Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Calendar

상품월물 상품 코드 최초 거래
최종 거래
결제 최초 보유
최종 보유
최초 포지션
최종 포지션
최초 통지
최종 통지
최초 인도
최종 인도
Feb 2018 CLG18 19 Nov 2012
22 Jan 2018
22 Jan 2018 -
-
23 Jan 2018
23 Jan 2018
24 Jan 2018
24 Jan 2018
01 Feb 2018
28 Feb 2018
Mar 2018 CLH18 19 Nov 2012
20 Feb 2018
20 Feb 2018 -
-
21 Feb 2018
21 Feb 2018
22 Feb 2018
22 Feb 2018
01 Mar 2018
31 Mar 2018
Apr 2018 CLJ18 19 Nov 2012
20 Mar 2018
20 Mar 2018 -
-
21 Mar 2018
21 Mar 2018
22 Mar 2018
22 Mar 2018
01 Apr 2018
30 Apr 2018
May 2018 CLK18 19 Nov 2012
20 Apr 2018
20 Apr 2018 -
-
23 Apr 2018
23 Apr 2018
24 Apr 2018
24 Apr 2018
01 May 2018
31 May 2018
Jun 2018 CLM18 23 Nov 2009
22 May 2018
22 May 2018 -
-
23 May 2018
23 May 2018
24 May 2018
24 May 2018
01 Jun 2018
30 Jun 2018
Jul 2018 CLN18 19 Nov 2012
20 Jun 2018
20 Jun 2018 -
-
21 Jun 2018
21 Jun 2018
22 Jun 2018
22 Jun 2018
01 Jul 2018
31 Jul 2018
Aug 2018 CLQ18 19 Nov 2012
20 Jul 2018
20 Jul 2018 -
-
23 Jul 2018
23 Jul 2018
24 Jul 2018
24 Jul 2018
01 Aug 2018
31 Aug 2018
Sep 2018 CLU18 19 Nov 2012
21 Aug 2018
21 Aug 2018 -
-
22 Aug 2018
22 Aug 2018
23 Aug 2018
23 Aug 2018
01 Sep 2018
30 Sep 2018
Oct 2018 CLV18 19 Nov 2012
20 Sep 2018
20 Sep 2018 -
-
21 Sep 2018
21 Sep 2018
24 Sep 2018
24 Sep 2018
01 Oct 2018
31 Oct 2018
Nov 2018 CLX18 19 Nov 2012
22 Oct 2018
22 Oct 2018 -
-
23 Oct 2018
23 Oct 2018
24 Oct 2018
24 Oct 2018
01 Nov 2018
30 Nov 2018
Dec 2018 CLZ18 23 Nov 2009
19 Nov 2018
19 Nov 2018 -
-
20 Nov 2018
20 Nov 2018
21 Nov 2018
21 Nov 2018
01 Dec 2018
31 Dec 2018
Jan 2019 CLF19 21 Nov 2013
19 Dec 2018
19 Dec 2018 -
-
20 Dec 2018
20 Dec 2018
21 Dec 2018
21 Dec 2018
01 Jan 2019
31 Jan 2019
Feb 2019 CLG19 21 Nov 2013
22 Jan 2019
22 Jan 2019 -
-
23 Jan 2019
23 Jan 2019
24 Jan 2019
24 Jan 2019
01 Feb 2019
28 Feb 2019
Mar 2019 CLH19 21 Nov 2013
20 Feb 2019
20 Feb 2019 -
-
21 Feb 2019
21 Feb 2019
22 Feb 2019
22 Feb 2019
01 Mar 2019
31 Mar 2019
Apr 2019 CLJ19 21 Nov 2013
20 Mar 2019
20 Mar 2019 -
-
21 Mar 2019
21 Mar 2019
22 Mar 2019
22 Mar 2019
01 Apr 2019
30 Apr 2019
May 2019 CLK19 21 Nov 2013
22 Apr 2019
22 Apr 2019 -
-
23 Apr 2019
23 Apr 2019
24 Apr 2019
24 Apr 2019
01 May 2019
31 May 2019
Jun 2019 CLM19 22 Nov 2010
