Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 17.445 +0.147 17.298 17.445 17.285 306 18.800 / 16.405 16:37:45 CT
17 Nov 2017
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:37:04 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.017 - - 3425.0 - - 16.952 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:13 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.017 - - 3450.0 - - 17.202 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:43 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.016 - - 3475.0 - - 17.452 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.016 - - 3500.0 - - 17.702 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:19 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.016 - - 3525.0 - - 17.952 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:09 CT
17 Nov 2017
16:37:33 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.015 - - 3550.0 - - 18.202 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:44 CT
17 Nov 2017
16:38:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.015 - - 3575.0 - - 18.452 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:47 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.015 - - 3600.0 - - 18.702 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:07 CT
17 Nov 2017
16:37:54 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.013 - - 3800.0 - - 20.702 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.012 - - 4000.0 - - 22.702 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:10 CT
17 Nov 2017

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具