Asset Class Navigation

E-mini Natural Gas 증거금

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2018
07/2018

08/2018
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
07/2018

08/2018

09/2018
07/2018

08/2018

09/2018
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2018
07/2018

09/2018
58 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2018
07/2018

10/2018
73 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2018
07/2018

11/2018
84 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2018
07/2018

12/2018
84 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2019
07/2018

01/2019
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2019
07/2018

02/2019
111 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2019
07/2018

03/2019
122 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2019
07/2018

04/2019
59 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2019
07/2018

05/2019
78 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2019
07/2018

06/2019
92 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2019
07/2018

07/2019
147 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2019
07/2018

08/2019
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2019
07/2018

09/2019
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2019
07/2018

10/2019
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2019
07/2018

11/2019
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2019
07/2018

12/2019
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2020
07/2018

01/2020
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2020
07/2018

02/2020
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2020
07/2018

03/2020
327 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2020
07/2018

04/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2020
07/2018

05/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2020
07/2018

06/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2020
07/2018

07/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2020
07/2018

08/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2020
07/2018

09/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2020
07/2018

10/2020
312 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2020
07/2018

11/2020
317 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2020
07/2018

12/2020
317 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2021
07/2018

01/2021
317 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2021
07/2018

02/2021
317 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2021
07/2018

03/2021
317 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2021
07/2018

04/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2021
07/2018

05/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2021
07/2018

06/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2021
07/2018

07/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2021
07/2018

08/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2021
07/2018

09/2021
308 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2021
07/2018

10/2021
313 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2021
07/2018

11/2021
318 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2021
07/2018

12/2021
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2022
07/2018

01/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2022
07/2018

02/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2022
07/2018

03/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2022
07/2018

04/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2022
07/2018

05/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2022
07/2018

06/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2022
07/2018

07/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2022
07/2018

08/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2022
07/2018

09/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2022
07/2018

10/2022
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2022
07/2018

11/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2022
07/2018

12/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2023
07/2018

01/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2023
07/2018

02/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2023
07/2018

03/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2023
07/2018

04/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2023
07/2018

05/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2023
07/2018

06/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2023
07/2018

07/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

08/2023
07/2018

08/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

09/2023
07/2018

09/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

10/2023
07/2018

10/2023
428 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

11/2023
07/2018

11/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

12/2023
07/2018

12/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

01/2024
07/2018

01/2024
475 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

02/2024
07/2018

02/2024
475 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

03/2024
07/2018

03/2024
475 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

04/2024
07/2018

04/2024
462 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

05/2024
07/2018

05/2024
462 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

06/2024
07/2018

06/2024
462 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
07/2018

07/2024
07/2018

12/2030
462 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2018
08/2018

09/2018
23 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
08/2018

09/2018

10/2018
08/2018

09/2018

10/2018
30 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2018
08/2018

10/2018
31 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2018
08/2018

11/2018
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2018
08/2018

12/2018
56 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2019
08/2018

01/2019
56 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2019
08/2018

02/2019
82 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2019
08/2018

03/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2019
08/2018

04/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2019
08/2018

05/2019
81 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2019
08/2018

06/2019
88 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2019
08/2018

07/2019
101 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

08/2019
08/2018

08/2019
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2019
08/2018

09/2019
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2019
08/2018

10/2019
206 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2019
08/2018

11/2019
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2019
08/2018

12/2019
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2020
08/2018

01/2020
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2020
08/2018

02/2020
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2020
08/2018

03/2020
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2020
08/2018

04/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2020
08/2018

05/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2020
08/2018

06/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2020
08/2018

07/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

08/2020
08/2018

08/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2020
08/2018

09/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2020
08/2018

10/2020
272 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2020
08/2018

11/2020
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2020
08/2018

12/2020
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2021
08/2018

01/2021
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2021
08/2018

02/2021
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2021
08/2018

03/2021
277 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2021
08/2018

04/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2021
08/2018

05/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2021
08/2018

06/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2021
08/2018

07/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

08/2021
08/2018

08/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2021
08/2018

09/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2021
08/2018

10/2021
267 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2021
08/2018

11/2021
327 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2021
08/2018

12/2021
327 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2022
08/2018

01/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2022
08/2018

02/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2022
08/2018

03/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2022
08/2018

04/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2022
08/2018

05/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2022
08/2018

06/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2022
08/2018

07/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

08/2022
08/2018

08/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2022
08/2018

09/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2022
08/2018

10/2022
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2022
08/2018

11/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2022
08/2018

