Asset Class Navigation

Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1341.2 -12.0 1353.2 1348.4 1350.2 1341.2 28 No Limit 19:34:17 CT
19 Feb 2018
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 1342.4 -11.3 1353.7 1349.6 1350.8 1341.6 254 1443.7 / 1263.7 19:40:12 CT
19 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1344.2 -12.0 1356.2 1350.2 1354.0 1344.0 95,954 1446.2 / 1266.2 19:42:16 CT
19 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1350.2 -11.4 1361.6 1355.1 1359.0 1349.5 920 1451.6 / 1271.6 19:41:41 CT
19 Feb 2018
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart 1354.8 -12.4 1367.2 1363.6 1363.9 1354.8 1,147 1457.2 / 1277.2 19:34:51 CT
19 Feb 2018
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart 1360.9 -11.8 1372.7 1367.1 1367.1 1360.9 99 1462.7 / 1282.7 19:41:01 CT
19 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1370.0 -8.5 1378.5 1372.5 1375.4 1370.0 774 1468.5 / 1288.5 18:36:42 CT
19 Feb 2018
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 1384.4 - - - 0 1474.4 / 1294.4 07:35:12 CT
19 Feb 2018
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 1390.4 - - - 0 1480.4 / 1300.4 19:12:51 CT
18 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1396.7 - - - 0 1486.7 / 1306.7 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 1402.2 - - - 0 1492.2 / 1312.2 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 1408.4 - - - 0 1498.4 / 1318.4 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1415.0 - - - 0 1505.0 / 1325.0 17:14:48 CT
19 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1433.5 - - - 0 1523.5 / 1343.5 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1452.8 - - - 0 1542.8 / 1362.8 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1472.2 - - - 0 1562.2 / 1382.2 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1491.8 - - - 0 1581.8 / 1401.8 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1511.9 - - - 0 1601.9 / 1421.9 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1532.2 - - - 0 1622.2 / 1442.2 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2023 JUN 2023 Show Price Chart - - 1553.0 - - - 0 1643.0 / 1463.0 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2023 DEC 2023 Show Price Chart - - 1574.3 - - - 0 1664.3 / 1484.3 16:00:00 CT
18 Feb 2018

黃金期貨

COMEX黃金期貨(交易代碼:GC)代表世界領先的黃金價格基準期貨合約。該合約具有卓越的流動性,日交易量接近2700萬盎司。

黃金期貨的用途眾多:例如分散投資組合、在存在不確定性的時期投資於被廣泛視作避險的資產、對沖通脹甚至是用作貨幣。

黃金期貨令目前參與對世界事件非常敏感的黃金市場變得非常容易,這些事件幾乎在所有市場情況下均可帶來機會。

交易黃金的優勢

·         出色的流動性

·         交易執行具有彈性

·         ≥ 80%的保證金沖抵 - 在一個市場從事金屬投資組合的全部交易,可以降低總保證金要求。

·         實物交割

·         控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

·         確保獲得綜合60%的長期、40%的短期資本收益待遇