Asset Class Navigation

Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 1244.3 +5.8 1238.5 1241.9 1245.9 1239.8 138 No Limit 08:37:38 CT
13 Dec 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 1243.9 +4.1 1239.8 1244.0 1247.6 1240.8 317 1329.8 / 1149.8 08:52:14 CT
13 Dec 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1245.8 +4.1 1241.7 1246.3 1249.6 1242.3 137,474 1331.7 / 1151.7 08:52:14 CT
13 Dec 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1250.2 +4.1 1246.1 1250.6 1253.7 1246.7 2,011 1336.1 / 1156.1 08:51:04 CT
13 Dec 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1255.9 +5.5 1250.4 1253.9 1257.6 1251.2 537 1340.4 / 1160.4 08:37:23 CT
13 Dec 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart 1259.8 +4.9 1254.9 1258.3 1262.2 1255.6 30 1344.9 / 1164.9 08:39:13 CT
13 Dec 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart 1264.7 +5.4 1259.3 1264.7 1264.7 1264.7 149 1349.3 / 1169.3 08:07:20 CT
13 Dec 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1269.1 +5.1 1264.0 1267.4 1271.6 1265.9 174 1354.0 / 1174.0 08:27:35 CT
13 Dec 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart 1273.8 +5.0 1268.8 1273.8 1273.8 1273.8 3 1358.8 / 1178.8 08:30:40 CT
13 Dec 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 1273.5 - - - 0 1363.5 / 1183.5 18:00:19 CT
12 Dec 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1278.4 - - - 20 1368.4 / 1188.4 08:04:47 CT
13 Dec 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 1283.0 - - - 0 1373.0 / 1193.0 18:00:34 CT
12 Dec 2017
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 1287.7 - - - 0 1377.7 / 1197.7 18:00:12 CT
12 Dec 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1292.6 - - - 0 1382.6 / 1202.6 17:59:52 CT
12 Dec 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1306.9 - - - 0 1396.9 / 1216.9 18:00:24 CT
12 Dec 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1321.9 - - - 0 1411.9 / 1231.9 18:00:20 CT
12 Dec 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1336.7 - - - 0 1426.7 / 1246.7 17:59:43 CT
12 Dec 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1351.6 - - - 0 1441.6 / 1261.6 18:00:08 CT
12 Dec 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1366.8 - - - 0 1456.8 / 1276.8 18:00:24 CT
12 Dec 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1382.3 - - - 0 1472.3 / 1292.3 18:00:17 CT
12 Dec 2017
JUN 2023 JUN 2023 Show Price Chart - - 1397.9 - - - 0 1487.9 / 1307.9 18:00:37 CT
12 Dec 2017
DEC 2023 DEC 2023 Show Price Chart - - - - - - 0 - -

黃金期貨

COMEX黃金期貨(交易代碼:GC)代表世界領先的黃金價格基準期貨合約。該合約具有卓越的流動性,日交易量接近2700萬盎司。

黃金期貨的用途眾多:例如分散投資組合、在存在不確定性的時期投資於被廣泛視作避險的資產、對沖通脹甚至是用作貨幣。

黃金期貨令目前參與對世界事件非常敏感的黃金市場變得非常容易,這些事件幾乎在所有市場情況下均可帶來機會。

交易黃金的優勢

·         出色的流動性

·         交易執行具有彈性

·         ≥ 80%的保證金沖抵 - 在一個市場從事金屬投資組合的全部交易,可以降低總保證金要求。

·         實物交割

·         控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

·         確保獲得綜合60%的長期、40%的短期資本收益待遇