Asset Class Navigation

Canadian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 0.78805 -0.0006 0.78865 0.7879 0.78915 0.78685 26,963 0.82865 / 0.74865 07:08:55 CT
22 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 0.7891 - - - 0 0.8291 / 0.7491 04:33:08 CT
22 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 0.7888 -0.00065 0.78945 0.7894 0.7894 0.7888 8 0.82945 / 0.74945 06:51:22 CT
22 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.78925 -0.0007 0.78995 0.7891 0.7903 0.7887 20 0.82995 / 0.74995 07:07:24 CT
22 Feb 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 0.79035 - - - 0 0.83035 / 0.75035 18:07:57 CT
21 Feb 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart 0.7900 -0.00115 0.79115 0.7900 0.7903 0.7900 32 0.83115 / 0.75115 19:26:34 CT
21 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 0.7925 - - - 0 0.8325 / 0.7525 04:33:09 CT
22 Feb 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.79345 - - - 0 0.83345 / 0.75345 02:06:16 CT
22 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.79455 - - - 0 0.83455 / 0.75455 18:07:31 CT
21 Feb 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.79565 - - - 0 0.83565 / 0.75565 18:07:49 CT
21 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.79675 - - - 0 0.83675 / 0.75675 18:08:32 CT
21 Feb 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.79775 - - - 0 0.83775 / 0.75775 18:07:32 CT
21 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.79845 - - - 0 0.83845 / 0.75845 18:07:36 CT
21 Feb 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.7991 - - - 0 0.8391 / 0.7591 18:08:18 CT
21 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.79975 - - - 0 0.83975 / 0.75975 18:07:54 CT
21 Feb 2018
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.8004 - - - 0 0.8404 / 0.7604 18:08:24 CT
21 Feb 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.8011 - - - 0 0.8411 / 0.7611 18:07:56 CT
21 Feb 2018
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.80175 - - - 0 0.84175 / 0.76175 18:08:08 CT
21 Feb 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.80245 - - - 0 0.84245 / 0.76245 18:08:01 CT
21 Feb 2018
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.8031 - - - 0 0.8431 / 0.7631 18:08:34 CT
21 Feb 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.80375 - - - 0 0.84375 / 0.76375 18:07:22 CT
21 Feb 2018
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.8045 - - - 0 0.8445 / 0.7645 18:08:25 CT
21 Feb 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 0.80515 - - - 0 0.84515 / 0.76515 18:08:09 CT
21 Feb 2018