Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2018

02/2018
01/2018

04/2018
1,940 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2018

05/2018
01/2018

09/2018
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2018

10/2018
01/2018

12/2019
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
02/2018

02/2018
04/2018

04/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

05/2018
04/2018

09/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

10/2018
04/2018

12/2019
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2018

05/2018
09/2018

09/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2018

10/2018
09/2018

12/2019
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2018

10/2018
09/2018

12/2019
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
10/2018

10/2018
12/2019

12/2019
2,000 USD