Asset Class Navigation

E-micro Gold Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
FEB 2018 Show Price Chart - - 1353.2 - - - 0 - 16:00:00 CT
18 Feb 2018
APR 2018 Show Price Chart 1341.4 -14.8 1356.2 1350.1 1353.9 1338.9 5,445 1446.2 / 1266.2 07:46:58 CT
20 Feb 2018
JUN 2018 Show Price Chart 1346.8 -14.8 1361.6 1363.3 1363.3 1344.5 325 1451.6 / 1271.6 07:45:36 CT
20 Feb 2018
AUG 2018 Show Price Chart 1354.9 -12.3 1367.2 1363.0 1363.0 1353.7 20 1457.2 / 1277.2 02:16:07 CT
20 Feb 2018
OCT 2018 Show Price Chart 1366.5 -6.2 1372.7 1366.5 1366.5 1366.5 1 1462.7 / 1282.7 10:03:51 CT
19 Feb 2018
DEC 2018 Show Price Chart 1363.8 -14.7 1378.5 1374.4 1375.3 1360.8 1,122 1468.5 / 1288.5 07:40:09 CT
20 Feb 2018
FEB 2019 Show Price Chart 1371.0 -13.4 1384.4 1378.6 1378.7 1371.0 4 1474.4 / 1294.4 00:01:33 CT
20 Feb 2018
APR 2019 Show Price Chart - - 1390.4 - - - 0 1480.4 / 1300.4 16:00:00 CT
18 Feb 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 1396.7 - - - 0 1486.7 / 1306.7 16:00:00 CT
18 Feb 2018
AUG 2019 Show Price Chart - - 1402.2 - - - 0 1492.2 / 1312.2 16:00:00 CT
18 Feb 2018
OCT 2019 Show Price Chart - - 1408.4 - - - 0 1498.4 / 1318.4 16:00:00 CT
18 Feb 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 1415.0 - - - 0 1505.0 / 1325.0 16:00:00 CT
18 Feb 2018