Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 18.178 - - 0 19.375 / 16.980 18:12:57 CT
18 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
18:12:46 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.804 - - 2975.0 - - 12.052 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:13 CT
18 Jan 2018
18:12:43 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.794 - - 3000.0 - - 12.288 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:37 CT
18 Jan 2018
18:13:01 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.785 - - 3025.0 - - 12.524 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:52 CT
18 Jan 2018
18:13:33 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.777 - - 3050.0 - - 12.761 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:20 CT
18 Jan 2018
18:13:23 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.768 - - 3075.0 - - 12.999 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:54 CT
18 Jan 2018
18:13:01 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.760 - - 3100.0 - - 13.237 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:25 CT
18 Jan 2018
18:12:25 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.753 - - 3125.0 - - 13.475 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:25 CT
18 Jan 2018
18:12:31 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.745 - - 3150.0 - - 13.713 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:39 CT
18 Jan 2018
18:12:34 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.738 - - 3175.0 - - 13.953 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:52 CT
18 Jan 2018
18:12:48 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.732 - - 3200.0 - - 14.192 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:29 CT
18 Jan 2018

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具