Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
OCT 2017 Show Price Chart 1290.5 -0.1 1290.6 1290.5 1290.5 1290.5 1 1380.6 / 1200.6 17:19:45 CT
21 Sep 2017
DEC 2017 Show Price Chart 1294.8 0.0 1294.8 1294.4 1295.8 1294.3 110 1384.8 / 1204.8 18:02:31 CT
21 Sep 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 1298.9 - - - 0 1388.9 / 1208.9 17:19:43 CT
21 Sep 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 1302.8 - - - 0 1392.8 / 1212.8 17:19:45 CT
21 Sep 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 1306.6 - - - 0 1396.6 / 1216.6 16:45:00 CT
21 Sep 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 1310.4 - - - 0 1400.4 / 1220.4 16:45:00 CT
21 Sep 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 1314.2 - - - 0 1404.2 / 1224.2 16:45:00 CT
21 Sep 2017
DEC 2018 Show Price Chart 1318.8 +0.7 1318.1 1318.8 1318.8 1318.8 4 1408.1 / 1228.1 17:19:45 CT
21 Sep 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 1322.1 - - - 0 1412.1 / 1232.1 16:45:00 CT
21 Sep 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 1326.2 - - - 0 1416.2 / 1236.2 16:45:00 CT
21 Sep 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 1330.3 - - - 0 1420.3 / 1240.3 16:45:00 CT
21 Sep 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
21 Sep 2017