Asset Class Navigation

Iron Ore 62% Fe, CFR North China (Platts) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart - - 76.76 - - - 0 No Limit 16:38:37 CT
16 Feb 2018
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart - - 76.99 - - - 0 No Limit 16:38:02 CT
16 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 76.40 - - - 0 No Limit 16:38:42 CT
16 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart - - 75.55 - - - 0 No Limit 16:38:14 CT
16 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 74.70 - - - 0 No Limit 16:38:58 CT
16 Feb 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 73.90 - - - 0 No Limit 16:38:57 CT
16 Feb 2018
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 73.50 - - - 0 No Limit 16:39:01 CT
16 Feb 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 72.70 - - - 0 No Limit 16:38:38 CT
16 Feb 2018
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart - - 71.70 - - - 0 No Limit 16:38:30 CT
16 Feb 2018
NOV 2018 NOV 2018 Show Price Chart - - 71.05 - - - 0 No Limit 16:39:05 CT
16 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 70.40 - - - 0 No Limit 16:38:03 CT
16 Feb 2018
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
NOV 2019 NOV 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 57.08 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
JAN 2020 JAN 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
FEB 2020 FEB 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
APR 2020 APR 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
MAY 2020 MAY 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
JUL 2020 JUL 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
AUG 2020 AUG 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
OCT 2020 OCT 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
NOV 2020 NOV 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 65.79 - - - 0 - 16:45:00 CT
15 Feb 2018