Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
OCT 2017 Show Price Chart - - 1286.9 - - - 0 1367.4 / 1187.4 16:38:24 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 Show Price Chart 1281.0 -9.0 1290.0 1291.5 1293.0 1279.4 5,138 1370.5 / 1190.5 16:38:16 CT
20 Oct 2017
FEB 2018 Show Price Chart 1285.3 -8.9 1294.2 1296.4 1296.4 1283.5 74 1374.6 / 1194.6 16:38:20 CT
20 Oct 2017
APR 2018 Show Price Chart 1288.4 -9.6 1298.0 1294.4 1294.4 1288.4 8 1378.5 / 1198.5 16:38:51 CT
20 Oct 2017
JUN 2018 Show Price Chart 1296.0 -5.9 1301.9 1293.4 1296.8 1293.4 14 1382.3 / 1202.3 16:37:59 CT
20 Oct 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 1305.9 - - - 0 1386.3 / 1206.3 16:38:04 CT
20 Oct 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 1309.9 - - - 0 1390.3 / 1210.3 16:38:06 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 Show Price Chart 1306.0 -8.1 1314.1 1316.0 1316.5 1303.7 165 1394.4 / 1214.4 16:38:23 CT
20 Oct 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 1318.3 - - - 0 1398.6 / 1218.6 16:38:26 CT
20 Oct 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 1322.6 - - - 0 1402.9 / 1222.9 16:38:05 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 1327.0 - - - 0 1407.3 / 1227.3 16:38:24 CT
20 Oct 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 1331.6 - - - 0 1411.9 / 1231.9 16:38:01 CT
20 Oct 2017