Asset Class Navigation

USD Malaysian Palm Olein Calendar Swaps Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 03/2018 03/2018 387 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 04/2018 01/2020 1,000 USD 25.000%