Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
APR 2018 Show Price Chart 1328.0 +6.5 1321.5 1331.1 1335.1 1327.5 1,719 1411.5 / 1231.5 05:08:19 CT
22 Mar 2018
JUN 2018 Show Price Chart 1334.0 +6.7 1327.3 1338.0 1340.1 1333.4 587 1417.3 / 1237.3 05:07:18 CT
22 Mar 2018
AUG 2018 Show Price Chart 1342.0 +8.6 1333.4 1344.2 1345.4 1342.0 4 1423.4 / 1243.4 00:45:06 CT
22 Mar 2018
OCT 2018 Show Price Chart 1350.6 +11.3 1339.3 1350.0 1350.6 1350.0 5 1429.3 / 1249.3 21:06:01 CT
21 Mar 2018
DEC 2018 Show Price Chart 1354.2 +8.4 1345.8 1357.5 1359.0 1351.8 16 1435.8 / 1255.8 04:38:32 CT
22 Mar 2018
FEB 2019 Show Price Chart 1361.9 +9.7 1352.2 1361.9 1361.9 1361.9 5 1442.2 / 1262.2 20:55:16 CT
21 Mar 2018
APR 2019 Show Price Chart - - 1358.5 - - - 0 1448.5 / 1268.5 18:06:17 CT
21 Mar 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 1365.0 - - - 0 1455.0 / 1275.0 18:06:43 CT
21 Mar 2018
AUG 2019 Show Price Chart - - 1371.5 - - - 0 1461.5 / 1281.5 18:06:11 CT
21 Mar 2018
OCT 2019 Show Price Chart - - 1378.1 - - - 0 1468.1 / 1288.1 18:06:53 CT
21 Mar 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 1385.5 - - - 0 1475.5 / 1295.5 18:06:42 CT
21 Mar 2018
FEB 2020 Show Price Chart - - 0.0 - - - 0 - 16:45:00 CT
21 Mar 2018