Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB US Gulf Swaps Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 03/2018 08/2018 1,400 USD %
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 09/2018 02/2020 1,800 USD %