Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

03/2018
02/2018

05/2018
1,940 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

06/2018
02/2018

10/2018
2,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
02/2018

11/2018
02/2018

01/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
03/2018

03/2018
05/2018

05/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2018

06/2018
05/2018

10/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
03/2018

11/2018
05/2018

01/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
06/2018

06/2018
10/2018

10/2018
2,000 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2018

11/2018
10/2018

01/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2018

11/2018
10/2018

01/2020
1,875 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
11/2018

11/2018
01/2020

01/2020
2,000 USD