21 May 2019
21 May 2019 -
-
22 May 2019
22 May 2019
23 May 2019
23 May 2019
01 Jun 2019
30 Jun 2019
Jul 2019 CLN19 21 Nov 2013
20 Jun 2019
20 Jun 2019 -
-
21 Jun 2019
21 Jun 2019
24 Jun 2019
24 Jun 2019
01 Jul 2019
31 Jul 2019
Aug 2019 CLQ19 21 Nov 2013
22 Jul 2019
22 Jul 2019 -
-
23 Jul 2019
23 Jul 2019
24 Jul 2019
24 Jul 2019
01 Aug 2019
31 Aug 2019
Sep 2019 CLU19 21 Nov 2013
20 Aug 2019
20 Aug 2019 -
-
21 Aug 2019
21 Aug 2019
22 Aug 2019
22 Aug 2019
01 Sep 2019
30 Sep 2019
Oct 2019 CLV19 21 Nov 2013
20 Sep 2019
20 Sep 2019 -
-
23 Sep 2019
23 Sep 2019
24 Sep 2019
24 Sep 2019
01 Oct 2019
31 Oct 2019
Nov 2019 CLX19 21 Nov 2013
22 Oct 2019
22 Oct 2019 -
-
23 Oct 2019
23 Oct 2019
24 Oct 2019
24 Oct 2019
01 Nov 2019
30 Nov 2019
Dec 2019 CLZ19 22 Nov 2010
20 Nov 2019
20 Nov 2019 -
-
21 Nov 2019
21 Nov 2019
22 Nov 2019
22 Nov 2019
01 Dec 2019
31 Dec 2019
Jan 2020 CLF20 21 Nov 2014
19 Dec 2019
19 Dec 2019 -
-
20 Dec 2019
20 Dec 2019
23 Dec 2019
23 Dec 2019
01 Jan 2020
31 Jan 2020
Feb 2020 CLG20 21 Nov 2014
21 Jan 2020
21 Jan 2020 -
-
22 Jan 2020
22 Jan 2020
23 Jan 2020
23 Jan 2020
01 Feb 2020
29 Feb 2020
Mar 2020 CLH20 21 Nov 2014
20 Feb 2020
20 Feb 2020 -
-
21 Feb 2020
21 Feb 2020
24 Feb 2020
24 Feb 2020
01 Mar 2020
31 Mar 2020
Apr 2020 CLJ20 21 Nov 2014
20 Mar 2020
20 Mar 2020 -
-
23 Mar 2020
23 Mar 2020
24 Mar 2020
24 Mar 2020
01 Apr 2020
30 Apr 2020
May 2020 CLK20 21 Nov 2014
21 Apr 2020
21 Apr 2020 -
-
22 Apr 2020
22 Apr 2020
23 Apr 2020
23 Apr 2020
01 May 2020
31 May 2020
Jun 2020 CLM20 21 Nov 2011
19 May 2020
19 May 2020 -
-
20 May 2020
20 May 2020
21 May 2020
21 May 2020
01 Jun 2020
30 Jun 2020
Jul 2020 CLN20 21 Nov 2014
22 Jun 2020
22 Jun 2020 -
-
23 Jun 2020
23 Jun 2020
24 Jun 2020
24 Jun 2020
01 Jul 2020
31 Jul 2020
Aug 2020 CLQ20 21 Nov 2014
21 Jul 2020
21 Jul 2020 -
-
22 Jul 2020
22 Jul 2020
23 Jul 2020
23 Jul 2020
01 Aug 2020
31 Aug 2020
Sep 2020 CLU20 21 Nov 2014
20 Aug 2020
20 Aug 2020 -
-
21 Aug 2020
21 Aug 2020
24 Aug 2020
24 Aug 2020
01 Sep 2020
30 Sep 2020
Oct 2020 CLV20 21 Nov 2014
22 Sep 2020
22 Sep 2020 -
-
23 Sep 2020
23 Sep 2020
24 Sep 2020
24 Sep 2020
01 Oct 2020
31 Oct 2020
Nov 2020 CLX20 21 Nov 2014
20 Oct 2020
20 Oct 2020 -
