Asset Class Navigation

Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
SEP 2017 Show Price Chart 6.6930 +0.0026 6.6904 6.6930 6.6930 6.6930 1 6.8904 / 6.4904 09:03:01 CT
18 Aug 2017
OCT 2017 Show Price Chart - - 6.7012 - - - 0 6.9012 / 6.5012 07:47:10 CT
18 Aug 2017
NOV 2017 Show Price Chart - - 6.7133 - - - 0 6.9133 / 6.5133 04:15:53 CT
18 Aug 2017
DEC 2017 Show Price Chart 6.7206 -0.0081 6.7287 6.7270 6.7270 6.7166 24 6.9287 / 6.5287 09:02:47 CT
18 Aug 2017
JAN 2018 Show Price Chart - - 6.7397 - - - 0 6.9397 / 6.5397 19:16:53 CT
17 Aug 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 6.7546 - - - 0 6.9546 / 6.5546 19:17:32 CT
17 Aug 2017
MAR 2018 Show Price Chart - - 6.7689 - - - 0 6.9689 / 6.5689 00:01:59 CT
18 Aug 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 6.7814 - - - 0 6.9814 / 6.5814 19:17:34 CT
17 Aug 2017
MAY 2018 Show Price Chart - - 6.7940 - - - 0 6.9940 / 6.5940 19:17:30 CT
17 Aug 2017
JUN 2018 Show Price Chart - - 6.8087 - - - 0 7.0087 / 6.6087 07:38:13 CT
18 Aug 2017
JUL 2018 Show Price Chart - - 6.8230 - - - 0 7.0230 / 6.6230 19:17:16 CT
17 Aug 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 6.8359 - - - 0 7.0359 / 6.6359 19:17:27 CT
17 Aug 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 6.8521 - - - 0 7.0521 / 6.6521 19:16:54 CT
17 Aug 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 6.8941 - - - 0 7.0941 / 6.6941 04:07:13 CT
18 Aug 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 6.9362 - - - 0 7.1362 / 6.7362 19:17:01 CT
17 Aug 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 6.9782 - - - 0 7.1782 / 6.7782 19:17:57 CT
17 Aug 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 7.0202 - - - 0 7.2202 / 6.8202 19:17:44 CT
17 Aug 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 7.0623 - - - 0 7.2623 / 6.8623 19:17:46 CT
17 Aug 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 7.1043 - - - 0 7.3043 / 6.9043 19:17:06 CT
17 Aug 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 7.1464 - - - 0 7.3464 / 6.9464 19:17:21 CT
17 Aug 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 7.1884 - - - 0 7.3884 / 6.9884 19:16:57 CT
17 Aug 2017