/2019

07/2019
315 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

08/2019
02/2019

08/2019
375 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

09/2019
02/2019

09/2019
405 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

10/2019
02/2019

11/2019
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

12/2019
02/2019

12/2019
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

01/2020
02/2019

02/2020
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2019

03/2020
02/2019

12/2021
400 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
03/2019

05/2019

07/2019
04/2019

06/2019

07/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

05/2019
04/2019

06/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

07/2019
04/2019

07/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

08/2019
04/2019

08/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

09/2019
04/2019

09/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

10/2019
04/2019

11/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

12/2019
04/2019

12/2019
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

01/2020
04/2019

02/2020
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
03/2019

03/2020
04/2019

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
05/2019

07/2019

08/2019
06/2019

07/2019

08/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

07/2019
06/2019

07/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

08/2019
06/2019

08/2019
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

09/2019
06/2019

09/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

10/2019
06/2019

11/2019
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

12/2019
06/2019

12/2019
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

01/2020
06/2019

02/2020
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
05/2019

03/2020
06/2019

12/2021
425 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
07/2019

08/2019

09/2019
07/2019

08/2019

09/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

08/2019
07/2019

08/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

09/2019
07/2019

09/2019
300 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

10/2019
07/2019

11/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

12/2019
07/2019

12/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

01/2020
07/2019

02/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
07/2019

03/2020
07/2019

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2019

09/2019
08/2019

09/2019
205 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
08/2019

09/2019

10/2019
08/2019

09/2019

11/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2019

10/2019
08/2019

11/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2019

12/2019
08/2019

12/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2019

01/2020
08/2019

02/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
08/2019

03/2020
08/2019

12/2021
450 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
09/2019

10/2019

12/2019
09/2019

11/2019

12/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2019

10/2019
09/2019

11/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2019

12/2019
09/2019

12/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2019

01/2020
09/2019

02/2020
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
09/2019

03/2020
09/2019

12/2021
275 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
10/2019

12/2019

01/2020
11/2019

12/2019

02/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2019

12/2019
11/2019

12/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2019

01/2020
11/2019

02/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
10/2019

03/2020
11/2019

12/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

2

1
A

B

A
12/2019

01/2020

03/2020
12/2019

02/2020

12/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2019

01/2020
12/2019

02/2020
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
12/2019

03/2020
12/2019

12/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
A

B
01/2020

03/2020
02/2020

12/2021
250 USD
CBT AGRICULTURE SOYBEAN MEAL 06 1

1
B

A
03/2020

03/2020
12/2021

12/2021
250 USD