Asset Class Navigation

British Pound Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
DEC 2017 DEC 2017 Show Price Chart 1.3343 +0.0022 1.3321 1.3321 1.3349 1.3310 162 No Limit 01:05:10 CT
18 Dec 2017
JAN 2018 JAN 2018 Show Price Chart 1.3381 +0.0025 1.3356 1.3355 1.3383 1.3355 28 1.3756 / 1.2956 01:01:47 CT
18 Dec 2017
FEB 2018 FEB 2018 Show Price Chart 1.3370 0.0000 1.3370 1.3370 1.3370 1.3370 2 1.3770 / 1.2970 00:20:49 CT
18 Dec 2017
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 1.3406 +0.0023 1.3383 1.3383 1.3412 1.3373 8,895 1.3783 / 1.2983 01:09:30 CT
18 Dec 2017
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart - - 1.3397 - - - 0 1.3797 / 1.2997 00:23:51 CT
18 Dec 2017
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 1.3440 +0.0012 1.3428 1.3435 1.3440 1.3435 4 1.3828 / 1.3028 21:56:51 CT
17 Dec 2017
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 1.3474 - - - 0 1.3874 / 1.3074 00:21:18 CT
18 Dec 2017
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 1.3520 - - - 0 1.3920 / 1.3120 00:23:51 CT
18 Dec 2017
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 1.3568 - - - 0 1.3968 / 1.3168 00:16:27 CT
18 Dec 2017
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 1.3615 - - - 0 1.4015 / 1.3215 00:16:27 CT
18 Dec 2017
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 1.3663 - - - 0 1.4063 / 1.3263 23:43:03 CT
17 Dec 2017
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 1.3710 - - - 0 1.4110 / 1.3310 16:00:00 CT
17 Dec 2017
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 1.3754 - - - 0 1.4154 / 1.3354 16:00:00 CT
17 Dec 2017
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 1.3798 - - - 0 1.4198 / 1.3398 16:00:00 CT
17 Dec 2017
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 1.3842 - - - 0 1.4242 / 1.3442 16:00:00 CT
17 Dec 2017
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 1.3886 - - - 0 1.4286 / 1.3486 16:00:00 CT
17 Dec 2017
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 1.3930 - - - 0 1.4330 / 1.3530 16:00:00 CT
17 Dec 2017
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 1.3974 - - - 0 1.4374 / 1.3574 16:00:00 CT
17 Dec 2017
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 1.4018 - - - 0 1.4418 / 1.3618 16:00:00 CT
17 Dec 2017
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 1.4062 - - - 0 1.4462 / 1.3662 16:00:00 CT
17 Dec 2017
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 1.4106 - - - 0 1.4506 / 1.3706 16:00:00 CT
17 Dec 2017
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 1.4150 - - - 0 1.4550 / 1.3750 16:00:00 CT
17 Dec 2017
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 1.4197 - - - 0 1.4597 / 1.3797 16:00:00 CT
17 Dec 2017
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 1.4241 - - - 0 1.4641 / 1.3841 16:00:00 CT
17 Dec 2017