Asset Class Navigation

Urea (Granular) FOB US Gulf Swaps Margins

Start Period End Period
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 12/2017 05/2018 1,800 USD %
CBT AGRICULTURE UREA (GRANULAR) FOB U.S. GULF SWAP UFN 06/2018 11/2019 1,950 USD %