Asset Class Navigation

Soybean Futures Calendar

상품월물 상품 코드 최초 거래
최종 거래
결제 최초 보유
최종 보유
최초 포지션
최종 포지션
최초 통지
최종 통지
최초 인도
최종 인도
Mar 2018 SH18 16 Nov 2015
14 Mar 2018
14 Mar 2018 23 Feb 2018
15 Mar 2018
27 Feb 2018
15 Mar 2018
28 Feb 2018
15 Mar 2018
01 Mar 2018
16 Mar 2018
May 2018 SK18 16 Nov 2015
14 May 2018
14 May 2018 25 Apr 2018
15 May 2018
27 Apr 2018
15 May 2018
30 Apr 2018
15 May 2018
01 May 2018
16 May 2018
Jul 2018 SN18 17 Nov 2014
13 Jul 2018
13 Jul 2018 26 Jun 2018
16 Jul 2018
28 Jun 2018
16 Jul 2018
29 Jun 2018
16 Jul 2018
02 Jul 2018
17 Jul 2018
Aug 2018 SQ18 16 Nov 2015
14 Aug 2018
14 Aug 2018 26 Jul 2018
15 Aug 2018
30 Jul 2018
15 Aug 2018
31 Jul 2018
15 Aug 2018
01 Aug 2018
16 Aug 2018
Sep 2018 SU18 16 Nov 2015
14 Sep 2018
14 Sep 2018 28 Aug 2018
17 Sep 2018
30 Aug 2018
17 Sep 2018
31 Aug 2018
17 Sep 2018
04 Sep 2018
18 Sep 2018
Nov 2018 SX18 17 Nov 2014
14 Nov 2018
14 Nov 2018 26 Oct 2018
15 Nov 2018
30 Oct 2018
15 Nov 2018
31 Oct 2018
15 Nov 2018
01 Nov 2018
16 Nov 2018
Jan 2019 SF19 15 Nov 2016
14 Jan 2019
14 Jan 2019 26 Dec 2018
15 Jan 2019
28 Dec 2018
15 Jan 2019
31 Dec 2018
15 Jan 2019
02 Jan 2019
16 Jan 2019
Mar 2019 SH19 15 Nov 2016
14 Mar 2019
14 Mar 2019 25 Feb 2019
15 Mar 2019
27 Feb 2019
15 Mar 2019
28 Feb 2019
15 Mar 2019
01 Mar 2019
18 Mar 2019
May 2019 SK19 15 Nov 2016
14 May 2019
14 May 2019 25 Apr 2019
15 May 2019
29 Apr 2019
15 May 2019
30 Apr 2019
15 May 2019
01 May 2019
16 May 2019
Jul 2019 SN19 16 Nov 2015
12 Jul 2019
12 Jul 2019 25 Jun 2019
15 Jul 2019
27 Jun 2019
15 Jul 2019
28 Jun 2019
15 Jul 2019
01 Jul 2019
16 Jul 2019
Aug 2019 SQ19 15 Nov 2016
14 Aug 2019
14 Aug 2019 26 Jul 2019
15 Aug 2019
30 Jul 2019
15 Aug 2019
31 Jul 2019
15 Aug 2019
01 Aug 2019
16 Aug 2019
Sep 2019 SU19 15 Nov 2016
13 Sep 2019
13 Sep 2019 27 Aug 2019
16 Sep 2019
29 Aug 2019
16 Sep 2019
30 Aug 2019
16 Sep 2019
03 Sep 2019
17 Sep 2019
Nov 2019 SX19 16 Nov 2015
14 Nov 2019
14 Nov 2019 28 Oct 2019
15 Nov 2019
30 Oct 2019
15 Nov 2019
31 Oct 2019
15 Nov 2019
01 Nov 2019
18 Nov 2019
Jan 2020 SF20 15 Nov 2017
14 Jan 2020
14 Jan 2020 26 Dec 2019
15 Jan 2020
30 Dec 2019
15 Jan 2020
31 Dec 2019
15 Jan 2020
02 Jan 2020
16 Jan 2020
Mar 2020 SH20 15 Nov 2017
13 Mar 2020
13 Mar 2020 25 Feb 2020
16 Mar 2020
27 Feb 2020
16 Mar 2020
28 Feb 2020
16 Mar 2020
02 Mar 2020
17 Mar 2020
May 2020 SK20 15 Nov 2017
14 May 2020
14 May 2020 27 Apr 2020
15 May 2020
29 Apr 2020
15 May 2020
30 Apr 2020
15 May 2020
01 May 2020
18 May 2020
Jul 2020 SN20 15 Nov 2016
14 Jul 2020
14 Jul 2020 25 Jun 2020
15 Jul 2020
29 Jun 2020
15 Jul 2020
30 Jun 2020
15 Jul 2020
01 Jul 2020
16 Jul 2020
Aug 2020 SQ20 15 Nov 2017
14 Aug 2020
14 Aug 2020 28 Jul 2020
17 Aug 2020
30 Jul 2020
17 Aug 2020
31 Jul 2020
17 Aug 2020
03 Aug 2020
18 Aug 2020
Sep 2020 SU20 15 Nov 2017
14 Sep 2020
14 Sep 2020 26 Aug 2020
15 Sep 2020
28 Aug 2020
15 Sep 2020
31 Aug 2020
15 Sep 2020
01 Sep 2020
16 Sep 2020
Nov 2020 SX20 15 Nov 2016
13 Nov 2020
13 Nov 2020 27 Oct 2020
16 Nov 2020
29 Oct 2020
16 Nov 2020
30 Oct 2020
16 Nov 2020
02 Nov 2020
17 Nov 2020
Jul 2021 SN21 15 Nov 2017
14 Jul 2021
14 Jul 2021 25 Jun 2021
15 Jul 2021
29 Jun 2021
15 Jul 2021
30 Jun 2021
15 Jul 2021
01 Jul 2021
16 Jul 2021
Nov 2021 SX21 15 Nov 2017
12 Nov 2021
12 Nov 2021 26 Oct 2021
15 Nov 2021
28 Oct 2021
15 Nov 2021
29 Oct 2021
15 Nov 2021
01 Nov 2021
16 Nov 2021

대두

CME 그룹의 CBOT 대두 선물은 실물인도 계약으로서 대두 구매자 및 판매자에게 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 수단을 제공합니다. 미국은 대두의 세계 최대 생산국 및 수출국 중의 하나이기 때문에 미국의 대두 파종, 재배, 수확은 전세계 대두 시세에 큰 영향을 미칩니다.

대두 선물거래의 이점

  •  가격발견
  •  대두 상품 구매 및 판매와 관련된 가격 리스크의 관리
  •  기타 곡물, 유지종자, 축산물 및 에탄올 등 상품과의 차익거래 및 스프레드 거래 기회
  •  투명하고 풍부한 유동성을 갖춘 시장