Asset Class Navigation

Corn Margins

Ratio Side 시작 기간 최종일 유지증거금
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

05/2018
04/2018

06/2018
55 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
12/2017

05/2018

07/2018
04/2018

06/2018

08/2018
75 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

07/2018
04/2018

08/2018
80 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

09/2018
04/2018

11/2018
100 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

12/2018
04/2018

02/2019
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

03/2019
04/2018

04/2019
210 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

05/2019
04/2018

06/2019
210 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

07/2019
04/2018

08/2019
210 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

09/2019
04/2018

11/2019
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

12/2019
04/2018

06/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2017

07/2020
04/2018

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

07/2018
06/2018

08/2018
55 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
05/2018

07/2018

09/2018
06/2018

08/2018

11/2018
75 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

09/2018
06/2018

11/2018
80 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

12/2018
06/2018

02/2019
100 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

03/2019
06/2018

04/2019
130 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

05/2019
06/2018

06/2019
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

07/2019
06/2018

08/2019
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

09/2019
06/2018

11/2019
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

12/2019
06/2018

06/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2018

07/2020
06/2018

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

09/2018
08/2018

11/2018
65 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
07/2018

09/2018

12/2018
08/2018

11/2018

02/2019
75 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

12/2018
08/2018

02/2019
100 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

03/2019
08/2018

04/2019
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

05/2019
08/2018

06/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

07/2019
08/2018

08/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

09/2019
08/2018

11/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

12/2019
08/2018

06/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2018

07/2020
08/2018

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
09/2018

12/2018

03/2019
11/2018

02/2019

04/2019
105 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

12/2018
11/2018

02/2019
80 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

03/2019
11/2018

04/2019
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

05/2019
11/2018

06/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

07/2019
11/2018

08/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

09/2019
11/2018

11/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

12/2019
11/2018

06/2020
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2018

07/2020
11/2018

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

03/2019
02/2019

04/2019
105 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
12/2018

03/2019

05/2019
02/2019

04/2019

06/2019
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

05/2019
02/2019

06/2019
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

07/2019
02/2019

08/2019
210 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

09/2019
02/2019

11/2019
250 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

12/2019
02/2019

06/2020
275 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2018

07/2020
02/2019

12/2021
350 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2019

05/2019
04/2019

06/2019
105 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
03/2019

05/2019

07/2019
04/2019

06/2019

08/2019
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2019

07/2019
04/2019

08/2019
160 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2019

09/2019
04/2019

11/2019
160 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2019

12/2019
04/2019

06/2020
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
03/2019

07/2020
04/2019

12/2021
300 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2019

07/2019
06/2019

08/2019
105 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
05/2019

07/2019

09/2019
06/2019

08/2019

11/2019
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2019

09/2019
06/2019

11/2019
125 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2019

12/2019
06/2019

06/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
05/2019

07/2020
06/2019

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2019

09/2019
08/2019

11/2019
100 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
07/2019

09/2019

12/2019
08/2019

11/2019

06/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2019

12/2019
08/2019

06/2020
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
07/2019

07/2020
08/2019

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2019

12/2019
11/2019

06/2020
150 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

2

1
A

B

A
09/2019

12/2019

07/2020
11/2019

06/2020

12/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
09/2019

07/2020
11/2019

12/2021
225 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
A

B
12/2019

07/2020
06/2020

12/2021
200 USD
CBT AGRICULTURE CORN C 1

1
B

A
07/2020

07/2020
12/2021

12/2021
200 USD

옥수수

CME 그룹의 CBOT 옥수수 선물은 실물인도 계약으로서 옥수수 구매자와 판매자에게 리스크를 관리할 수 있는 효율적인 수단을 제공합니다. 미국은 옥수수의 세계 최대의 생산국 및 수출국 중 하나이기 때문에 미국의 옥수수 파종, 재배, 수확은 전세계 옥수수 시세에 큰 영향을 미칩니다.

옥수수 선물 거래의 이점

  • 가격발견
  • 옥수수 상품의 구매 및 판매와 관련된 가격 리스크의 관리
  • 여타 곡물, 유지종자, 축산물 및 에탄올 등 상품과의 차익거래 및 스프레드 거래 기회
  • 투명하고 풍부한 유동성을 갖춘 시장