Asset Class Navigation

Canadian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
NOV 2017 NOV 2017 Show Price Chart 0.79235 -0.00855 0.8009 0.7992 0.80115 0.7919 1,240 0.8321 / 0.7521 16:38:13 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 0.7920 -0.0091 0.8011 0.8011 0.8018 0.7920 110,940 0.83225 / 0.75225 16:38:37 CT
20 Oct 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 0.79295 -0.00845 0.8014 0.7998 0.7998 0.7927 220 0.83255 / 0.75255 16:38:29 CT
20 Oct 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 0.79305 -0.00845 0.8015 0.79575 0.79575 0.79305 220 0.8327 / 0.7527 16:38:40 CT
20 Oct 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 0.79285 -0.0087 0.80155 0.8022 0.8022 0.79275 337 0.8328 / 0.7528 16:38:31 CT
20 Oct 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.79395 -0.0079 0.80185 0.80115 0.80115 0.79395 39 0.83315 / 0.75315 16:38:37 CT
20 Oct 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 0.8021 - - - 22 0.83355 / 0.75355 16:38:34 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 0.79485 -0.00745 0.8023 0.7956 0.7956 0.7948 30 0.83385 / 0.75385 16:38:09 CT
20 Oct 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.80255 - - - 0 0.83415 / 0.75415 16:38:04 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.8028 - - - 0 0.8345 / 0.7545 16:38:09 CT
20 Oct 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.80305 - - - 0 0.83485 / 0.75485 16:38:22 CT
20 Oct 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.80315 - - - 0 0.8350 / 0.7550 16:38:53 CT
20 Oct 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.80315 - - - 0 0.8351 / 0.7551 16:38:10 CT
20 Oct 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83515 / 0.75515 16:38:13 CT
20 Oct 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83525 / 0.75525 16:38:42 CT
20 Oct 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.8353 / 0.7553 16:38:26 CT
20 Oct 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83535 / 0.75535 16:38:47 CT
20 Oct 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83545 / 0.75545 16:38:27 CT
20 Oct 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.8355 / 0.7555 16:38:36 CT
20 Oct 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83555 / 0.75555 16:38:31 CT
20 Oct 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.83565 / 0.75565 16:38:54 CT
20 Oct 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.8357 / 0.7557 16:38:02 CT
20 Oct 2017
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.8032 - - - 0 0.8358 / 0.7558 16:38:48 CT
20 Oct 2017