Asset Class Navigation

Copper Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
AUG 2017 AUG 2017 Show Price Chart 2.9375 -0.0005 2.9380 2.9295 2.9520 2.9290 139 No Limit 14:04:27 CT
18 Aug 2017
SEP 2017 SEP 2017 Show Price Chart 2.9380 0.0000 2.9380 2.9120 2.9605 2.9095 97,110 3.1395 / 2.7395 16:37:09 CT
18 Aug 2017
OCT 2017 OCT 2017 Show Price Chart 2.9495 +0.0030 2.9465 2.9390 2.9610 2.9330 137 3.1475 / 2.7475 16:37:48 CT
18 Aug 2017
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart 2.9510 -0.0035 2.9545 2.9390 2.9660 2.9390 71 3.1545 / 2.7545 16:38:16 CT
18 Aug 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 2.9635 +0.0025 2.9610 2.9340 2.9825 2.9315 29,580 3.1615 / 2.7615 16:37:31 CT
18 Aug 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart - - 2.9685 - - - 2 3.1690 / 2.7690 16:37:39 CT
18 Aug 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart - - 2.9740 - - - 2 3.1750 / 2.7750 16:37:15 CT
18 Aug 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 2.9770 -0.0025 2.9795 2.9735 2.9965 2.9655 3,744 3.1800 / 2.7800 16:37:30 CT
18 Aug 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 2.9855 - - - 0 3.1855 / 2.7855 16:38:08 CT
18 Aug 2017
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 2.9880 -0.0015 2.9895 2.9740 3.0065 2.9735 506 3.1895 / 2.7895 16:37:11 CT
18 Aug 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 2.9945 - - - 0 3.1945 / 2.7945 16:37:51 CT
18 Aug 2017
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 2.9975 - - - 146 3.1975 / 2.7975 16:37:15 CT
18 Aug 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 3.0020 - - - 2 3.2020 / 2.8020 16:37:11 CT
18 Aug 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 3.0045 - - - 2 3.2045 / 2.8045 16:37:22 CT
18 Aug 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart - - 3.0075 - - - 0 3.2075 / 2.8075 16:37:36 CT
18 Aug 2017
NOV 2018 NOV 2018 Show Price Chart - - 3.0095 - - - 0 3.2095 / 2.8095 16:37:34 CT
18 Aug 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 3.0105 - - - 16 3.2105 / 2.8105 16:37:16 CT
18 Aug 2017
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 3.0135 - - - 0 3.2135 / 2.8135 16:38:08 CT
18 Aug 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 3.0150 - - - 0 3.2150 / 2.8150 16:37:17 CT
18 Aug 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 3.0160 - - - 0 3.2160 / 2.8160 16:38:03 CT
18 Aug 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 3.0175 - - - 0 3.2175 / 2.8175 16:37:56 CT
18 Aug 2017
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 3.0185 - - - 0 3.2185 / 2.8185 16:37:44 CT
18 Aug 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 3.0190 - - - 0 3.2190 / 2.8190 16:37:52 CT
18 Aug 2017
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 3.0195 - - - 0 3.2195 / 2.8195 16:38:13 CT
18 Aug 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 0.0000 - - - 0 - 16:45:00 CT
17 Aug 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 3.0205 - - - 0 3.2205 / 2.8205 16:37:51 CT
18 Aug 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 3.0215 - - - 0 3.2215 / 2.8215 16:37:20 CT
18 Aug 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 3.0225 - - - 0 3.2225 / 2.8225 16:37:47 CT
18 Aug 2017
MAY 2020 MAY 2020 Show Price Chart - - 3.0230 - - - 0 3.2230 / 2.8230 16:37:30 CT
18 Aug 2017
JUL 2020 JUL 2020 Show Price Chart - - 3.0235 - - - 0 3.2235 / 2.8235 16:37:24 CT
18 Aug 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 3.0240 - - - 0 3.2240 / 2.8240 16:37:19 CT
18 Aug 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 3.0245 - - - 0 3.2245 / 2.8245 16:37:22 CT
18 Aug 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 3.0250 - - - 0 3.2250 / 2.8250 16:37:28 CT
18 Aug 2017
MAY 2021 MAY 2021 Show Price Chart - - 3.0255 - - - 0 3.2255 / 2.8255 16:37:47 CT
18 Aug 2017
JUL 2021 JUL 2021 Show Price Chart - - 3.0260 - - - 0 3.2260 / 2.8260 16:37:59 CT
18 Aug 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 3.0265 - - - 0 3.2265 / 2.8265 16:37:25 CT
18 Aug 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 3.0270 - - - 0 3.2270 / 2.8270 16:37:38 CT
18 Aug 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 3.0275 - - - 0 3.2275 / 2.8275 16:37:51 CT
18 Aug 2017
MAY 2022 MAY 2022 Show Price Chart - - 3.0280 - - - 0 3.2280 / 2.8280 16:37:22 CT
18 Aug 2017
JUL 2022 JUL 2022 Show Price Chart - - 3.0285 - - - 0 3.2285 / 2.8285 16:37:47 CT
18 Aug 2017