Asset Class Navigation

Australian Dollar Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
期權 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 MAR 2018 Show Price Chart 0.7851 -0.0027 0.7878 0.7880 0.7903 0.7847 20,281 0.8278 / 0.7478 23:31:33 CT
20 Feb 2018
APR 2018 APR 2018 Show Price Chart 0.7895 +0.0016 0.7879 0.7892 0.7895 0.7892 40 0.8279 / 0.7479 22:51:09 CT
20 Feb 2018
MAY 2018 MAY 2018 Show Price Chart 0.7896 +0.0017 0.7879 0.7892 0.7896 0.7892 40 0.8279 / 0.7479 22:53:03 CT
20 Feb 2018
JUN 2018 JUN 2018 Show Price Chart 0.7849 -0.0031 0.7880 0.7884 0.7894 0.7849 21 0.8280 / 0.7480 23:03:06 CT
20 Feb 2018
JUL 2018 JUL 2018 Show Price Chart - - 0.7882 - - - 0 0.8282 / 0.7482 21:40:13 CT
20 Feb 2018
SEP 2018 SEP 2018 Show Price Chart - - 0.7885 - - - 0 0.8285 / 0.7485 18:19:29 CT
20 Feb 2018
DEC 2018 DEC 2018 Show Price Chart - - 0.7891 - - - 0 0.8291 / 0.7491 18:18:47 CT
20 Feb 2018
MAR 2019 MAR 2019 Show Price Chart - - 0.7897 - - - 0 0.8297 / 0.7497 22:50:39 CT
20 Feb 2018
JUN 2019 JUN 2019 Show Price Chart - - 0.7903 - - - 0 0.8303 / 0.7503 22:15:53 CT
20 Feb 2018
SEP 2019 SEP 2019 Show Price Chart - - 0.7908 - - - 0 0.8308 / 0.7508 22:50:36 CT
20 Feb 2018
DEC 2019 DEC 2019 Show Price Chart - - 0.7914 - - - 0 0.8314 / 0.7514 18:19:44 CT
20 Feb 2018
MAR 2020 MAR 2020 Show Price Chart - - 0.7918 - - - 0 0.8318 / 0.7518 18:19:19 CT
20 Feb 2018
JUN 2020 JUN 2020 Show Price Chart - - 0.7915 - - - 0 0.8315 / 0.7515 18:19:50 CT
20 Feb 2018
SEP 2020 SEP 2020 Show Price Chart - - 0.7912 - - - 0 0.8312 / 0.7512 18:19:21 CT
20 Feb 2018
DEC 2020 DEC 2020 Show Price Chart - - 0.7909 - - - 0 0.8309 / 0.7509 18:19:24 CT
20 Feb 2018
MAR 2021 MAR 2021 Show Price Chart - - 0.7906 - - - 0 0.8306 / 0.7506 18:19:29 CT
20 Feb 2018
JUN 2021 JUN 2021 Show Price Chart - - 0.7903 - - - 0 0.8303 / 0.7503 18:19:22 CT
20 Feb 2018
SEP 2021 SEP 2021 Show Price Chart - - 0.7900 - - - 0 0.8300 / 0.7500 18:20:03 CT
20 Feb 2018
DEC 2021 DEC 2021 Show Price Chart - - 0.7896 - - - 0 0.8296 / 0.7496 18:19:56 CT
20 Feb 2018
MAR 2022 MAR 2022 Show Price Chart - - 0.7893 - - - 0 0.8293 / 0.7493 18:19:40 CT
20 Feb 2018
JUN 2022 JUN 2022 Show Price Chart - - 0.7890 - - - 0 0.8290 / 0.7490 18:19:05 CT
20 Feb 2018
SEP 2022 SEP 2022 Show Price Chart - - 0.7887 - - - 0 0.8287 / 0.7487 18:19:59 CT
20 Feb 2018
DEC 2022 DEC 2022 Show Price Chart - - 0.7884 - - - 0 0.8284 / 0.7484 18:20:03 CT
20 Feb 2018

澳元/美元外匯期貨

澳元/美元(AUD/USD)期貨為市場上增長最快的貨幣期貨合約,可提供黃金、煤炭、礦物和採礦市場相關的風險敞口。此外,澳元通常被視作人民幣的替代貨幣。

交易澳元的優勢

  •  在流動性充分的市場靈活交易
  •  中央清算產品的資本效率
  •  沿曲線提供完整和價差交易機會
  •  所有外匯產品提供保證金效率