Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 17.040 +0.051 16.989 17.090 16.735 86,295 18.185 / 15.790 15:28:09 CT
23 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2600.0 - - 9.396 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2625.0 - - 9.646 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2650.0 - - 9.896 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2675.0 - - 10.146 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2700.0 - - 10.396 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2725.0 - - 10.646 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2750.0 - - 10.896 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2775.0 - - 11.146 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2800.0 - - 11.396 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017
16:45:00 CT
28 Dec 2017
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 2825.0 - - 11.646 - - 0 No Limit / 0.001 16:45:00 CT
28 Dec 2017

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具