Asset Class Navigation

Standard-Size USD/Offshore RMB (CNH) Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
NOV 2017 Show Price Chart 6.6293 +0.0020 6.6273 6.6450 6.6450 6.6293 40 6.8273 / 6.4273 14:57:17 CT
19 Oct 2017
DEC 2017 Show Price Chart 6.6292 -0.0132 6.6424 6.6533 6.6572 6.6292 49 6.8424 / 6.4424 14:57:17 CT
19 Oct 2017
JAN 2018 Show Price Chart - - 6.6535 - - - 0 6.8535 / 6.4535 06:53:56 CT
19 Oct 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 6.6682 - - - 0 6.8682 / 6.4682 21:33:26 CT
18 Oct 2017
MAR 2018 Show Price Chart 6.6732 -0.0085 6.6817 6.7003 6.7005 6.6732 55 6.8817 / 6.4817 14:57:17 CT
19 Oct 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 6.6936 - - - 0 6.8936 / 6.4936 18:27:27 CT
18 Oct 2017
MAY 2018 Show Price Chart - - 6.7047 - - - 0 6.9047 / 6.5047 18:27:23 CT
18 Oct 2017
JUN 2018 Show Price Chart 6.7268 +0.0096 6.7172 6.7268 6.7268 6.7268 10 6.9172 / 6.5172 05:49:27 CT
19 Oct 2017
JUL 2018 Show Price Chart - - 6.7293 - - - 0 6.9293 / 6.5293 18:27:10 CT
18 Oct 2017
AUG 2018 Show Price Chart - - 6.7405 - - - 0 6.9405 / 6.5405 18:27:20 CT
18 Oct 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 6.7546 - - - 0 6.9546 / 6.5546 06:53:57 CT
19 Oct 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 6.7660 - - - 0 6.9660 / 6.5660 18:27:31 CT
18 Oct 2017
NOV 2018 Show Price Chart - - 6.7801 - - - 0 6.9801 / 6.5801 18:27:14 CT
18 Oct 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 6.7914 - - - 0 6.9914 / 6.5914 05:49:27 CT
19 Oct 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 6.8282 - - - 0 7.0282 / 6.6282 21:33:17 CT
18 Oct 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 6.8650 - - - 0 7.0650 / 6.6650 18:27:50 CT
18 Oct 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 6.9018 - - - 0 7.1018 / 6.7018 18:27:36 CT
18 Oct 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 6.9386 - - - 0 7.1386 / 6.7386 18:27:38 CT
18 Oct 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 6.9754 - - - 0 7.1754 / 6.7754 18:26:59 CT
18 Oct 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 7.0122 - - - 0 7.2122 / 6.8122 18:27:14 CT
18 Oct 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 7.0489 - - - 0 7.2489 / 6.8489 18:26:50 CT
18 Oct 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - - - - - 0 - -