Asset Class Navigation

Canadian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 0.7832 -0.0013 0.7845 0.78125 0.7849 0.78105 11,205 0.8245 / 0.7445 07:33:43 CT
15 Dec 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 0.78415 -0.00105 0.7852 0.7820 0.78535 0.7820 413 0.8252 / 0.7452 07:32:40 CT
15 Dec 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 0.78555 0.0000 0.78555 0.7834 0.78555 0.7834 53 0.82555 / 0.74555 03:02:12 CT
15 Dec 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 0.78445 -0.00135 0.7858 0.7826 0.78635 0.78235 27,737 0.8258 / 0.7458 07:33:53 CT
15 Dec 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 0.7861 - - - 0 0.8261 / 0.7461 07:30:16 CT
15 Dec 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.7850 -0.00165 0.78665 0.78455 0.78705 0.78455 8 0.82665 / 0.74665 07:30:17 CT
15 Dec 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 0.78735 - - - 0 0.82735 / 0.74735 18:12:57 CT
14 Dec 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 0.7874 -0.0007 0.7881 0.7875 0.7875 0.78715 25 0.8281 / 0.7481 05:11:31 CT
15 Dec 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.78855 - - - 0 0.82855 / 0.74855 03:27:35 CT
15 Dec 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.78915 - - - 0 0.82915 / 0.74915 01:33:31 CT
15 Dec 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.78975 - - - 0 0.82975 / 0.74975 01:31:59 CT
15 Dec 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.79035 - - - 0 0.83035 / 0.75035 18:13:21 CT
14 Dec 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.7907 - - - 0 0.8307 / 0.7507 18:12:26 CT
14 Dec 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.79105 - - - 0 0.83105 / 0.75105 18:12:29 CT
14 Dec 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.7914 - - - 0 0.8314 / 0.7514 18:13:08 CT
14 Dec 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.7917 - - - 0 0.8317 / 0.7517 18:12:46 CT
14 Dec 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.79205 - - - 0 0.83205 / 0.75205 18:13:13 CT
14 Dec 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.7924 - - - 0 0.8324 / 0.7524 18:12:48 CT
14 Dec 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.79275 - - - 0 0.83275 / 0.75275 18:12:59 CT
14 Dec 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.7931 - - - 0 0.8331 / 0.7531 18:12:53 CT
14 Dec 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.79345 - - - 0 0.83345 / 0.75345 18:13:22 CT
14 Dec 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.7938 - - - 0 0.8338 / 0.7538 18:12:16 CT
14 Dec 2017
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.7942 - - - 0 0.8342 / 0.7542 18:13:14 CT
14 Dec 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 0.79455 - - - 0 0.83455 / 0.75455 16:45:00 CT
14 Dec 2017