Asset Class Navigation

Cash-settled Butter Margins

Ratio Side Start Period End Period Maintenance
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2018

07/2018
06/2018

09/2018
1,650 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2018

10/2018
06/2018

02/2019
1,350 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
06/2018

03/2019
06/2018

05/2020
1,275 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
07/2018

07/2018
09/2018

09/2018
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2018

10/2018
09/2018

02/2019
1,300 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
07/2018

03/2019
09/2018

05/2020
1,625 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
10/2018

10/2018
02/2019

02/2019
1,150 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

03/2019
02/2019

05/2020
1,325 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
A

B
10/2018

03/2019
02/2019

05/2020
1,325 USD
CME AGRICULTURE CASH SETTLED BUTTER CB 1

1
B

A
03/2019

03/2019
05/2020

05/2020
1,150 USD