Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart - - 61.15 - - - 0 No Limit 18:16:02 CT
17 Oct 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart - - 62.13 - - - 0 No Limit 18:16:11 CT
17 Oct 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart - - 61.80 - - - 0 No Limit 18:15:31 CT
17 Oct 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart - - 61.11 - - - 0 No Limit 18:15:35 CT
17 Oct 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart - - 60.83 - - - 0 No Limit 18:15:51 CT
17 Oct 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart - - 60.43 - - - 0 No Limit 18:15:19 CT
17 Oct 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 59.87 - - - 0 No Limit 18:15:55 CT
17 Oct 2017
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart - - 59.48 - - - 0 No Limit 18:15:30 CT
17 Oct 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 59.09 - - - 0 No Limit 18:16:08 CT
17 Oct 2017
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 58.51 - - - 0 No Limit 18:16:08 CT
17 Oct 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 58.07 - - - 0 No Limit 18:16:12 CT
17 Oct 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 57.63 - - - 0 No Limit 18:15:51 CT
17 Oct 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart - - 57.21 - - - 0 No Limit 18:15:44 CT
17 Oct 2017
NOV 2018 NOV 2018 Show Price Chart - - 56.92 - - - 0 No Limit 18:16:16 CT
17 Oct 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 56.62 - - - 0 No Limit 18:15:20 CT
17 Oct 2017
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
NOV 2019 NOV 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Oct 2017