Asset Class Navigation

Australian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 0.7822 +0.0002 0.7820 0.7799 0.7830 0.7790 42,800 0.8220 / 0.7420 07:09:04 CT
22 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 0.7823 +0.0002 0.7821 0.7802 0.7823 0.7797 441 0.8221 / 0.7421 07:08:51 CT
22 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 0.7808 -0.0013 0.7821 0.7811 0.7811 0.7802 78 0.8221 / 0.7421 06:30:55 CT
22 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.7821 -0.0001 0.7822 0.7800 0.7824 0.7797 102 0.8222 / 0.7422 07:05:30 CT
22 Feb 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 0.7824 - - - 0 0.8224 / 0.7424 18:08:32 CT
21 Feb 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart 0.7810 -0.0017 0.7827 0.7810 0.7810 0.7810 1 0.8227 / 0.7427 20:08:07 CT
21 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart 0.7799 -0.0034 0.7833 0.7805 0.7805 0.7799 2 0.8233 / 0.7433 02:04:56 CT
22 Feb 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.7840 - - - 0 0.8240 / 0.7440 06:00:16 CT
22 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.7847 - - - 0 0.8247 / 0.7447 18:08:09 CT
21 Feb 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.7853 - - - 0 0.8253 / 0.7453 18:07:56 CT
21 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.7859 - - - 0 0.8259 / 0.7459 18:08:18 CT
21 Feb 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.7864 - - - 0 0.8264 / 0.7464 18:07:52 CT
21 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.7862 - - - 0 0.8262 / 0.7462 18:08:24 CT
21 Feb 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.7859 - - - 0 0.8259 / 0.7459 18:07:54 CT
21 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.7857 - - - 0 0.8257 / 0.7457 18:07:58 CT
21 Feb 2018
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.7855 - - - 0 0.8255 / 0.7455 18:08:03 CT
21 Feb 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.7853 - - - 0 0.8253 / 0.7453 18:07:56 CT
21 Feb 2018
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.7850 - - - 0 0.8250 / 0.7450 18:08:37 CT
21 Feb 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.7848 - - - 0 0.8248 / 0.7448 18:08:31 CT
21 Feb 2018
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.7846 - - - 0 0.8246 / 0.7446 18:08:13 CT
21 Feb 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.7844 - - - 0 0.8244 / 0.7444 18:07:37 CT
21 Feb 2018
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.7841 - - - 0 0.8241 / 0.7441 18:08:33 CT
21 Feb 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 0.7839 - - - 0 0.8239 / 0.7439 18:08:38 CT
21 Feb 2018

澳元/美元外匯期貨

澳元/美元(AUD/USD)期貨為市場上增長最快的貨幣期貨合約,可提供黃金、煤炭、礦物和採礦市場相關的風險敞口。此外,澳元通常被視作人民幣的替代貨幣。

交易澳元的優勢

  •  在流動性充分的市場靈活交易
  •  中央清算產品的資本效率
  •  沿曲線提供完整和價差交易機會
  •  所有外匯產品提供保證金效率