Asset Class Navigation

Silver Options Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 16.545 -0.093 16.638 16.665 16.525 30,525 17.745 / 15.350 16:38:28 CT
23 Feb 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 成交量 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3600.0 - - 19.362 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3650.0 - - 19.862 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3700.0 - - 20.362 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3750.0 - - 20.862 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3800.0 - - 21.362 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3850.0 - - 21.862 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:11 CT
23 Feb 2018
16:39:11 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3900.0 - - 22.362 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:15 CT
23 Feb 2018
16:39:15 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3950.0 - - 22.862 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:15 CT
23 Feb 2018
16:39:15 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 3975.0 - - 23.112 - - 0 No Limit / 0.001 16:39:15 CT
23 Feb 2018
16:39:23 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.001 0 - - 0.001 - - 4000.0 23.428 +0.066 23.362 23.424 23.444 45 No Limit / 0.001 16:39:23 CT
23 Feb 2018

白銀期貨

COMEX白銀期貨是全球基準,可以幫助您充分利用金融風險管理工具的優勢,並將風險控制在對您而言最恰當的水準。白銀期貨和期權在金融市場波動時期被廣泛用作避險工具。

交易白銀期貨的優勢

  •      白銀期貨在風險管理中是實現價格發現及透明度的核心
  •      價格可單獨透過實物供應進行管理
  •      上市的60個月遠期合約形成了遠期價格曲線
  •      對於使用白銀進行電腦、醫療設備、攝影和珠寶製造的行業,則提供了防範不利價格變動的工具