Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 18.752 - - 0 19.950 / 17.555 18:12:48 CT
18 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
18:12:18 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.628 - - 2750.0 - - 9.965 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:49 CT
18 Jan 2018
18:13:03 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.614 - - 2775.0 - - 10.192 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:09 CT
18 Jan 2018
18:12:55 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.602 - - 2800.0 - - 10.420 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:44 CT
18 Jan 2018
18:13:15 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.591 - - 2825.0 - - 10.650 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:26 CT
18 Jan 2018
18:13:00 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.581 - - 2850.0 - - 10.881 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:31 CT
18 Jan 2018
18:12:18 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.573 - - 2875.0 - - 11.113 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:19 CT
18 Jan 2018
18:13:28 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.565 - - 2900.0 - - 11.346 - - 0 No Limit / 0.001 18:12:20 CT
18 Jan 2018
18:12:44 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.558 - - 2925.0 - - 11.580 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:12 CT
18 Jan 2018
18:12:43 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.551 - - 2950.0 - - 11.814 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:20 CT
18 Jan 2018
18:12:30 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.545 - - 2975.0 - - 12.049 - - 0 No Limit / 0.001 18:13:32 CT
18 Jan 2018

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具