Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 17.528 - - 0 18.725 / 16.330 01:04:16 CT
23 Nov 2017
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
18:18:38 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.054 - - 3300.0 - - 15.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:17:56 CT
22 Nov 2017
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.053 - - 3325.0 - - 15.722 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:34 CT
22 Nov 2017
18:18:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.046 - - 3500.0 - - 17.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:51 CT
22 Nov 2017
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.029 - - 4000.0 - - 22.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.027 - - 4100.0 - - 23.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:39 CT
22 Nov 2017
18:18:09 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.025 - - 4200.0 - - 24.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:18:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.019 - - 4500.0 - - 27.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:51 CT
22 Nov 2017
18:18:19 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.014 - - 5000.0 - - 32.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:05 CT
22 Nov 2017
18:18:04 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.011 - - 5500.0 - - 37.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:51 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.009 - - 6000.0 - - 42.472 - - 0 No Limit / 0.001 18:18:57 CT
22 Nov 2017

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具