Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2018

05/2018
04/2018

07/2018
1,940 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2018

08/2018
04/2018

12/2018
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2018

01/2019
04/2018

03/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
05/2018

05/2018
07/2018

07/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2018

08/2018
07/2018

12/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
05/2018

01/2019
07/2018

03/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
08/2018

08/2018
12/2018

12/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2018

01/2019
12/2018

03/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
08/2018

01/2019
12/2018

03/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2019

01/2019
03/2020

03/2020
2,000 USD