Asset Class Navigation

Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1329.8 -0.8 1330.6 1328.0 1332.1 1327.7 427 No Limit 14:34:03 CT
23 Feb 2018
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 1328.9 -1.5 1330.4 1330.9 1330.9 1325.8 403 1417.9 / 1237.9 16:38:39 CT
23 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1330.5 -2.2 1332.7 1333.7 1334.2 1327.7 165,052 1420.3 / 1240.3 16:39:01 CT
23 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
22 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1336.0 -2.1 1338.1 1339.3 1339.3 1333.0 7,401 1425.8 / 1245.8 16:38:49 CT
23 Feb 2018
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart 1342.3 -1.5 1343.8 1339.0 1344.0 1339.0 647 1431.5 / 1251.5 16:39:23 CT
23 Feb 2018
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart 1347.4 -2.0 1349.4 1345.4 1349.0 1345.4 126 1437.1 / 1257.1 16:38:38 CT
23 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1353.6 -1.8 1355.4 1354.0 1355.3 1350.9 539 1443.1 / 1263.1 16:38:50 CT
23 Feb 2018
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart 1358.8 -2.6 1361.4 1358.8 1358.8 1358.8 4 1449.1 / 1269.1 16:39:25 CT
23 Feb 2018
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 1367.5 - - - 1 1455.3 / 1275.3 16:38:58 CT
23 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart 1371.2 -2.8 1374.0 1371.2 1371.2 1371.2 8 1461.6 / 1281.6 16:38:38 CT
23 Feb 2018
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 1379.5 - - - 0 1467.1 / 1287.1 16:39:12 CT
23 Feb 2018
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 1385.7 - - - 0 1473.3 / 1293.3 16:38:51 CT
23 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1393.1 - - - 0 1480.7 / 1300.7 16:38:33 CT
23 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1411.8 - - - 0 1499.4 / 1319.4 16:39:03 CT
23 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1431.4 - - - 0 1519.0 / 1339.0 16:38:59 CT
23 Feb 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1451.1 - - - 0 1538.7 / 1358.7 16:38:24 CT
23 Feb 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1471.0 - - - 0 1558.6 / 1378.6 16:38:48 CT
23 Feb 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1491.1 - - - 0 1578.7 / 1398.7 16:39:03 CT
23 Feb 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1511.4 - - - 0 1599.0 / 1419.0 16:38:56 CT
23 Feb 2018
JUN 2023 JUN 2023 Show Price Chart - - 1532.2 - - - 0 1619.8 / 1439.8 16:39:15 CT
23 Feb 2018
DEC 2023 DEC 2023 Show Price Chart - - 1553.5 - - - 0 1641.1 / 1461.1 16:39:25 CT
23 Feb 2018

黃金期貨

COMEX黃金期貨(交易代碼:GC)代表世界領先的黃金價格基準期貨合約。該合約具有卓越的流動性,日交易量接近2700萬盎司。

黃金期貨的用途眾多:例如分散投資組合、在存在不確定性的時期投資於被廣泛視作避險的資產、對沖通脹甚至是用作貨幣。

黃金期貨令目前參與對世界事件非常敏感的黃金市場變得非常容易,這些事件幾乎在所有市場情況下均可帶來機會。

交易黃金的優勢

·         出色的流動性

·         交易執行具有彈性

·         ≥ 80%的保證金沖抵 - 在一個市場從事金屬投資組合的全部交易,可以降低總保證金要求。

·         實物交割

·         控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

·         確保獲得綜合60%的長期、40%的短期資本收益待遇