12/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2023
08/2018

01/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2023
08/2018

02/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2023
08/2018

03/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2023
08/2018

04/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2023
08/2018

05/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2023
08/2018

06/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2023
08/2018

07/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

08/2023
08/2018

08/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

09/2023
08/2018

09/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

10/2023
08/2018

10/2023
438 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

11/2023
08/2018

11/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

12/2023
08/2018

12/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

01/2024
08/2018

01/2024
484 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

02/2024
08/2018

02/2024
484 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

03/2024
08/2018

03/2024
484 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

04/2024
08/2018

04/2024
472 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

05/2024
08/2018

05/2024
472 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

06/2024
08/2018

06/2024
472 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
08/2018

07/2024
08/2018

12/2030
472 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
09/2018

10/2018

11/2018
09/2018

10/2018

11/2018
16 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2018
09/2018

10/2018
16 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2018
09/2018

11/2018
41 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2018
09/2018

12/2018
53 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2019
09/2018

01/2019
66 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2019
09/2018

02/2019
66 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2019
09/2018

03/2019
91 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2019
09/2018

04/2019
29 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2019
09/2018

05/2019
84 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2019
09/2018

06/2019
91 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2019
09/2018

07/2019
97 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

08/2019
09/2018

08/2019
111 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

09/2019
09/2018

09/2019
143 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2019
09/2018

10/2019
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2019
09/2018

11/2019
165 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2019
09/2018

12/2019
165 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2020
09/2018

01/2020
165 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2020
09/2018

02/2020
165 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2020
09/2018

03/2020
165 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2020
09/2018

04/2020
151 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2020
09/2018

05/2020
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2020
09/2018

06/2020
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2020
09/2018

07/2020
156 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

08/2020
09/2018

08/2020
206 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

09/2020
09/2018

09/2020
206 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2020
09/2018

10/2020
206 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2020
09/2018

11/2020
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2020
09/2018

12/2020
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2021
09/2018

01/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2021
09/2018

02/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2021
09/2018

03/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2021
09/2018

04/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2021
09/2018

05/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2021
09/2018

06/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2021
09/2018

07/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

08/2021
09/2018

08/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

09/2021
09/2018

09/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2021
09/2018

10/2021
202 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2021
09/2018

11/2021
206 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2021
09/2018

12/2021
336 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2022
09/2018

01/2022
336 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2022
09/2018

02/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2022
09/2018

03/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2022
09/2018

04/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2022
09/2018

05/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2022
09/2018

06/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2022
09/2018

07/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

08/2022
09/2018

08/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

09/2022
09/2018

09/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2022
09/2018

10/2022
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2022
09/2018

11/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2022
09/2018

12/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2023
09/2018

01/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2023
09/2018

02/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2023
09/2018

03/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2023
09/2018

04/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2023
09/2018

05/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2023
09/2018

06/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2023
09/2018

07/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

08/2023
09/2018

08/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

09/2023
09/2018

09/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

10/2023
09/2018

10/2023
447 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

11/2023
09/2018

11/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

12/2023
09/2018

12/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

01/2024
09/2018

01/2024
494 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

02/2024
09/2018

02/2024
494 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

03/2024
09/2018

03/2024
494 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

04/2024
09/2018

04/2024
481 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

05/2024
09/2018

05/2024
481 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

06/2024
09/2018

06/2024
481 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
09/2018

07/2024
09/2018

12/2030
481 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2018
10/2018

11/2018
42 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
10/2018

11/2018

12/2018
10/2018

11/2018

12/2018
35 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2018
10/2018

12/2018
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2019
10/2018

01/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2019
10/2018

02/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2019
10/2018

03/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2019
10/2018

04/2019
39 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2019
10/2018

05/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2019
10/2018

06/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2019
10/2018

07/2019
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

08/2019
10/2018

08/2019
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

09/2019
10/2018

09/2019
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

10/2019
10/2018

10/2019
152 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2019
10/2018

11/2019
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2019
10/2018

12/2019
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2020
10/2018

01/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2020
10/2018

02/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2020
10/2018

03/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2020
10/2018

04/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2020
10/2018

05/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2020
10/2018

06/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2020
10/2018

07/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

08/2020
10/2018

08/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

09/2020
10/2018

09/2020
216 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

10/2020
10/2018

10/2020
216 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2020
10/2018

11/2020
220 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2020
10/2018

12/2020
220 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2021
10/2018

01/2021
220 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2021
10/2018

02/2021
220 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2021
10/2018

03/2021
220 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2021
10/2018

04/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2021
10/2018

05/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2021
10/2018

06/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2021
10/2018

07/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

