Asset Class Navigation

Copper Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 2.9830 -0.0050 2.9880 2.9900 2.9900 2.9830 30 No Limit 01:44:45 CT
12 Dec 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 2.9935 -0.0010 2.9945 2.9965 2.9965 2.9885 33 3.1945 / 2.7945 03:46:34 CT
12 Dec 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 3.0015 -0.0020 3.0035 3.0045 3.0050 2.9950 14 3.2035 / 2.8035 03:10:36 CT
12 Dec 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 3.0090 -0.0025 3.0115 3.0145 3.0155 3.0005 32,931 3.2115 / 2.8115 04:19:37 CT
12 Dec 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 3.0105 -0.0080 3.0185 3.0105 3.0105 3.0105 3 3.2185 / 2.8185 21:22:19 CT
11 Dec 2017
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 3.0250 0.0000 3.0250 3.0265 3.0280 3.0155 337 3.2250 / 2.8250 04:12:00 CT
12 Dec 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 3.0320 - - - 0 3.2320 / 2.8320 00:03:16 CT
12 Dec 2017
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart 3.0370 -0.0005 3.0375 3.0345 3.0395 3.0310 62 3.2375 / 2.8375 02:53:30 CT
12 Dec 2017
AUG 2018 AUG 2018 Show Price Chart - - 3.0450 - - - 0 3.2450 / 2.8450 00:20:55 CT
12 Dec 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 3.0495 - - - 43 3.2495 / 2.8495 00:03:17 CT
12 Dec 2017
OCT 2018 OCT 2018 Show Price Chart - - 3.0565 - - - 0 3.2565 / 2.8565 00:03:17 CT
12 Dec 2017
NOV 2018 NOV 2018 Show Price Chart - - 3.0600 - - - 0 3.2600 / 2.8600 00:03:17 CT
12 Dec 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 3.0615 - - - 9 3.2615 / 2.8615 18:26:47 CT
11 Dec 2017
JAN 2019 JAN 2019 Show Price Chart - - 3.0645 - - - 0 3.2645 / 2.8645 00:03:17 CT
12 Dec 2017
FEB 2019 FEB 2019 Show Price Chart - - 3.0675 - - - 0 3.2675 / 2.8675 00:03:17 CT
12 Dec 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 3.0690 - - - 4 3.2690 / 2.8690 18:27:40 CT
11 Dec 2017
APR 2019 APR 2019 Show Price Chart - - 3.0720 - - - 0 3.2720 / 2.8720 18:27:32 CT
11 Dec 2017
MAY 2019 MAY 2019 Show Price Chart - - 3.0725 - - - 0 3.2725 / 2.8725 18:27:19 CT
11 Dec 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 3.0745 - - - 0 3.2745 / 2.8745 18:27:27 CT
11 Dec 2017
JUL 2019 JUL 2019 Show Price Chart - - 3.0755 - - - 0 3.2755 / 2.8755 18:27:51 CT
11 Dec 2017
AUG 2019 AUG 2019 Show Price Chart - - 3.0770 - - - 0 3.2770 / 2.8770 18:27:14 CT
11 Dec 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 3.0775 - - - 0 3.2775 / 2.8775 18:27:27 CT
11 Dec 2017
OCT 2019 OCT 2019 Show Price Chart - - 3.0795 - - - 0 3.2795 / 2.8795 18:27:04 CT
11 Dec 2017
NOV 2019 NOV 2019 Show Price Chart - - 3.0795 - - - 0 3.2795 / 2.8795 18:27:24 CT
11 Dec 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 3.0810 - - - 0 3.2810 / 2.8810 00:03:16 CT
12 Dec 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 3.0835 - - - 0 3.2835 / 2.8835 18:27:22 CT
11 Dec 2017
MAY 2020 MAY 2020 Show Price Chart - - 3.0840 - - - 0 3.2840 / 2.8840 18:27:02 CT
11 Dec 2017
JUL 2020 JUL 2020 Show Price Chart - - 3.0845 - - - 0 3.2845 / 2.8845 18:26:56 CT
11 Dec 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 3.0850 - - - 0 3.2850 / 2.8850 18:26:50 CT
11 Dec 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 3.0855 - - - 0 3.2855 / 2.8855 18:26:53 CT
11 Dec 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 3.0860 - - - 0 3.2860 / 2.8860 18:27:00 CT
11 Dec 2017
MAY 2021 MAY 2021 Show Price Chart - - 3.0865 - - - 0 3.2865 / 2.8865 18:27:22 CT
11 Dec 2017
JUL 2021 JUL 2021 Show Price Chart - - 3.0870 - - - 0 3.2870 / 2.8870 18:27:35 CT
11 Dec 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 3.0875 - - - 0 3.2875 / 2.8875 18:26:57 CT
11 Dec 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 3.0880 - - - 0 3.2880 / 2.8880 18:27:11 CT
11 Dec 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 3.0885 - - - 0 3.2885 / 2.8885 18:27:27 CT
11 Dec 2017
MAY 2022 MAY 2022 Show Price Chart - - 3.0890 - - - 0 3.2890 / 2.8890 18:26:54 CT
11 Dec 2017
JUL 2022 JUL 2022 Show Price Chart - - 3.0895 - - - 0 3.2895 / 2.8895 18:27:23 CT
11 Dec 2017
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 3.0900 - - - 0 3.2900 / 2.8900 18:27:55 CT
11 Dec 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - - - - - 0 - -

銅期貨

COMEX銅期貨(HG)合約旨在滿足北美銅產業方方面面的需要,同時對於投資界而言,也是重要的風險管理工具和提供回報機會。銅在美國市場充分融合,是貫穿銅產業價值鏈之主導性基準。

交易銅的優勢

  •      實物交割月度期貨合約
  •      期貨曲線的日內價格和價差真實透明
  •      精簡的交割流程
  •      每日按市價計值
  •      可以利用芝商所的基礎金屬和貴金屬合約,以及原油、股票和外匯合約進行保證金沖抵