Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2017

01/2018
12/2017

03/2018
2,165 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2017

04/2018
12/2017

08/2018
2,200 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
12/2017

09/2018
12/2017

11/2019
1,900 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
01/2018

01/2018
03/2018

03/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2018

04/2018
03/2018

08/2018
2,175 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
01/2018

09/2018
03/2018

11/2019
2,125 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
04/2018

04/2018
08/2018

08/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2018

09/2018
08/2018

11/2019
1,950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
04/2018

09/2018
08/2018

11/2019
1,950 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
09/2018

09/2018
11/2019

11/2019
2,000 USD