Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart - - 18.458 - - 0 19.655 / 17.260 16:00:00 CT
21 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.132 - - 2975.0 - - 12.031 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.125 - - 3000.0 - - 12.268 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.119 - - 3025.0 - - 12.506 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.114 - - 3050.0 - - 12.743 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.108 - - 3075.0 - - 12.982 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.103 - - 3100.0 - - 13.221 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.099 - - 3125.0 - - 13.460 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.095 - - 3150.0 - - 13.699 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.091 - - 3175.0 - - 13.939 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018
16:00:00 CT
21 Jan 2018
No Limit / 0.001 0 - - 1.087 - - 3200.0 - - 14.180 - - 0 No Limit / 0.001 16:00:00 CT
21 Jan 2018

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具