Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Open Outcry

    • 市場數據至少延遲10分鐘。

    • 芝商所集團網站上包含的所有市場數據應僅視為參考,不應用於驗證或補充實時市場數據推送。
相關期貨 圖表 最後 變化 前一交易日結算價 成交量 高/低限
Globex 期權
Show Price Chart 376'0 +1'0 375'0 377'4 374'0 148,380 400'0 / 350'0 13:19:59 CT
22 Mar 2018
期權
看漲期權   看跌期權
高/低限 前一交易日結算價 變化 最後 行使價 最後 變化 前一交易日結算價 高/低限
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 105'1 - - 2700.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 100'1 - - 2750.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 95'1 - - 2800.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 90'1 - - 2850.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 85'1 - - 2900.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 80'1 - - 2950.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 75'1 - - 3000.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 70'1 - - 3050.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 65'1 - - 3100.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018
13:38:50 CT
22 Mar 2018
- - - 60'1 - - 3150.0 - - 0'1 - - - 13:38:50 CT
22 Mar 2018

玉米期貨

芝商所的CBOT玉米期貨是實物交割合約,為玉米買家和賣家提供管理風險的高效方式。美國是世界上最大的玉米生產國和出口國;因此,美國的玉米種植、生長和收割對世界價格產生重大影響。

交易玉米的優勢

  • 價格發現
  • 管理與買賣玉米產品相關的價格風險
  • 與其他穀物、油籽、牲畜和乙醇相關的套利和價差交易機會
  • 流動性充裕的透明市場