-
21 Oct 2020
21 Oct 2020
22 Oct 2020
22 Oct 2020
01 Nov 2020
30 Nov 2020
Dec 2020 CLZ20 21 Nov 2011
20 Nov 2020
20 Nov 2020 -
-
23 Nov 2020
23 Nov 2020
24 Nov 2020
24 Nov 2020
01 Dec 2020
31 Dec 2020
Jan 2021 CLF21 23 Nov 2015
21 Dec 2020
21 Dec 2020 -
-
22 Dec 2020
22 Dec 2020
23 Dec 2020
23 Dec 2020
01 Jan 2021
31 Jan 2021
Feb 2021 CLG21 23 Nov 2015
20 Jan 2021
20 Jan 2021 -
-
21 Jan 2021
21 Jan 2021
22 Jan 2021
22 Jan 2021
01 Feb 2021
28 Feb 2021
Mar 2021 CLH21 23 Nov 2015
22 Feb 2021
22 Feb 2021 -
-
23 Feb 2021
23 Feb 2021
24 Feb 2021
24 Feb 2021
01 Mar 2021
31 Mar 2021
Apr 2021 CLJ21 23 Nov 2015
22 Mar 2021
22 Mar 2021 -
-
23 Mar 2021
23 Mar 2021
24 Mar 2021
24 Mar 2021
01 Apr 2021
30 Apr 2021
May 2021 CLK21 23 Nov 2015
20 Apr 2021
20 Apr 2021 -
-
21 Apr 2021
21 Apr 2021
22 Apr 2021
22 Apr 2021
01 May 2021
31 May 2021
Jun 2021 CLM21 19 Nov 2012
20 May 2021
20 May 2021 -
-
21 May 2021
21 May 2021
24 May 2021
24 May 2021
01 Jun 2021
30 Jun 2021
Jul 2021 CLN21 23 Nov 2015
22 Jun 2021
22 Jun 2021 -
-
23 Jun 2021
23 Jun 2021
24 Jun 2021
24 Jun 2021
01 Jul 2021
31 Jul 2021
Aug 2021 CLQ21 23 Nov 2015
20 Jul 2021
20 Jul 2021 -
-
21 Jul 2021
21 Jul 2021
22 Jul 2021
22 Jul 2021
01 Aug 2021
31 Aug 2021
Sep 2021 CLU21 23 Nov 2015
20 Aug 2021
20 Aug 2021 -
-
23 Aug 2021
23 Aug 2021
24 Aug 2021
24 Aug 2021
01 Sep 2021
30 Sep 2021
Oct 2021 CLV21 23 Nov 2015
21 Sep 2021
21 Sep 2021 -
-
22 Sep 2021
22 Sep 2021
23 Sep 2021
23 Sep 2021
01 Oct 2021
31 Oct 2021
Nov 2021 CLX21 23 Nov 2015
20 Oct 2021
20 Oct 2021 -
-
21 Oct 2021
21 Oct 2021
22 Oct 2021
22 Oct 2021
01 Nov 2021
30 Nov 2021
Dec 2021 CLZ21 19 Nov 2012
19 Nov 2021
19 Nov 2021 -
-
22 Nov 2021
22 Nov 2021
23 Nov 2021
23 Nov 2021
01 Dec 2021
31 Dec 2021
Jan 2022 CLF22 22 Nov 2016
20 Dec 2021
20 Dec 2021 -
-
21 Dec 2021
21 Dec 2021
22 Dec 2021
22 Dec 2021
01 Jan 2022
31 Jan 2022
Feb 2022 CLG22 22 Nov 2016
20 Jan 2022
20 Jan 2022 -
-
21 Jan 2022
21 Jan 2022
24 Jan 2022
24 Jan 2022
01 Feb 2022
28 Feb 2022
Mar 2022 CLH22 22 Nov 2016
22 Feb 2022
22 Feb 2022 -
-
23 Feb 2022
23 Feb 2022
24 Feb 2022
24 Feb 2022
01 Mar 2022
31 Mar 2022
Apr 2022 CLJ22 22 Nov 2016
22 Mar 2022
22 Mar 2022 -
-
23 Mar 2022
23 Mar 2022
