Asset Class Navigation

Ultra U.S. Treasury Bond Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 163'31 -2'03 166'02 165'26 165'31 163'18 117,487 167'03 / 161'03 16:40:20 CT
20 Oct 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart - - 165'04 - - - 1 166'05 / 160'05 16:40:20 CT
20 Oct 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 164'09 - - - 0 165'10 / 159'10 16:40:20 CT
20 Oct 2017