Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2017

11/2017
10/2017

01/2018
2,090 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2017

02/2018
10/2017

06/2018
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2017

07/2018
10/2017

09/2019
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2017

11/2017
01/2018

01/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2017

02/2018
01/2018

06/2018
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
11/2017

07/2018
01/2018

09/2019
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2018

02/2018
06/2018

06/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

07/2018
06/2018

09/2019
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

07/2018
06/2018

09/2019
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2018

07/2018
09/2019

09/2019
2,000 USD