Asset Class Navigation

Canadian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 0.7752 +0.00085 0.77435 0.7754 0.77975 0.7749 90 0.81435 / 0.73435 15:53:46 CT
22 Mar 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 0.77335 -0.0014 0.77475 0.77645 0.7797 0.77335 25 0.81475 / 0.73475 15:40:40 CT
22 Mar 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.77435 -0.00085 0.7752 0.77625 0.78065 0.77355 106,523 0.8152 / 0.7352 15:59:59 CT
22 Mar 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 0.7757 - - - 0 0.8157 / 0.7357 15:53:46 CT
22 Mar 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart 0.7750 -0.0015 0.7765 0.7780 0.7800 0.7750 46 0.8165 / 0.7365 15:48:05 CT
22 Mar 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 0.77805 +0.00035 0.7777 0.7783 0.7785 0.7770 33 0.8177 / 0.7377 14:10:39 CT
22 Mar 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.77895 - - - 0 0.81895 / 0.73895 15:40:39 CT
22 Mar 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.77995 - - - 0 0.81995 / 0.73995 18:06:23 CT
21 Mar 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.7810 - - - 0 0.8210 / 0.7410 18:06:39 CT
21 Mar 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.7820 - - - 0 0.8220 / 0.7420 18:07:19 CT
21 Mar 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.78305 - - - 0 0.82305 / 0.74305 18:06:23 CT
21 Mar 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.7837 - - - 0 0.8237 / 0.7437 18:06:27 CT
21 Mar 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.78435 - - - 0 0.82435 / 0.74435 18:07:07 CT
21 Mar 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.78495 - - - 0 0.82495 / 0.74495 18:06:44 CT
21 Mar 2018
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.7856 - - - 0 0.8256 / 0.7456 18:07:12 CT
21 Mar 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.78625 - - - 0 0.82625 / 0.74625 18:06:46 CT
21 Mar 2018
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.7869 - - - 0 0.8269 / 0.7469 18:06:57 CT
21 Mar 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.78755 - - - 0 0.82755 / 0.74755 18:06:52 CT
21 Mar 2018
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.7882 - - - 0 0.8282 / 0.7482 18:07:21 CT
21 Mar 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.78885 - - - 0 0.82885 / 0.74885 18:06:13 CT
21 Mar 2018
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.78955 - - - 0 0.82955 / 0.74955 18:07:13 CT
21 Mar 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 0.7902 - - - 0 0.8302 / 0.7502 18:06:59 CT
21 Mar 2018
MAR 2023 MAR 2023 Show Price Chart - - 0.7908 - - - 0 0.8308 / 0.7508 18:06:23 CT
21 Mar 2018