Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 18.740 - - 0 20.245 / 17.850 16:37:38 CT
17 Nov 2017
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.991 - - 2750.0 - - 10.367 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:46 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.970 - - 2775.0 - - 10.586 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:04 CT
17 Nov 2017
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.949 - - 2800.0 - - 10.807 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:33 CT
17 Nov 2017
16:37:57 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.930 - - 2825.0 - - 11.029 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:37:44 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.911 - - 2850.0 - - 11.251 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.893 - - 2875.0 - - 11.474 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.875 - - 2900.0 - - 11.698 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:33 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.858 - - 2925.0 - - 11.922 - - 0 No Limit / 0.001 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.842 - - 2950.0 - - 12.147 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:37:21 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.001 0 - - 1.826 - - 2975.0 - - 12.373 - - 0 No Limit / 0.001 16:38:10 CT
17 Nov 2017

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具