Asset Class Navigation

Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
MAR 2018 Show Price Chart 6.3450 +0.0072 6.3378 6.3432 6.3460 6.3432 17 6.5378 / 6.1378 00:40:09 CT
22 Feb 2018
APR 2018 Show Price Chart 6.3583 +0.0096 6.3487 6.3605 6.3609 6.3583 20 6.5487 / 6.1487 00:40:09 CT
22 Feb 2018
MAY 2018 Show Price Chart - - 6.3591 - - - 0 6.5591 / 6.1591 00:40:11 CT
22 Feb 2018
JUN 2018 Show Price Chart 6.3781 +0.0078 6.3703 6.3824 6.3824 6.3781 15 6.5703 / 6.1703 00:40:09 CT
22 Feb 2018
JUL 2018 Show Price Chart - - 6.3809 - - - 0 6.5809 / 6.1809 18:07:46 CT
21 Feb 2018
AUG 2018 Show Price Chart - - 6.3905 - - - 0 6.5905 / 6.1905 18:07:58 CT
21 Feb 2018
SEP 2018 Show Price Chart - - 6.4016 - - - 0 6.6016 / 6.2016 00:40:11 CT
22 Feb 2018
OCT 2018 Show Price Chart - - 6.4101 - - - 0 6.6101 / 6.2101 18:08:12 CT
21 Feb 2018
NOV 2018 Show Price Chart - - 6.4208 - - - 0 6.6208 / 6.2208 18:07:50 CT
21 Feb 2018
DEC 2018 Show Price Chart - - 6.4292 - - - 0 6.6292 / 6.2292 00:40:11 CT
22 Feb 2018
JAN 2019 Show Price Chart - - 6.4376 - - - 0 6.6376 / 6.2376 18:07:42 CT
21 Feb 2018
FEB 2019 Show Price Chart - - 6.4471 - - - 0 6.6471 / 6.2471 18:07:59 CT
21 Feb 2018
MAR 2019 Show Price Chart - - 6.4564 - - - 0 6.6564 / 6.2564 00:40:11 CT
22 Feb 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 6.4836 - - - 0 6.6836 / 6.2836 00:40:11 CT
22 Feb 2018
SEP 2019 Show Price Chart - - 6.5108 - - - 0 6.7108 / 6.3108 00:29:46 CT
22 Feb 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 6.5380 - - - 0 6.7380 / 6.3380 18:08:20 CT
21 Feb 2018
MAR 2020 Show Price Chart - - 6.5652 - - - 0 6.7652 / 6.3652 18:07:32 CT
21 Feb 2018
JUN 2020 Show Price Chart - - 6.5924 - - - 0 6.7924 / 6.3924 18:07:50 CT
21 Feb 2018
SEP 2020 Show Price Chart - - 6.6196 - - - 0 6.8196 / 6.4196 18:07:22 CT
21 Feb 2018
DEC 2020 Show Price Chart - - 6.6468 - - - 0 6.8468 / 6.4468 18:07:31 CT
21 Feb 2018
MAR 2021 Show Price Chart - - 6.6740 - - - 0 6.8740 / 6.4740 18:07:36 CT
21 Feb 2018