08/2021
10/2018

08/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

09/2021
10/2018

09/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

10/2021
10/2018

10/2021
211 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2021
10/2018

11/2021
216 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2021
10/2018

12/2021
216 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2022
10/2018

01/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2022
10/2018

02/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2022
10/2018

03/2022
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2022
10/2018

04/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2022
10/2018

05/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2022
10/2018

06/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2022
10/2018

07/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

08/2022
10/2018

08/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

09/2022
10/2018

09/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

10/2022
10/2018

10/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2022
10/2018

11/2022
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2022
10/2018

12/2022
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2023
10/2018

01/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2023
10/2018

02/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2023
10/2018

03/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2023
10/2018

04/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2023
10/2018

05/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2023
10/2018

06/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2023
10/2018

07/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

08/2023
10/2018

08/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

09/2023
10/2018

09/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

10/2023
10/2018

10/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

11/2023
10/2018

11/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

12/2023
10/2018

12/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

01/2024
10/2018

01/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

02/2024
10/2018

02/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

03/2024
10/2018

03/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

04/2024
10/2018

04/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

05/2024
10/2018

05/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

06/2024
10/2018

06/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
10/2018

07/2024
10/2018

12/2030
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2018
11/2018

12/2018
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
11/2018

12/2018

01/2019
11/2018

12/2018

01/2019
35 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2019
11/2018

01/2019
38 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2019
11/2018

02/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2019
11/2018

03/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2019
11/2018

04/2019
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2019
11/2018

05/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2019
11/2018

06/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2019
11/2018

07/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

08/2019
11/2018

08/2019
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

09/2019
11/2018

09/2019
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

10/2019
11/2018

10/2019
120 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

11/2019
11/2018

11/2019
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2019
11/2018

12/2019
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2020
11/2018

01/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2020
11/2018

02/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2020
11/2018

03/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2020
11/2018

04/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2020
11/2018

05/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2020
11/2018

06/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2020
11/2018

07/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

08/2020
11/2018

08/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

09/2020
11/2018

09/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

10/2020
11/2018

10/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

11/2020
11/2018

11/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2020
11/2018

12/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2021
11/2018

01/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2021
11/2018

02/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2021
11/2018

03/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2021
11/2018

04/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2021
11/2018

05/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2021
11/2018

06/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2021
11/2018

07/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

08/2021
11/2018

08/2021
163 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

09/2021
11/2018

09/2021
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

10/2021
11/2018

10/2021
186 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

11/2021
11/2018

11/2021
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2021
11/2018

12/2021
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2022
11/2018

01/2022
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2022
11/2018

02/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2022
11/2018

03/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2022
11/2018

04/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2022
11/2018

05/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2022
11/2018

06/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2022
11/2018

07/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

08/2022
11/2018

08/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

09/2022
11/2018

09/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

10/2022
11/2018

10/2022
351 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

11/2022
11/2018

11/2022
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2022
11/2018

12/2022
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2023
11/2018

01/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2023
11/2018

02/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2023
11/2018

03/2023
393 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2023
11/2018

04/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2023
11/2018

05/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2023
11/2018

06/2023
389 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2023
11/2018

07/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

08/2023
11/2018

08/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

09/2023
11/2018

09/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

10/2023
11/2018

10/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

11/2023
11/2018

11/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

12/2023
11/2018

12/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

01/2024
11/2018

01/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

02/2024
11/2018

02/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

03/2024
11/2018

03/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

04/2024
11/2018

04/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

05/2024
11/2018

05/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

06/2024
11/2018

06/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
11/2018

07/2024
11/2018

12/2030
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2019
12/2018

01/2019
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
12/2018

01/2019

02/2019
12/2018

01/2019

02/2019
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2019
12/2018

02/2019
38 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2019
12/2018

03/2019
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2019
12/2018

04/2019
31 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2019
12/2018

05/2019
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2019
12/2018

06/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2019
12/2018

07/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

08/2019
12/2018

08/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

09/2019
12/2018

09/2019
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

10/2019
12/2018

10/2019
106 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

11/2019
12/2018

11/2019
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

12/2019
12/2018

12/2019
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2020
12/2018

01/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2020
12/2018

02/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2020
12/2018

03/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2020
12/2018

04/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2020
12/2018

05/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2020
12/2018

06/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2020
12/2018

07/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

08/2020
12/2018

08/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

09/2020
12/2018

09/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

10/2020
12/2018

