Asset Class Navigation

Crude Oil Futures Quotes Globex

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
圖表 最後 變化 前一交易日結算價 開盤價 成交量 高/低限
SEP 2017 Show Price Chart 48.73 +1.64 47.09 46.93 48.74 46.78 233,645 53.51 / 43.51 16:37:43 CT
18 Aug 2017
OCT 2017 Show Price Chart 48.90 +1.66 47.24 47.08 48.90 46.93 719,774 53.66 / 43.66 16:37:30 CT
18 Aug 2017
NOV 2017 Show Price Chart 49.04 +1.64 47.40 47.28 49.05 47.10 105,123 53.82 / 43.82 16:37:50 CT
18 Aug 2017
DEC 2017 Show Price Chart 49.12 +1.59 47.53 47.30 49.15 47.22 114,512 53.93 / 43.93 16:37:50 CT
18 Aug 2017
JAN 2018 Show Price Chart 49.22 +1.57 47.65 47.48 49.24 47.37 38,413 54.03 / 44.03 16:37:25 CT
18 Aug 2017
FEB 2018 Show Price Chart 49.26 +1.50 47.76 47.58 49.31 47.46 20,152 54.11 / 44.11 16:37:53 CT
18 Aug 2017
MAR 2018 Show Price Chart 49.34 +1.50 47.84 47.80 49.36 47.56 37,835 54.17 / 44.17 16:37:17 CT
18 Aug 2017
APR 2018 Show Price Chart 49.33 +1.43 47.90 48.05 49.35 47.69 9,937 54.21 / 44.21 16:37:46 CT
18 Aug 2017
MAY 2018 Show Price Chart 49.31 +1.36 47.95 47.77 49.38 47.74 9,020 54.24 / 44.24 16:38:06 CT
18 Aug 2017
JUN 2018 Show Price Chart 49.41 +1.43 47.98 47.84 49.43 47.76 41,210 54.27 / 44.27 16:37:59 CT
18 Aug 2017
JUL 2018 Show Price Chart 49.38 +1.39 47.99 48.15 49.38 47.95 2,502 54.28 / 44.28 16:37:26 CT
18 Aug 2017
AUG 2018 Show Price Chart 49.36 +1.35 48.01 48.06 49.38 48.06 2,053 54.29 / 44.29 16:37:53 CT
18 Aug 2017
SEP 2018 Show Price Chart 49.32 +1.29 48.03 47.87 49.50 47.86 4,098 54.30 / 44.30 16:37:33 CT
18 Aug 2017
OCT 2018 Show Price Chart - - 48.05 - - - 2,045 54.31 / 44.31 16:38:07 CT
18 Aug 2017
NOV 2018 Show Price Chart - - 48.07 - - - 716 54.33 / 44.33 16:37:42 CT
18 Aug 2017
DEC 2018 Show Price Chart 49.47 +1.36 48.11 47.91 49.51 47.91 47,638 54.37 / 44.37 16:37:11 CT
18 Aug 2017
JAN 2019 Show Price Chart - - 48.11 - - - 510 54.37 / 44.37 16:38:07 CT
18 Aug 2017
FEB 2019 Show Price Chart - - 48.12 - - - 646 54.38 / 44.38 16:37:40 CT
18 Aug 2017
MAR 2019 Show Price Chart - - 48.13 - - - 1,080 54.39 / 44.39 16:37:24 CT
18 Aug 2017
APR 2019 Show Price Chart - - 48.15 - - - 334 54.41 / 44.41 16:37:58 CT
18 Aug 2017
MAY 2019 Show Price Chart - - 48.17 - - - 188 54.43 / 44.43 16:37:17 CT
18 Aug 2017
JUN 2019 Show Price Chart 49.56 +1.34 48.22 48.27 49.56 48.17 1,357 54.48 / 44.48 16:37:28 CT
18 Aug 2017
JUL 2019 Show Price Chart - - 48.25 - - - 26 54.51 / 44.51 16:37:20 CT
18 Aug 2017
AUG 2019 Show Price Chart - - 48.28 - - - 10 54.54 / 44.54 16:37:10 CT
18 Aug 2017
SEP 2019 Show Price Chart - - 48.33 - - - 1 54.59 / 44.59 16:37:50 CT
18 Aug 2017
OCT 2019 Show Price Chart - - 48.39 - - - 10 54.64 / 44.64 16:37:50 CT
18 Aug 2017
NOV 2019 Show Price Chart - - 48.46 - - - 0 54.71 / 44.71 16:37:16 CT
18 Aug 2017
DEC 2019 Show Price Chart 49.88 +1.34 48.54 48.49 49.89 48.48 5,243 54.79 / 44.79 16:37:21 CT
18 Aug 2017
JAN 2020 Show Price Chart - - 48.58 - - - 0 54.83 / 44.83 16:37:48 CT
18 Aug 2017
FEB 2020 Show Price Chart - - 48.63 - - - 0 54.88 / 44.88 16:37:45 CT
18 Aug 2017
MAR 2020 Show Price Chart - - 48.68 - - - 0 54.93 / 44.93 16:37:56 CT
18 Aug 2017
APR 2020 Show Price Chart - - 48.73 - - - 0 54.98 / 44.98 16:37:13 CT
18 Aug 2017
