Asset Class Navigation

Nikkei/Yen Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
APR 2018 Show Price Chart - - 21040 - - - 0 22370 / 18770 16:38:14 CT
23 Mar 2018
MAY 2018 Show Price Chart - - 21010 - - - 0 22340 / 18740 16:38:14 CT
23 Mar 2018
JUN 2018 Show Price Chart 20155 -705 20860 20800 20810 20130 79,390 22190 / 18590 16:38:23 CT
23 Mar 2018
JUL 2018 Show Price Chart - - 20940 - - - 0 22270 / 18670 16:38:15 CT
23 Mar 2018
AUG 2018 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
SEP 2018 Show Price Chart - - 20810 - - - 0 22140 / 18540 16:38:32 CT
23 Mar 2018
DEC 2018 Show Price Chart - - 20775 - - - 0 22110 / 18510 16:38:15 CT
23 Mar 2018
MAR 2019 Show Price Chart - - 20685 - - - 0 22020 / 18420 16:38:24 CT
23 Mar 2018
JUN 2019 Show Price Chart - - 20580 - - - 0 21910 / 18310 16:38:19 CT
23 Mar 2018
SEP 2019 Show Price Chart - - 20480 - - - 0 21810 / 18210 16:38:17 CT
23 Mar 2018
DEC 2019 Show Price Chart - - 20385 - - - 0 21720 / 18120 16:38:14 CT
23 Mar 2018
MAR 2020 Show Price Chart - - 20285 - - - 0 21620 / 18020 16:38:28 CT
23 Mar 2018
JUN 2020 Show Price Chart - - 20185 - - - 0 21520 / 17920 16:38:14 CT
23 Mar 2018
SEP 2020 Show Price Chart - - 20090 - - - 0 21420 / 17820 16:38:14 CT
23 Mar 2018
DEC 2020 Show Price Chart - - 19990 - - - 0 21320 / 17720 16:38:19 CT
23 Mar 2018
MAR 2021 Show Price Chart - - 19890 - - - 0 21220 / 17620 16:38:28 CT
23 Mar 2018