Asset Class Navigation

Nikkei/Yen Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
NOV 2017 Show Price Chart - - 21380 - - - 0 23070 / 19910 16:38:25 CT
20 Oct 2017
DEC 2017 Show Price Chart 21550 +215 21335 21325 21565 21310 38,113 23030 / 19870 16:38:32 CT
20 Oct 2017
JAN 2018 Show Price Chart - - 21280 - - - 0 22970 / 19810 16:38:24 CT
20 Oct 2017
FEB 2018 Show Price Chart - - 21285 - - - 0 22980 / 19820 16:38:28 CT
20 Oct 2017
MAR 2018 Show Price Chart 21455 +165 21290 21455 21455 21455 1 22980 / 19820 16:38:24 CT
20 Oct 2017
APR 2018 Show Price Chart - - - - - - 0 - -
JUN 2018 Show Price Chart - - 21190 - - - 0 22880 / 19720 16:38:32 CT
20 Oct 2017
SEP 2018 Show Price Chart - - 21150 - - - 0 22840 / 19680 16:38:40 CT
20 Oct 2017
DEC 2018 Show Price Chart - - 21050 - - - 0 22740 / 19580 16:38:25 CT
20 Oct 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 21010 - - - 0 22700 / 19540 16:38:33 CT
20 Oct 2017
JUN 2019 Show Price Chart - - 20910 - - - 0 22600 / 19440 16:38:28 CT
20 Oct 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 20810 - - - 0 22500 / 19340 16:38:27 CT
20 Oct 2017
DEC 2019 Show Price Chart - - 20710 - - - 0 22400 / 19240 16:38:24 CT
20 Oct 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 20610 - - - 0 22300 / 19140 16:38:37 CT
20 Oct 2017
JUN 2020 Show Price Chart - - 20510 - - - 0 22200 / 19040 16:38:24 CT
20 Oct 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 20410 - - - 0 22100 / 18940 16:38:24 CT
20 Oct 2017