Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 17.180 -0.028 17.208 17.180 17.180 44 18.405 / 16.010 20:07:32 CT
21 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.004 - - 3425.0 - - 17.042 - - 0 No Limit / 0.001 20:00:13 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3450.0 - - 17.292 - - 0 No Limit / 0.001 20:01:50 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3475.0 - - 17.542 - - 0 No Limit / 0.001 20:00:13 CT
21 Jan 2018
17:04:23 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3500.0 - - 17.792 - - 0 No Limit / 0.001 20:01:50 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3525.0 - - 18.042 - - 0 No Limit / 0.001 20:00:13 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3550.0 - - 18.292 - - 0 No Limit / 0.001 20:01:50 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.003 - - 3575.0 - - 18.542 - - 0 No Limit / 0.001 20:00:13 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.002 - - 3600.0 - - 18.792 - - 0 No Limit / 0.001 20:01:50 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.002 - - 3800.0 - - 20.792 - - 0 No Limit / 0.001 20:00:13 CT
21 Jan 2018
17:42:42 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 4000.0 - - 22.792 - - 0 No Limit / 0.001 20:01:50 CT
21 Jan 2018

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具