Asset Class Navigation

British Pound Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 1.4128 -0.0021 1.4149 1.4155 1.4225 1.4095 808 1.4549 / 1.3749 14:46:36 CT
22 Mar 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 1.4110 -0.0056 1.4166 1.4201 1.4201 1.4110 1,516 1.4566 / 1.3766 14:05:11 CT
22 Mar 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1.4149 -0.0035 1.4184 1.4189 1.4272 1.4126 145,405 1.4584 / 1.3784 15:59:59 CT
22 Mar 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 1.4204 - - - 344 1.4604 / 1.3804 14:05:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart 1.4186 -0.0052 1.4238 1.4253 1.4301 1.4186 5 1.4638 / 1.3838 10:29:55 CT
22 Mar 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 1.4265 -0.0030 1.4295 1.4323 1.4323 1.4265 2 1.4695 / 1.3895 09:53:04 CT
22 Mar 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 1.4356 - - - 13 1.4756 / 1.3956 10:42:49 CT
22 Mar 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1.4413 - - - 0 1.4813 / 1.4013 07:01:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 1.4469 - - - 0 1.4869 / 1.4069 07:01:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1.4525 - - - 0 1.4925 / 1.4125 07:01:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 1.4581 - - - 0 1.4981 / 1.4181 07:01:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1.4632 - - - 0 1.5032 / 1.4232 07:01:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 1.4681 - - - 0 1.5081 / 1.4281 07:01:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1.4731 - - - 0 1.5131 / 1.4331 07:01:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 1.4780 - - - 0 1.5180 / 1.4380 07:01:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1.4830 - - - 0 1.5230 / 1.4430 07:01:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 1.4879 - - - 0 1.5279 / 1.4479 07:01:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1.4929 - - - 0 1.5329 / 1.4529 07:01:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 1.4978 - - - 0 1.5378 / 1.4578 07:01:00 CT
22 Mar 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1.5028 - - - 0 1.5428 / 1.4628 07:01:00 CT
22 Mar 2018
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 1.5081 - - - 0 1.5481 / 1.4681 07:01:00 CT
22 Mar 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1.5131 - - - 0 1.5531 / 1.4731 07:01:00 CT
22 Mar 2018
MAR 2023 MAR 2023 Show Price Chart - - 1.5176 - - - 0 1.5576 / 1.4776 07:01:00 CT
22 Mar 2018