Asset Class Navigation

E-mini S&P 500 Volume

월물 거래량 Deliveries 미결제약정
거래시장 세부사항 거래 유형 내역 종가 변동
Globex 공개호가 PNT / ClearPort 전체 거래량 대량 거래 EFP EFR EFS TAS
DEC 17 737,819 0 920 738,739 0 0 920 0 0 0 3,049,820 3,079
MAR 18 4,933 0 0 4,933 0 0 0 0 0 0 30,229 818
JUN 18 907 0 0 907 0 0 0 0 0 0 1,451 617
SEP 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
DEC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Totals 743,659 0 920 744,579 0 0 920 0 0 0 3,081,534 4,514

옵션 유형