Asset Class Navigation

Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart 1277.8 -9.1 1286.9 1279.6 1279.6 1277.8 304 No Limit 15:04:54 CT
20 Oct 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart 1280.5 -7.6 1288.1 1290.0 1290.6 1278.3 556 1368.6 / 1188.6 16:38:24 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 1281.8 -8.2 1290.0 1292.0 1292.9 1279.3 308,883 1370.5 / 1190.5 16:37:59 CT
20 Oct 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
19 Oct 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1285.5 -8.7 1294.2 1296.2 1296.5 1283.7 11,052 1374.6 / 1194.6 16:38:29 CT
20 Oct 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1289.8 -8.2 1298.0 1299.8 1300.3 1288.3 2,443 1378.5 / 1198.5 16:38:27 CT
20 Oct 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1294.0 -7.9 1301.9 1303.0 1303.1 1291.3 1,561 1382.3 / 1202.3 16:38:16 CT
20 Oct 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart 1296.5 -9.4 1305.9 1301.5 1301.5 1296.1 278 1386.3 / 1206.3 16:38:46 CT
20 Oct 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart 1300.0 -9.9 1309.9 1300.9 1300.9 1300.0 51 1390.3 / 1210.3 16:38:07 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1304.3 -9.8 1314.1 1304.5 1304.8 1304.3 562 1394.4 / 1214.4 16:38:18 CT
20 Oct 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 1318.3 - - - 0 1398.6 / 1218.6 16:38:47 CT
20 Oct 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 1322.6 - - - 0 1402.9 / 1222.9 16:38:24 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1327.0 - - - 0 1407.3 / 1227.3 16:38:07 CT
20 Oct 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 1331.6 - - - 0 1411.9 / 1231.9 16:38:36 CT
20 Oct 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1340.1 - - - 0 1420.4 / 1240.4 16:38:03 CT
20 Oct 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1352.9 - - - 0 1433.2 / 1253.2 16:38:29 CT
20 Oct 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1365.9 - - - 0 1446.2 / 1266.2 16:38:26 CT
20 Oct 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1379.2 - - - 0 1459.5 / 1279.5 16:37:56 CT
20 Oct 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1393.6 - - - 0 1473.9 / 1293.9 16:38:16 CT
20 Oct 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1408.6 - - - 0 1488.9 / 1308.9 16:38:29 CT
20 Oct 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1424.1 - - - 0 1504.4 / 1324.4 16:38:23 CT
20 Oct 2017
JUN 2023 JUN 2023 Show Price Chart - - 1440.2 - - - 0 1520.5 / 1340.5 16:38:38 CT
20 Oct 2017

黃金期貨

COMEX黃金期貨(交易代碼:GC)代表世界領先的黃金價格基準期貨合約。該合約具有卓越的流動性,日交易量接近2700萬盎司。

黃金期貨的用途眾多:例如分散投資組合、在存在不確定性的時期投資於被廣泛視作避險的資產、對沖通脹甚至是用作貨幣。

黃金期貨令目前參與對世界事件非常敏感的黃金市場變得非常容易,這些事件幾乎在所有市場情況下均可帶來機會。

交易黃金的優勢

·         出色的流動性

·         交易執行具有彈性

·         ≥ 80%的保證金沖抵 - 在一個市場從事金屬投資組合的全部交易,可以降低總保證金要求。

·         實物交割

·         控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

·         確保獲得綜合60%的長期、40%的短期資本收益待遇