Asset Class Navigation

Nikkei/Yen Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
JAN 2018 Show Price Chart - - 22545 - - - 0 24290 / 20730 16:37:57 CT
15 Dec 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 22550 - - - 0 24290 / 20730 16:38:01 CT
15 Dec 2017
MAR 2018 Show Price Chart 22680 +120 22560 22555 22715 22440 29,891 24300 / 20740 16:37:57 CT
15 Dec 2017
APR 2018 Show Price Chart - - 22505 - - - 0 24250 / 20690 16:37:57 CT
15 Dec 2017
MAY 2018 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
JUN 2018 Show Price Chart - - 22395 - - - 0 24140 / 20580 16:38:06 CT
15 Dec 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 22355 - - - 0 24100 / 20540 16:38:14 CT
15 Dec 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 22255 - - - 0 24000 / 20440 16:37:58 CT
15 Dec 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 22215 - - - 0 23960 / 20400 16:38:06 CT
15 Dec 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 22115 - - - 0 23860 / 20300 16:38:02 CT
15 Dec 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 22015 - - - 0 23760 / 20200 16:38:00 CT
15 Dec 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 21915 - - - 0 23660 / 20100 16:37:57 CT
15 Dec 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 21815 - - - 0 23560 / 20000 16:38:11 CT
15 Dec 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 21715 - - - 0 23460 / 19900 16:37:57 CT
15 Dec 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 21615 - - - 0 23360 / 19800 16:37:57 CT
15 Dec 2017
DEC 2020 Show Price Chart - - 21515 - - - 0 23260 / 19700 16:38:02 CT
15 Dec 2017