Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 18.222 - - 0 19.725 / 17.330 16:37:43 CT
17 Nov 2017
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.107 - - 2975.0 - - 12.320 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:55 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.096 - - 3000.0 - - 12.554 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:45 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.086 - - 3025.0 - - 12.789 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:38:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.077 - - 3050.0 - - 13.025 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.068 - - 3075.0 - - 13.260 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:37:45 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.059 - - 3100.0 - - 13.497 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:04 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.050 - - 3125.0 - - 13.734 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.042 - - 3150.0 - - 13.971 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:29 CT
17 Nov 2017
16:37:25 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.035 - - 3175.0 - - 14.208 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.028 - - 3200.0 - - 14.446 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:08 CT
17 Nov 2017

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具