24 Mar 2022
24 Mar 2022
01 Apr 2022
30 Apr 2022
May 2022 CLK22 22 Nov 2016
20 Apr 2022
20 Apr 2022 -
-
21 Apr 2022
21 Apr 2022
22 Apr 2022
22 Apr 2022
01 May 2022
31 May 2022
Jun 2022 CLM22 21 Nov 2013
20 May 2022
20 May 2022 -
-
23 May 2022
23 May 2022
24 May 2022
24 May 2022
01 Jun 2022
30 Jun 2022
Jul 2022 CLN22 22 Nov 2016
21 Jun 2022
21 Jun 2022 -
-
22 Jun 2022
22 Jun 2022
23 Jun 2022
23 Jun 2022
01 Jul 2022
31 Jul 2022
Aug 2022 CLQ22 22 Nov 2016
20 Jul 2022
20 Jul 2022 -
-
21 Jul 2022
21 Jul 2022
22 Jul 2022
22 Jul 2022
01 Aug 2022
31 Aug 2022
Sep 2022 CLU22 22 Nov 2016
22 Aug 2022
22 Aug 2022 -
-
23 Aug 2022
23 Aug 2022
24 Aug 2022
24 Aug 2022
01 Sep 2022
30 Sep 2022
Oct 2022 CLV22 22 Nov 2016
20 Sep 2022
20 Sep 2022 -
-
21 Sep 2022
21 Sep 2022
22 Sep 2022
22 Sep 2022
01 Oct 2022
31 Oct 2022
Nov 2022 CLX22 22 Nov 2016
20 Oct 2022
20 Oct 2022 -
-
21 Oct 2022
21 Oct 2022
24 Oct 2022
24 Oct 2022
01 Nov 2022
30 Nov 2022
Dec 2022 CLZ22 21 Nov 2013
21 Nov 2022
21 Nov 2022 -
-
22 Nov 2022
22 Nov 2022
23 Nov 2022
23 Nov 2022
01 Dec 2022
31 Dec 2022
Jan 2023 CLF23 21 Nov 2017
20 Dec 2022
20 Dec 2022 -
-
21 Dec 2022
21 Dec 2022
22 Dec 2022
22 Dec 2022
01 Jan 2023
31 Jan 2023
Feb 2023 CLG23 21 Nov 2017
20 Jan 2023
20 Jan 2023 -
-
23 Jan 2023
23 Jan 2023
24 Jan 2023
24 Jan 2023
01 Feb 2023
28 Feb 2023
Mar 2023 CLH23 21 Nov 2017
21 Feb 2023
21 Feb 2023 -
-
22 Feb 2023
22 Feb 2023
23 Feb 2023
23 Feb 2023
01 Mar 2023
31 Mar 2023
Apr 2023 CLJ23 21 Nov 2017
21 Mar 2023
21 Mar 2023 -
-
22 Mar 2023
22 Mar 2023
23 Mar 2023
23 Mar 2023
01 Apr 2023
30 Apr 2023
May 2023 CLK23 21 Nov 2017
20 Apr 2023
20 Apr 2023 -
-
21 Apr 2023
21 Apr 2023
24 Apr 2023
24 Apr 2023
01 May 2023
31 May 2023
Jun 2023 CLM23 21 Nov 2014
22 May 2023
22 May 2023 -
-
23 May 2023
23 May 2023
24 May 2023
24 May 2023
01 Jun 2023
30 Jun 2023
Jul 2023 CLN23 21 Nov 2017
20 Jun 2023
20 Jun 2023 -
-
21 Jun 2023
21 Jun 2023
22 Jun 2023
22 Jun 2023
01 Jul 2023
31 Jul 2023
Aug 2023 CLQ23 21 Nov 2017
20 Jul 2023
20 Jul 2023 -
-
21 Jul 2023
21 Jul 2023
24 Jul 2023
24 Jul 2023
01 Aug 2023
31 Aug 2023
Sep 2023 CLU23 21 Nov 2017
22 Aug 2023
22 Aug 2023 -
-
23 Aug 2023
23 Aug 2023
24 Aug 2023
24 Aug 2023
