Asset Class Navigation

Natural Gas Options (American) Settlements

Options


CME 그룹 웹사이트 내의 모든 데이터는 참고용으로만 받아들여져야 하며 실시간 시장데이터 전송의 검증이나 보완으로서 받아들여져서는 안됩니다.
행사가 유형 시가 고가 저가 최종 변동 결제 추정 거래량 전일 미결제약정
2500 Call - - .366A .366A UNCH - 0 1
2600 Call - - .268A .268A UNCH - 0 0
2650 Call - - .216A .218A UNCH - 0 4
2700 Call .203 .208B .170A .173A UNCH - 1 14
2750 Call - - .135A .135A UNCH - 0 293
2800 Call .102 .115B .096A .099A UNCH - 1 73
2850 Call .075 .083B .068A .070A UNCH - 580 146
2900 Call .067 .072 .046A .049A UNCH - 868 536
2950 Call .042 .042 .031A .033B UNCH - 11 1,114
3000 Call .044 .044 .020 .022A UNCH - 529 1,571
3050 Call .020 .022 .014 .014A UNCH - 165 1,346
3100 Call .018 .018 .008 .009 UNCH - 1,614 2,959
3150 Call .014 .014 .005 .005 UNCH - 66 711
3200 Call .009 .009 .004 .004 UNCH - 53 1,949
3250 Call .003 .003 .003 .003 UNCH - 78 1,643
3300 Call .002 .002 .002 .002 UNCH - 3 1,400
3350 Call .001 .001 .001 .001 UNCH - 146 2,079
3400 Call .001 .001 .001 .001 UNCH - 94 4,963
3450 Call - - - - UNCH - 10 788
3500 Call - - - - UNCH - 0 2,746
3550 Call - - - - UNCH - 0 1,341
3600 Call - - - - UNCH - 0 515
3650 Call - - - - UNCH - 0 719
3700 Call - - - - UNCH - 0 274
3750 Call - - - - UNCH - 0 906
3800 Call - - - - UNCH - 0 233
3850 Call - - - - UNCH - 0 205
3900 Call - - - - UNCH - 0 225
3950 Call - - - - UNCH - 0 80
4000 Call - - - - UNCH - 0 1,004
4050 Call - - - - UNCH - 0 6
4100 Call - - - - UNCH - 0 66
4150 Call - - - - UNCH - 0 7
4200 Call - - - - UNCH - 0 51
4250 Call - - - - UNCH - 0 369
4300 Call - - - - UNCH - 0 83
4350 Call - - - - UNCH - 0 23
4400 Call - - - - UNCH - 0 272
4450 Call - - - - UNCH - 0 2
4500 Call - - - - UNCH - 0 242
4550 Call - - - - UNCH - 0 100
4600 Call - - - - UNCH - 0 1
4650 Call - - - - UNCH - 0 1
4750 Call - - - - UNCH - 0 2
4800 Call - - - - UNCH - 0 1
4850 Call - - - - UNCH - 0 1
4900 Call - - - - UNCH - 0 2
5000 Call - - - - UNCH - 0 35
5100 Call - - - - UNCH - 0 1
5250 Call - - - - UNCH - 0 0
5450 Call - - - - UNCH - 0 0
5500 Call - - - - UNCH - 0 13
5600 Call - - - - UNCH - 0 10
7000 Call - - - - UNCH - 0 236
8000 Call - - - - UNCH - 0 10
1500 Put - - - - UNCH - 0 3
1950 Put - - - - UNCH - 0 5
2000 Put - - - - UNCH - 0 13
2050 Put - - - - UNCH - 0 2
2100 Put - - - - UNCH - 0 8
2150 Put - - - - UNCH - 0 30
2200 Put - - - - UNCH - 0 21
2250 Put - - - - UNCH - 0 39
2300 Put - - - - UNCH - 0 52
2350 Put - - - - UNCH - 0 92
2400 Put - - - - UNCH - 0 483
2450 Put - - - - UNCH - 0 599
2500 Put - - - - UNCH - 0 1,997
2550 Put .002 .002 .002 .002 UNCH - 8 365
2600 Put .003 .003 .003 .003 UNCH - 29 1,483
2650 Put .004 .005 .004 .005 UNCH - 148 1,485
2700 Put .007 .011 .007 .011B UNCH - 18 2,128
2750 Put .013 .021 .013 .021 UNCH - 98 3,070
2800 Put .024 .036B .022A .036B UNCH - 110 2,001
2850 Put .045 .058 .041A .058B UNCH - 748 1,286
2900 Put .063 .086B .061A .086B UNCH - 242 2,109
2950 Put .092 .121B .087A .121B UNCH - 3 845
3000 Put .140 .160B .129A .158A UNCH - 350 1,284
3050 Put - .203B - .202B UNCH - 0 1,316
3100 Put - .248B - .247B UNCH - 50 536
3150 Put - .295B - .294B UNCH - 336 446
3200 Put - .338B - .338B UNCH - 0 95
3250 Put - .386B - .386B UNCH - 0 61
3300 Put - .436B - .436B UNCH - 50 288
3350 Put - .485B - .485B UNCH - 0 23
3400 Put - .534B - .534B UNCH - 0 25
3450 Put - .585B - .585B UNCH - 0 35
3500 Put - .635B - .635B UNCH - 0 10
3550 Put - .684B - .684B UNCH - 0 4
3600 Put - .734B - .734B UNCH - 0 1
4000 Put - 1.134B - 1.134B UNCH - 0 0
Total 6,409 53,612