MAY 2020 Show Price Chart - - 48.78 - - - 0 55.03 / 45.03 16:37:12 CT
18 Aug 2017
JUN 2020 Show Price Chart 50.13 +1.28 48.85 48.99 50.13 48.99 221 55.10 / 45.10 16:37:13 CT
18 Aug 2017
JUL 2020 Show Price Chart - - 48.88 - - - 0 55.13 / 45.13 16:37:28 CT
18 Aug 2017
AUG 2020 Show Price Chart - - 48.93 - - - 0 55.17 / 45.17 16:37:15 CT
18 Aug 2017
SEP 2020 Show Price Chart - - 49.00 - - - 0 55.23 / 45.23 16:37:37 CT
18 Aug 2017
OCT 2020 Show Price Chart - - 49.08 - - - 0 55.30 / 45.30 16:38:08 CT
18 Aug 2017
NOV 2020 Show Price Chart - - 49.18 - - - 0 55.39 / 45.39 16:37:21 CT
18 Aug 2017
DEC 2020 Show Price Chart 50.50 +1.21 49.29 49.30 50.55 49.29 801 55.49 / 45.49 16:37:08 CT
18 Aug 2017
JAN 2021 Show Price Chart - - 49.34 - - - 0 55.54 / 45.54 16:37:30 CT
18 Aug 2017
FEB 2021 Show Price Chart - - 49.40 - - - 0 55.60 / 45.60 16:38:14 CT
18 Aug 2017
MAR 2021 Show Price Chart - - 49.47 - - - 0 55.67 / 45.67 16:37:18 CT
18 Aug 2017
APR 2021 Show Price Chart - - 49.55 - - - 0 55.75 / 45.75 16:37:14 CT
18 Aug 2017
MAY 2021 Show Price Chart - - 49.65 - - - 0 55.85 / 45.85 16:37:45 CT
18 Aug 2017
JUN 2021 Show Price Chart - - 49.77 - - - 0 55.97 / 45.97 16:37:53 CT
18 Aug 2017
JUL 2021 Show Price Chart - - 49.81 - - - 0 56.01 / 46.01 16:38:04 CT
18 Aug 2017
AUG 2021 Show Price Chart - - 49.88 - - - 0 56.07 / 46.07 16:37:28 CT
18 Aug 2017
SEP 2021 Show Price Chart - - 49.97 - - - 0 56.16 / 46.16 16:37:23 CT
18 Aug 2017
OCT 2021 Show Price Chart - - 50.08 - - - 0 56.27 / 46.27 16:37:52 CT
18 Aug 2017
NOV 2021 Show Price Chart - - 50.21 - - - 0 56.40 / 46.40 16:37:31 CT
18 Aug 2017
DEC 2021 Show Price Chart 51.17 +0.81 50.36 50.83 51.17 50.83 278 56.55 / 46.55 16:38:09 CT
18 Aug 2017
JAN 2022 Show Price Chart - - 50.40 - - - 0 56.59 / 46.59 16:37:22 CT
18 Aug 2017
FEB 2022 Show Price Chart - - 50.46 - - - 0 56.65 / 46.65 16:37:53 CT
18 Aug 2017
MAR 2022 Show Price Chart - - 50.54 - - - 0 56.73 / 46.73 16:37:29 CT
18 Aug 2017
APR 2022 Show Price Chart - - 50.64 - - - 0 56.83 / 46.83 16:37:47 CT
18 Aug 2017
MAY 2022 Show Price Chart - - 50.75 - - - 0 56.94 / 46.94 16:37:45 CT
18 Aug 2017
JUN 2022 Show Price Chart - - 50.89 - - - 0 57.08 / 47.08 16:37:17 CT
18 Aug 2017
JUL 2022 Show Price Chart - - 50.94 - - - 0 57.13 / 47.13 16:38:03 CT
18 Aug 2017
AUG 2022 Show Price Chart - - 51.01 - - - 0 57.20 / 47.20 16:37:53 CT
18 Aug 2017
SEP 2022 Show Price Chart - - 51.11 - - - 0 57.30 / 47.30 16:37:50 CT
18 Aug 2017
OCT 2022 Show Price Chart - - 51.22 - - - 0 57.41 / 47.41 16:37:48 CT
18 Aug 2017
NOV 2022 Show Price Chart - - 51.35 - - - 0 57.54 / 47.54 16:37:16 CT
18 Aug 2017
DEC 2022 Show Price Chart - - 51.50 - - - 0 57.69 / 47.69 16:37:11 CT
18 Aug 2017
JUN 2023 Show Price Chart - - 51.97 - - - 0 58.13 / 48.13 16:37:51 CT
18 Aug 2017
DEC 2023 Show Price Chart - - 52.49 - - - 0 58.62 / 48.62 16:37:58 CT
18 Aug 2017
JUN 2024 Show Price Chart - - 52.90 - - - 0 59.03 / 49.03 16:37:59 CT
18 Aug 2017
DEC 2024 Show Price Chart - - 53.34 - - - 0 59.47 / 49.47 16:38:09 CT
18 Aug 2017
JUN 2025 Show Price Chart - - 53.66 - - - 0 59.79 / 49.79 16:37:48 CT
18 Aug 2017
DEC 2025 Show Price Chart - - 53.99 - - - 0 60.12 / 50.12 16:38:14 CT
18 Aug 2017