01 Sep 2023
30 Sep 2023
Oct 2023 CLV23 21 Nov 2017
20 Sep 2023
20 Sep 2023 -
-
21 Sep 2023
21 Sep 2023
22 Sep 2023
22 Sep 2023
01 Oct 2023
31 Oct 2023
Nov 2023 CLX23 21 Nov 2017
20 Oct 2023
20 Oct 2023 -
-
23 Oct 2023
23 Oct 2023
24 Oct 2023
24 Oct 2023
01 Nov 2023
30 Nov 2023
Dec 2023 CLZ23 21 Nov 2014
20 Nov 2023
20 Nov 2023 -
-
21 Nov 2023
21 Nov 2023
22 Nov 2023
22 Nov 2023
01 Dec 2023
31 Dec 2023
Jun 2024 CLM24 23 Nov 2015
21 May 2024
21 May 2024 -
-
22 May 2024
22 May 2024
23 May 2024
23 May 2024
01 Jun 2024
30 Jun 2024
Dec 2024 CLZ24 23 Nov 2015
20 Nov 2024
20 Nov 2024 -
-
21 Nov 2024
21 Nov 2024
22 Nov 2024
22 Nov 2024
01 Dec 2024
31 Dec 2024
Jun 2025 CLM25 22 Nov 2016
20 May 2025
20 May 2025 -
-
21 May 2025
21 May 2025
22 May 2025
22 May 2025
01 Jun 2025
30 Jun 2025
Dec 2025 CLZ25 22 Nov 2016
20 Nov 2025
20 Nov 2025 -
-
21 Nov 2025
21 Nov 2025
24 Nov 2025
24 Nov 2025
01 Dec 2025
31 Dec 2025
Jun 2026 CLM26 21 Nov 2017
19 May 2026
19 May 2026 -
-
20 May 2026
20 May 2026
21 May 2026
21 May 2026
01 Jun 2026
30 Jun 2026
Dec 2026 CLZ26 21 Nov 2017
20 Nov 2026
20 Nov 2026 -
-
23 Nov 2026
23 Nov 2026
24 Nov 2026
24 Nov 2026
01 Dec 2026
31 Dec 2026

상품 소개

WTI  

NYMEX 저유황경질유(WTI) (CL)는 세계에서 가장 활발히  거래되는 원유계약으로 풍부한 유동성을 바탕으로 가장 효율적으로 원유시장을 거래할 수 있는 도구로 활용되고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 오클라호마 쿠싱을 인도지점으로 가격이 형성되며 세계  에너지 시장과 깊이 연결되어 있습니다.

WTI(서부텍사스중질유)는 저유황원유의 혼합품입니다. '경질'이라는 표현은 밀도와 유황 함유량이 낮다는 뜻으로 가솔린이나 디젤유 정제에 이상적인 원유입니다. 이 계약의 종목 코드인 CL은 "경질 원유"를 뜻하는 영어 "Crude Light"에서 따 왔습니다. 

원유 시장은 다양한  시장 상황에서 기회를 제공하지만 변동성이 매우 큽니다. 여러 가지 요인이 시세에 직접적으로(파이프라인의 변경과 같이), 또는 거시경제 수준에서(즉 경제 상황, 기후와 같이) 영향을 미치기 때문에 가격 리스크 관리가 대단히 중요합니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 원유시장에 대한 직접적인 포지션 노출을 가능하게 해 주기 때문에 여러분이 가격 변동 리스크를 헤지코자 하거나  유가의 방향성 거래를 하고자 할때도  다른 거래 수단들에 비해 아래와 같은 이점을 가지고 있습니다.

NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물 거래의 이점

  • 풍부한 유동성이 있는 시장
  • WTI 저유황경질유는 미국의 생산량 증가 및 아시아의 소비 증대와 미국의 석유금수 해제에 따라 세계 유가의 벤치마크가 되었습니다.
  • 소규모의 자금으로 대규모의 계약을 거래할 수 있습니다.      
  • 기타  NYMEX 원유상품들과 함께 거래할 때 증거금 상쇄 효과를 볼 수 있습니다.
  • NYMEX 저유황경질유(WTI) 선물은 현물시장과 폭넓게  연결되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다.