Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Open Outcry

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 348'2 +2'0 346'2 349'2 347'0 21,916 371'2 / 321'2 07:20:42 CT
16 Jan 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 高/低限
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 17'0 - - 3300.0 - - 0'1 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 12'0 - - 3350.0 - - 0'1 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 7'1 - - 3400.0 - - 0'1 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 2'7 - - 3450.0 0'2 -0'5 0'7 0'2 0'2 - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- 2'0 2'0 0'4 +1'4 2'0 3500.0 0'1 -3'3 3'4 0'1 1'4 - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 0'1 - - 3550.0 - - 8'1 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 0'1 - - 3600.0 - - 13'0 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 0'1 - - 3650.0 - - 18'0 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 0'1 - - 3700.0 - - 23'0 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017
16:36:11 CT
22 Dec 2017
- - - 0'1 - - 3750.0 - - 28'0 - - - 16:36:12 CT
22 Dec 2017

玉米期貨

芝商所的CBOT玉米期貨是實物交割合約,為玉米買家和賣家提供管理風險的高效方式。美國是世界上最大的玉米生產國和出口國;因此,美國的玉米種植、生長和收割對世界價格產生重大影響。

交易玉米的優勢

  • 價格發現
  • 管理與買賣玉米產品相關的價格風險
  • 與其他穀物、油籽、牲畜和乙醇相關的套利和價差交易機會
  • 流動性充裕的透明市場