Asset Class Navigation

Crude Oil Options Settlements

Options


CME 그룹 웹사이트 내의 모든 데이터는 참고용으로만 받아들여져야 하며 실시간 시장데이터 전송의 검증이나 보완으로서 받아들여져서는 안됩니다.
행사가 유형 시가 고가 저가 최종 변동 결제 추정 거래량 전일 미결제약정
5000 Call - 8.63B 8.26A 8.62B +.32 8.66 0 141
5200 Call - 7.14B 6.80A 7.12B +.29 7.17 0 0
5250 Call - 6.78B 6.45A 6.76B +.28 6.81 0 50
5300 Call - 6.43B 6.11A 6.41B +.26 6.45 0 1
5400 Call - 5.74B 5.45A 5.73B +.25 5.77 0 0
5500 Call - 5.09B 4.81A 5.08B +.23 5.12 0 378
5550 Call - 4.78B 4.52A 4.77B +.23 4.81 0 1
5600 Call - 4.48B 4.23A 4.47B +.21 4.50 0 152
5650 Call - 4.19B 3.95A 4.18B +.21 4.21 0 395
5700 Call - 3.91B 3.68A 3.90B +.19 3.92 0 204
5800 Call - 3.38B 3.17A 3.37B +.18 3.39 0 504
6000 Call - 2.45B 2.30A 2.45B +.15 2.47 0 100
6050 Call - 2.25B 2.11A 2.25B +.14 2.27 0 2
6100 Call - 2.06B 1.93A 2.06B +.13 2.08 0 3
6150 Call - 1.89B 1.77A 1.89B +.11 1.90 0 1
6200 Call - 1.72B 1.62A 1.72B +.11 1.74 0 200
6250 Call - 1.57B 1.47A 1.57B +.10 1.59 0 0
6500 Call - .97B - .97B +.06 .98 0 8
6600 Call - .80B - .80B +.05 .81 0 8
6650 Call - .72B - .72B +.05 .74 0 3
6700 Call .65 .66B .65 .66B +.04 .67 1 6
6800 Call - .55B - .55B +.03 .56 0 5
6850 Call - .50B - .50B +.03 .52 0 4
6900 Call - .46B - .46B +.03 .48 0 2
6950 Call - .42B - .42B +.03 .44 0 2
7000 Call .37 .38B .36 .38B +.02 .40 3 47
7100 Call - .33B - .33B +.02 .34 0 2
7500 Call - .19B - .19B +.02 .20 0 1
7600 Call - - - - +.02 .18 0 20
8000 Call - - - - +.01 .11 0 18
10000 Call - - - - UNCH .02 0 100
11000 Call - - - - UNCH .01 0 100
3500 Put - - - - -.01 .07 0 180
3800 Put - - - - -.01 .15 0 100
3950 Put - - .22A .22A -.03 .20 0 15
4000 Put - - .24A .24A -.02 .23 0 232
4200 Put - - .37A .37A -.04 .35 0 1
4250 Put - - .41A .41A -.05 .39 0 2
4300 Put .50 .50 .46A .46A -.06 .43 4 5
4350 Put .55 .55 .51A .51A -.06 .48 2 3
4400 Put .56 .56 .54 .54 -.07 .53 4 2
4450 Put .60 .60 .60 .60 0 .59 2 0
4500 Put .66 .66 .65 .65 -.07 .65 3 41
4600 Put - - .81A .81A -.08 .78 0 15
4650 Put - - .88A .88A -.08 .86 0 7
4700 Put - - .96A .96A -.09 .94 0 1
4900 Put - 1.42B 1.33A 1.33A -.11 1.30 0 1
5000 Put - 1.65B 1.54A 1.54A -.12 1.52 0 625
5100 Put - 1.90B 1.78A 1.78A -.14 1.75 0 4
5150 Put - - 1.91A 1.91A -.15 1.88 0 40
5200 Put - - 2.04A 2.04A -.16 2.01 0 205
5250 Put - 2.32B 2.18A 2.18A -.16 2.15 0 52
5300 Put 2.40 2.40 2.33A 2.33A -.18 2.29 3 150
5400 Put - 2.80B 2.64A 2.64A -.19 2.60 0 200
5500 Put - 3.16B 2.98A 2.98A -.21 2.94 0 5
5600 Put - 3.56B 3.35A 3.35A -.22 3.32 0 157
5650 Put - 3.78B 3.55A 3.56B -.23 3.52 0 395
5700 Put - 4.00B 3.76A 3.77B -.23 3.74 0 50
Total 22 4,946