Asset Class Navigation

Ultra U.S. Treasury Bond Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 166'21 -0'07 166'28 166'27 166'30 166'20 2,781 169'28 / 163'28 02:32:17 CT
18 Oct 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart - - 165'30 - - - 0 168'30 / 162'30 01:30:11 CT
18 Oct 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart - - 165'03 - - - 0 168'03 / 162'03 18:15:32 CT
17 Oct 2017