10/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

11/2020
12/2018

11/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

12/2020
12/2018

12/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2021
12/2018

01/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2021
12/2018

02/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2021
12/2018

03/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2021
12/2018

04/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2021
12/2018

05/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2021
12/2018

06/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2021
12/2018

07/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

08/2021
12/2018

08/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

09/2021
12/2018

09/2021
163 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

10/2021
12/2018

10/2021
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

11/2021
12/2018

11/2021
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

12/2021
12/2018

12/2021
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2022
12/2018

01/2022
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2022
12/2018

02/2022
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2022
12/2018

03/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2022
12/2018

04/2022
336 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2022
12/2018

05/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2022
12/2018

06/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2022
12/2018

07/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

08/2022
12/2018

08/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

09/2022
12/2018

09/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

10/2022
12/2018

10/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

11/2022
12/2018

11/2022
361 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

12/2022
12/2018

12/2022
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2023
12/2018

01/2023
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2023
12/2018

02/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2023
12/2018

03/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2023
12/2018

04/2023
384 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2023
12/2018

05/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2023
12/2018

06/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2023
12/2018

07/2023
389 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

08/2023
12/2018

08/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

09/2023
12/2018

09/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

10/2023
12/2018

10/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

11/2023
12/2018

11/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

12/2023
12/2018

12/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

01/2024
12/2018

01/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

02/2024
12/2018

02/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

03/2024
12/2018

03/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

04/2024
12/2018

04/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

05/2024
12/2018

05/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

06/2024
12/2018

06/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
12/2018

07/2024
12/2018

12/2030
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2019
01/2019

02/2019
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
01/2019

02/2019

03/2019
01/2019

02/2019

03/2019
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2019
01/2019

03/2019
38 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2019
01/2019

04/2019
26 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2019
01/2019

05/2019
31 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2019
01/2019

06/2019
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2019
01/2019

07/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

08/2019
01/2019

08/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

09/2019
01/2019

09/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

10/2019
01/2019

10/2019
100 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

11/2019
01/2019

11/2019
111 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

12/2019
01/2019

12/2019
125 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

01/2020
01/2019

01/2020
157 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2020
01/2019

02/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2020
01/2019

03/2020
175 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2020
01/2019

04/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2020
01/2019

05/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2020
01/2019

06/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2020
01/2019

07/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

08/2020
01/2019

08/2020
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

09/2020
01/2019

09/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

10/2020
01/2019

10/2020
166 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

11/2020
01/2019

11/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

12/2020
01/2019

12/2020
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

01/2021
01/2019

01/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2021
01/2019

02/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2021
01/2019

03/2021
170 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2021
01/2019

04/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2021
01/2019

05/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2021
01/2019

06/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2021
01/2019

07/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

08/2021
01/2019

08/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

09/2021
01/2019

09/2021
161 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

10/2021
01/2019

10/2021
163 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

11/2021
01/2019

11/2021
171 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

12/2021
01/2019

12/2021
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

01/2022
01/2019

01/2022
191 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2022
01/2019

02/2022
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2022
01/2019

03/2022
193 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2022
01/2019

04/2022
336 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2022
01/2019

05/2022
336 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2022
01/2019

06/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2022
01/2019

07/2022
339 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

08/2022
01/2019

08/2022
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

09/2022
01/2019

09/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

10/2022
01/2019

10/2022
346 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

11/2022
01/2019

11/2022
356 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

12/2022
01/2019

12/2022
361 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

01/2023
01/2019

01/2023
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2023
01/2019

02/2023
388 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2023
01/2019

03/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2023
01/2019

04/2023
381 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2023
01/2019

05/2023
384 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2023
01/2019

06/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2023
01/2019

07/2023
386 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

08/2023
01/2019

08/2023
389 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

09/2023
01/2019

09/2023
391 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

10/2023
01/2019

10/2023
456 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

11/2023
01/2019

11/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

12/2023
01/2019

12/2023
466 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

01/2024
01/2019

01/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

02/2024
01/2019

02/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

03/2024
01/2019

03/2024
503 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

04/2024
01/2019

04/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

05/2024
01/2019

05/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

06/2024
01/2019

06/2024
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
01/2019

07/2024
01/2019

12/2030
491 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

2

1
A

B

A
02/2019

03/2019

04/2019
02/2019

03/2019

04/2019
26 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

03/2019
02/2019

03/2019
25 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

04/2019
02/2019

04/2019
26 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

05/2019
02/2019

05/2019
26 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

06/2019
02/2019

06/2019
31 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

07/2019
02/2019

07/2019
50 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

08/2019
02/2019

08/2019
62 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

09/2019
02/2019

09/2019
75 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

10/2019
02/2019

10/2019
94 USD
NYM NATURAL GAS HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE FINANCIAL FUTURES QG 1

1
A

B
02/2019

11/2019
02/2019

11/2019
105 USD