Asset Class Navigation

Swiss Franc Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 Show Price Chart 1.0685 +0.0010 1.0675 1.0664 1.0697 1.0646 8,703 1.1075 / 1.0275 07:09:31 CT
22 Feb 2018
JUN 2018 Show Price Chart 1.0763 +0.0004 1.0759 1.0761 1.0767 1.0732 16 1.1159 / 1.0359 06:30:55 CT
22 Feb 2018
SEP 2018 Show Price Chart - - 1.0849 - - - 0 1.1249 / 1.0449 06:31:08 CT
22 Feb 2018
DEC 2018 Show Price Chart - - 1.0944 - - - 0 1.1344 / 1.0544 06:31:07 CT
22 Feb 2018
MAR 2019 Show Price Chart - - 1.1043 - - - 0 1.1443 / 1.0643 18:07:54 CT
21 Feb 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 1.1139 - - - 0 1.1539 / 1.0739 18:08:02 CT
21 Feb 2018
SEP 2019 Show Price Chart - - 1.1237 - - - 0 1.1637 / 1.0837 18:07:51 CT
21 Feb 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 1.1336 - - - 0 1.1736 / 1.0936 18:08:23 CT
21 Feb 2018
MAR 2020 Show Price Chart - - 1.1433 - - - 0 1.1833 / 1.1033 18:07:31 CT
21 Feb 2018
JUN 2020 Show Price Chart - - 1.1518 - - - 0 1.1918 / 1.1118 18:08:37 CT
21 Feb 2018
SEP 2020 Show Price Chart - - 1.1603 - - - 0 1.2003 / 1.1203 18:08:24 CT
21 Feb 2018
DEC 2020 Show Price Chart - - 1.1690 - - - 0 1.2090 / 1.1290 18:07:28 CT
21 Feb 2018
MAR 2021 Show Price Chart - - 1.1778 - - - 0 1.2178 / 1.1378 18:08:03 CT
21 Feb 2018
JUN 2021 Show Price Chart - - 1.1868 - - - 0 1.2268 / 1.1468 18:07:19 CT
21 Feb 2018
SEP 2021 Show Price Chart - - 1.1959 - - - 0 1.2359 / 1.1559 18:08:37 CT
21 Feb 2018
DEC 2021 Show Price Chart - - 1.2051 - - - 0 1.2451 / 1.1651 18:08:27 CT
21 Feb 2018
MAR 2022 Show Price Chart - - 1.2145 - - - 0 1.2545 / 1.1745 18:08:17 CT
21 Feb 2018
JUN 2022 Show Price Chart - - 1.2241 - - - 0 1.2641 / 1.1841 18:07:35 CT
21 Feb 2018
SEP 2022 Show Price Chart - - 1.2345 - - - 0 1.2745 / 1.1945 18:08:39 CT
21 Feb 2018
DEC 2022 Show Price Chart - - 1.2443 - - - 0 1.2843 / 1.2043 18:08:37 CT
21 Feb 2018