Asset Class Navigation

USD Malaysian Palm Olein Calendar Swaps Margins

Start Period End Period
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 01/2018 01/2018 483 USD 25.000%
CME AGRICULTURE USD MALAYSIAN PALM OLEIN CAL SWAP OPS 02/2018 11/2019 1,000 USD 25.000%